Sinop Boyabat Belediyesi

İtfaiye Müdürlüğü

Geri

Belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir

 • BİRİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

   

           

  Amaç

  Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2 – (1) Bu Yönerge Boyabat Belediyesi İtfaiye teşkilatını kapsar.  

   

  Hukuki Dayanak

  Madde 3 –(1)  Bu Yönerge; 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 52 nci maddesi ile 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye İtfaiye Yönetmeliği 48 nci maddesi hükümlerine göre hazırlanmıştır.

          

  Tanımlar

  Madde 4 – (1) Bu Yönergenin uygulanmasında;

   

              a)   Belediye:        Boyabat Belediyesini

              b)   Üst Yönetici: Boyabat Belediye Başkanını

              c)   İtfaiye Amiri: Boyabat Belediyesi İtfaiye Müdürü

              ç)   Görevde Yükselme Eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak verilecek hizmet içi eğitimi,

             d)   Görevde Yükselme Sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların tabi tutulacağı yazılı sınavı,

             e)   Değerlendirme Formu: Bu Yönerge kapsamında görevde yükselme eğitimine alınacakların öğrenim durumu, hizmet süresi, disiplin ve sicil şartları açısından değerlendirilerek tabi tutulacağı planlamayı gösteren ve ekte yer alan formu ifade eder.

              f)   Yönetmelik: Boyabat Belediyesi İtfaiye Yönetmeliğini

             g)    Belediye İtfaiye Teşkilatı: Boyabat İtfaiye Müdürlüğü kapsar

  .
 • İKİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Kuruluş, Görev ve Çalışma Düzeni

           

  Kuruluş

  Madde 5 –  (1)  Belediye itfaiye teşkilatı; 29/11/2005 tarihli ve 2006/9809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde belediye meclisi kararı ile kurulur. İtfaiye birimlerin kurulmasında kaynakların etkili ve verimli kullanılması, itfaiye hizmetlerinin kalitesinin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.  

   (2) Birimlerin kurulmasında; Boyabat Belediyesinin sorumluluk alanı içindeki nüfus, fiziki ve coğrafi yapı, yangın ve diğer afetlere hassasiyet, gelişme potansiyeli ve kendi yöresine ait diğer özellikler dikkate alınır.

           

  İtfaiye Teşkilatının Görevleri

              

   Madde 6 – (1) İtfaiye teşkilatının görevleri şunlardır:

            a) Yangınlara müdahale etmek ve söndürmek,

            b) Her türlü kaza, çökme, patlama, mahsur kalma ve benzeri durumlarda teknik kurtarma gerektiren olaylara müdahale etmek ve ilk yardım hizmetlerini yürütmek; arazide, su üstü ve su altında her türlü arama ve kurtarma çalışmalarını yapmak,

            c) Su baskınlarına müdahale etmek,

            ç) Doğal afetler ve olağanüstü durumlarda kurtarma çalışmalarına katılmak,

            d) 12/6/2002 tarihli ve 2002/4390 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak,

            e) 5/6/1964 tarihli ve 6/3150 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sivil Savunma ile İlgili Şahsi Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama ve Diğer Hizmetler Tüzüğü gereğince kurulan itfaiye servisi mükelleflerini eğitmek, nükleer, biyolojik, kimyasal (NBC) maddeleri ile kirlenmelerde arıtma işlemlerine yardımcı olmak,

            f) Halkı, kurum ve kuruluşları itfaiye hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirmek, alınacak önlemler konusunda eğitmek ve bu konuda tatbikatlar yapmak,

            g) Kamu ve özel kuruluşlara ait itfaiye birimleri ile gönüllü itfaiye personelinin eğitim ve yetiştirilmesine yardım etmek; bunların bina, araç-gereç ve donanımlarının itfaiye standartlarına uygunluğunu denetlemek ve bu birimlere yangın yeterlilik belgesi vermek ve gerektiğinde bu birimlerle işbirliği yapmak,

            ğ) Belediye Başkanının izni alınarak Belediye sınırları dışındaki olaylara müdahale etmek,

            h) Boyabat Belediyesi sınırları içinde bacaları Boyabat Belediyesi Meclisince tespit edilecek ücret karşılığında temizlemek veya temizlettirmek ve bacaları yangına karşı önlemler yönünden denetlemek,

            ı) Talep edilmesi halinde orman yangınlarının söndürülmesi çalışmalarına katılmak,

            i) İmar planlarına göre parlayıcı, patlayıcı ve yanıcı madde depolama yerlerini tespit etmek,

            j) İşyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşlarını yangına karşı önlemler yönünden denetlemek, bu konularda mevzuatın öngördüğü izin ve ruhsatları vermek,

            k) Belediye Başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

           

  Çalışma düzeni ve Saatleri

  Madde 7 – (1) İtfaiye hizmetleri resmi tatil günleri de dâhil, 24 saat esasına göre yürütülür. Bu hizmetin görülmesinde 24 saat iş 48 saat istirahat şeklinde düzenlenir. İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bakılmaksızın hizmetin aksatılmadan yürütülmesini sağlayacak şekilde Belediye Başkanınca tespit olunur. Bu konuda Devlet Personel Başkanlığı kararlarına uyulur. 

