Sinop Boyabat Belediyesi

Mali Hizmetler Müdürlüğü

Geri

Mali Hizmetler Müdürlüğü, harcama birimleri tarafından birimlerine ilişkin olarak istenilen bilgileri sağlamak ve harcama birimlerine mali konularda danışmanlık hizmeti sunmakla yükümlüdür.

 • BİRİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

   

  Amaç:

  Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Boyabat Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünün çalışma usul, esas, ilke ve standartlarını belirlenmesidir.

   

  Kapsam:

  Madde 2- Bu yönetmelik hükümleri Boyabat Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü görev, görev alanları ve görevlilerin sorumluluğunun ve standartlarının belirlenmesini kapsar.

   

  Dayanak:

  Madde 3- Bu yönetmelik, Anayasanın 124 üncü maddesi, 3152 sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 11.inci maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu,5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve ilgili diğer kanunlara dayanarak hazırlanmıştır.

   

  Tanımlar:

  Madde 4- Bu yönetmelikte geçen;

  Belediye: Boyabat Belediye Başkanlığını

  Üst Yönetici: Boyabat Belediye Başkanını

  Müdürlük: Mali Hizmetler Müdürlüğünü

  Muhasebe Yetkilisi: Muhasebe hizmetlerinin yürütülmesinden ve muhasebe biriminin yönetiminden sorumlu, usulüne göre atanmış sertifikalı yöneticiyi.

  Harcama Birimi: Belediye Bütçesinden ödenek tahsis edilen ve harcama yetkilisi bulunan birimi.

  Harcama Yetkilisi: Belediye bütçesinden ödenek tahsis edilmiş Belediye Başkanınca atanmış en üst yetkiliyi.

  Bütçe: Belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin hususları gösteren ve usulüne uygun olarak yürürlüğe konulan belgeyi.

  Bütçe Geliri: Kurum bütçesinde ve diğer mevzuatla gelir olarak tanımlanan her türlü işlemi

  Bütçe Gideri: Kurum bütçesinde ve diğer mevzuatta gider olarak tanımlanan her türlü işlem

  .
 • İKİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Kuruluş, Personel, Görev ve Sorumluluklar

   

  Kuruluş:

  Madde 5- Boyabat Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü 22.04.2007 tarihli 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşlar ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve standartlarına dair yönetmeliğe göre oluşturulmuştur.

   

   

  Personel:

  Madde 6- Boyabat Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünde bir müdür ile norm kadro ilke ve standartlarına uygun nitelik ve sayıda personel görev yapar.

   

  Görev ve Sorumluluklar:

  Madde 7 - 5393 sayılı Belediye Kanununun 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 60.madde ilgili hükümleri, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği, Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine göre çalışmalarını yürütür.            

   

  5018 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinde yer alan görevler;

   

  a)- İdarenin stratejik plan ve performans programını hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının pekiştirilmiş edilmesi çalışmalarını yürütmek.

  b)- İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

  c)- Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

  d)- Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile Mali İstatistikleri hazırlamak.

  e)- İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemleri gelir müdürlüğü tarafından yürütüldüğünden Başkanlık makamının 02.07.2014 tarih ve 23974486/80 sayılı yazıları ile gelirlerin tahakkuk ve takip işleri müdürlük ve muhasebe yetkilisi görevleri bu yönetmelik içerisindeki yetkisi kapsam dışı bırakılmıştır.

  f)- Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.

  g)- Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

  h)-İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

  i)- İdarenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak.

  j)- İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

  k)- Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

  I) – Ön Mali Kontrol faaliyetlerini yürütmek.

  m)- İç kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak

  n) - Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevler.

   

  Sorumluluk:

   a)- 5018 sayılı Kanunun 60.maddesinde sayılan bu görevleri kanunların ön gördüğü zamanlarda faaliyetlerinin mahiyetine uygun olarak doğru, güvenilir ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde yerine getirmek.

   b)-  Ayrıca bu görevlerinin yanında Muhasebe Yetkilisi görevini de yürütmek.

   c)- Belediye Başkanının onayı ile 7 nci maddede sayılan görevlerle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü dışında bir Müdürlüğe yaptırılan işlerle ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğü ve/veya Muhasebe yetkilisi sorumlu tutulamaz.

   

  Muhasebe Yetkilisinin Görev ve Yetkileri:

  Madde 8 –

  Gelir ve alacakları ilgili mevzuata göre tahsil etmek yersiz ve fazla tahsil edilenleri ilgililere iade etmek.

  Giderleri ve borçları hak sahiplerine ödemek.

  Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetleri almak, saklamak ve ilgililere vermek veya göndermek.

  Yukarıda bentlerde sayılan işlemlere ve diğer mali işlemlere ilişkin kayıtları usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutmak, mali rapor ve tabloları her türlü müdahaleden bağımsız olarak düzenlemek.