                   

     (2) İtfaiye personelinin çalışma saatleri vardiyalar şeklinde düzenlenir. İtfaiye sorumlusunun teklifi Belediye Başkanının onayı ile belirlenir. Fazla çalışma ücretleri ile ilgili olarak 5393 sayılı Kanunda yer alan hükümler uygulanır.

            (3) Personel yetersizliği nedeniyle itfaiye hizmetlerinde 22/05/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılan işçilere, önceden rızaları alınmak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

            (4) Belediye, İtfaiye biriminin görevlerini göz önünde bulundurarak, İtfaiye personeli dışında diğer hizmet sınıflarında bulunan personeli ihtiyaç halinde, mevcut kadroları ile İtfaiye Teşkilatında görevlendirebilir. Görevlendirilen personel “İtfaiye yangın personeli “ olarak görevli ise fazla mesai, yemek ve giyim yardımından faydalandırılır.

  .
 • ONİKİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Çeşitli ve Son Hükümler

   

   

  Kimlik belgesi

  Madde 43 – (1) Her itfaiye memuruna bir kimlik belgesi verilir. (Ek–2)

            (2) Kimlik belgesinde memurun adı, soyadı, görev yaptığı belediyenin ismi, sicil numarası, unvanı, kan grubu ve nüfus bilgileri yer alır.

            (3) Kimlik belgesini belediye başkanı, yetki vermesi halinde ilgili belediye başkan yardımcısı veya genel sekreter imzalar.

            (4) Bilgilerde değişiklik oldukça keyfiyet, kimlik belgesine işlenir.

            (5) Her ne suretle olursa olsun görevinden ayrılan itfaiye memuru kimliğini belediye başkanlığına teslim eder.

         

  Gönüllü itfaiyecilik

  Madde 44 – (1) İtfaiye hizmetlerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulan yerlerde 9/10/2005 tarihli ve 25981 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği hükümlerine göre gönüllü itfaiye teşkilleri kurulabilir.

  Kazanılmış hakların saklılığı

  Madde 45 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan görevlere ilgili mevzuata göre atanmış olan itfaiye personelinin kazanılmış hakları saklıdır.

  Yönergede hüküm bulunmayan haller

  Madde 46 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

            a) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik,

            b) 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Genel Yönetmelik,

            c) 8/9/1986 tarihli ve 86/10985 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği,

            ç) 17/9/1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik,

            d) 28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik,

            e) 27/6/1983 tarihli ve 83/6510 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Devlete ve Kişilere Memurlarca Verilen Zararların Nevi ve Miktarlarının Tespiti, Takibi, Amirlerinin Sorumlulukları, Yapılacak İşlemler Hakkında Yönetmelik,

            f) 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik,

            g) 14/9/1991 tarihli ve 91/2268 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği, hükümleri uygulanır.

   

  Yürürlük

  Madde 47 – (1) Bu Yönerge Boyabat Belediyesi Meclis Kararı ile yürürlüğe girer.

   

  Yürütme

  Madde 48 – (1) Yönergeyi Boyabat  Belediyesi Başkanı yürütür.

  .
 • ONBİRİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Araç, Teçhizat ve Malzeme

  Araç

  Madde 41 - (1) İtfaiye teşkilatındaki asgari araç sayısı, ilgili TSE veya EN standartlarına uygun olarak aşağıdaki kıstaslar esas alınarak belirlenir.

              a)Nüfusu 10.000’e kadar olan yerlerde en az 1 adet itfaiye söndürme aracı,

              b)Nüfusu 10.000 – 25.000 olan yerlerde an az 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet  itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç,

              c)Nüfusu  25.000 – 50.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 3 adet itfaiye söndürme aracı, 1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

               ç)Nüfusu 50.000 – 100.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 4 adet itfaiye söndürme aracı,1 adet merdivenli araç, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

               d)Nüfusu 100.000 – 200.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 1 adet ambulans, 6 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 2 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

              e)Nüfusu 200.000 – 3000 olan yerlerde 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı acil kurtarma aracı 2 adet ambulans, 8 adet itfaiye söndürme aracı, 2 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,