  Gerekli bilgi ve raporları, Bakanlığa hizmet verilen ilgili kamu idarelerinin harcama yetkilisi ile üst yöneticisine ve yetkili kılınmış diğer mercilere muhasebe yönetmeliklerinde belirtilen sürelerde düzenli olarak vermek. 

  Vezne ve Ambarların kontrolünü ilgili mevzuatta öngörülen sürelerde yapmak.

  Muhasebe hizmetlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri ilgili mevzuatlarda belirtilen sürelerde muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

  Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin hesap, belge ve işlemlerini ilgili mevzuatında öngörülen zamanlarda denetlemek veya muhasebe yetkilisi mutemedinin bulunduğu yerdeki birim yöneticisinden kontrol edilmesini istemek.

  Hesabını kendinden sonra gelen muhasebe yetkilisine devretmek devredilen hesabı devretmek.

  Muhasebe Birimini yürütmek.

  Diğer mevzuatla verilen görevleri yapmak.

   

  Yukarıda sayılan, bu görevlerden üst yönetici onayı ile muhasebe yetkilisi dışında bir yetkilinin eliyle yürütülmesi istenen işlerden Muhasebe Yetkilisi sorumlu tutulamaz.

   

  Muhasebe Hizmetleri, Personelin Görev ve Sorumlulukları

  Görevler

  Madde 9-

  Para ve parayla ifade edilebilen değerler ile emanetlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm mali işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanmasını sağlamak.

  Muhasebe kayıtlarının usulüne uygun, saydam ve erişebilir şekilde tutulmasını sağlamak, bankayla ilgili mutabakat işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

  İşlemlerine ilişkin defter, kayıt ve belgeleri muhafaza etmek ve denetime hazır bulundurmak.

  Belediyenin gelir ve gider bütçelerine ait kayıtları bilgisayar ortamına aktarmak.

  Ödemeyle ve muhasebe ile ilgili raporlar, icmaller ve cetvellerin hazırlanmasını sağlamak.

  Her gün yapılan tahsilâtın gelir kalemleri itibariyle muhasebeleştirilmesini sağlamak.

  Aylık gelir-gider tablosu hazırlanmasını sağlayarak amirine sunmak.

  Hesap ekstrelerinin kontrol edilmesini, kasanın ve banka cari hesaplarının tutturulmasını sağlamak.

  Giderlerin muhasebe kayıtlarının yapılmasını sağlamak.

  Tüm Sarf evraklarının harcama belgeleri yönetmeliğine uygun düzenlenmesini sağlayarak muhasebeleştirilmesini sağlamak.

  Belediyenin bütün giderlerinin mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamak.

  Muhtaç asker ailelerine yapılan düzenli yardımlar ile ilgili ödemelerin yapılmasını takip ve kontrol edilmesini, Belediyece muhtaçlara yapılacak nakdi yardımları(Burs. vb.) Muhasebe yetkilisi mutemedi eliyle yaptırılmasını sağlamak.

   Ödeme evraklarını (çek, havale) tanzimi ve teslimat düzenlemesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

  Kamu Kurum ve Kuruluşlarına gelir kalemlerinden ayrılması gereken yasal payların ilgili emanet hesaplara alınmasını ve emanet hesapların takibi ile ilgili çalışmaların kontrol ve koordine edilmesini sağlamak.

   

  Mevzuat gereği, Belediyenin yükümlülükleri arasında bulunan çeşitli harç, vergi, fon vb. ödemelerin yapılmasını sağlamak.

  Çalışanların ücret, mesai, ikramiye vb. nakdi hakların zamanında ödemelerinin yapılmasını sağlamak.

  Emeklilik hak edenlerin işlemlerinin ve emekli prim kesintilerinin yapılmasını sağlamak.

  Mevzuatın ön gördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

   

  Sorumluluk:

  Madde 10- Şef: Müdürün direktifleri doğrultusunda şeflik görevinin yürütülmesi ve memurların görev ve sorumluluklarını yerine getirilmesinden, düzen ve tertipli çalışmasından sorumludur. Memurlar tarafından yapılan işlerin kontrolünü yaparak eksiksiz ve zamanında yapılmasını sağlamakla görevlidir.

   

     Çeşitli unvanlardaki memur personel: Üstlerinin yaptığı görev dağılımıyla kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun olarak tam ve zamanında yapmakla görevlidir.

   

                  Ayrıca yönetmeliğin 9'ncu maddesinde belirtilen temel görev, yetki ve sorumlulukları mevzuat gereği yerine getirilmesini sağlayarak Şeflerine ve Müdürlerine karşı sorumludur.       

              

  Atanma:

  Madde 11- Mali Hizmetler Müdürü, Başkan tarafından atanır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Görevde Yükselme Yönetmeliği şartlarına haiz olması şarttır.

   

  Mali Hizmetler Müdürü ve Muhasebe Yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde 5018 sayılı Kanunun değişik 62.maddesinde belirtilen Muhasebe Yetkilisi olabilme şartları taşımak.           

   

  Yürürlük:

  Madde 12- Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

   

  Yürütme:

  Madde 13- Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

  .