        

       f)Nüfusu 3000.000 – 400.000 olan yerlerde en az 1 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 2 adet ambulans, 10 adet yangın söndürme aracı, 3 adet merdivenli araç, 3 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,

              g)Nüfusu 4000.000 – 600.000 olan yerlerde en az  2 adet acil kurtarma aracı, 2 adet çok maksatlı kurtarma aracı, 3 adet ambulans, 14 adet itfaiye söndürme aracı, 4 adet merdivenli araç, 4 adet çift kabinli pikap, 2 adet hizmet aracı,

              ğ)  Nüfusu 600.000’den fazla olan yerlerde(g) bendinde sayılan araçlara ilaveten, her 150.000 nüfus için 1 adet itfaiye söndürme aracı, her 400.000 nüfus için ise 1 adet merdivenli araç, 1 adet ambulans, 1 adet çok maksatlı kurtarma aracı, her 500.000 nüfus için ise 1 adet acil kurtarma aracı, 1 adet çift kabinli pikap, 1 adet hizmet aracı,

             (2)İtfaiye araçları cins ve nitelik yönünden, teknolojik gelişmelere uygun olarak geliştirilir ve yenilenir,

    

   Teçhizat ve malzemeler

  Madde 42 – (1) İtfaiye teşkilatında kullanılacak teçhizat ve malzemelerin cins, miktar ve nitelikleri hizmet gereklerine göre teknolojik gelişmelere uygun olarak tespit edilir.

            (2) Teçhizat ve malzemelerin temininde TSE ve EN standartlarına uyulur.

  .
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  2020-05-27

  Kadro ve Unvanlar, Yangın Personeli

           

   

  Kadro ve unvanlar

  Madde 8 –Boyabat Belediyesi itfaiye teşkilatı personel ve kadro unvanları, Belediye ve Bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri norm kadro ilke ve standartlarına ilişkin esaslarına göre;  İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Çavuşu, İtfaiye Erlerinden oluşmuştur

           

  Belediye itfaiye yangın personeli

  Madde 9 – Boyabat Belediyesi itfaiye teşkilatında çalışan tüm personel yangın personeldir. Bu personel, bizzat yangın yerinde bulunmak ve yangına müdahale etmekle sorumlu ve görevlidir.

  .
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  2020-05-27

  İtfaiye Personelinin Görevleri

           

   

   

  İtfaiye Sorumlusunun Görevleri

  Madde 10 – (1) Boyabat İtfaiye teşkilatında en üst amir İtfaiye Amiridir ve başlıca görevleri şunlardır:

            a) İtfaiye hizmetleri ile itfaiye destek hizmetlerini bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

            b) Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

            c) Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği yapmak,

            ç) Motorlu araçlar dâhil tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutmak, teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesini sağlamak,

            d)  Belediye Başkanının izniyle itfaiye hizmetleri konusunda kamuoyunu bilgilendirmek,

            e) Yangına ve su kaynaklarına ulaşım genel planı yapmak ve 1/25.000'lik şehir haritası üzerine işlemek,

            f) Ekte yer alan Örnek – 1’ e göre günlük, aylık ve yıllık istatistiklerin tutulmasını sağlamak, değerlendirmek ve ilgili kuruluşlara göndermek,

            g) İlgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konulacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşlara bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak,

            ğ) İtfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak, 

               h) Kamu ve özel kurumlara ait itfaiye kuruluşlarını denetlemek ve işbirliğini sağlamak, talep üzerine eğitimlerini vermek ve gerektiğinde yardıma çağırmak,

            ı) Halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek,

            i) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikle verilen görevleri yerine getirmek,

            j) Ekte yer alan Örnek–2 Yangın İhbar Formunun doldurulmasını sağlamak,

            k) Ekte yer alan Örnek-3’e göre Yangın Raporu’nun düzenlenmesini sağlamak,

            l) Boyabat Belediyesi Başkanının vereceği diğer görevleri yerine getirmek. 

  İtfaiye Çavuşunun Görevleri

               Madde 11 -Birim amiri olmayan itfaiye çavuşları itfaiye amirine bağlı olarak görev yapar. Kendisine bağlı yangın personeli arasında iş bölümü yapar. Üst amirlerin bulunmadığı olayları sevk ve idare eder.

   

  İtfaiye Erinin Görevleri

  Madde 12 – İtfaiye eri; yangın söndürme, araç kullanma ve arama-kurtarma, çalışmalarını yerine getirir; itfaiye hizmet binası ve müştemilatının güvenliğini, temizliğini, araç-gereç ve teçhizatın bakım ve onarımı ile haberleşme ve yazışma gibi yürütülmesi gereken diğer iş ve işlemleri yapar.

           

  Diğer personel  

  Madde 12 – İtfaiye teşkilatında hizmetlerin yürütülmesine yardımcı olmak ve destek olmak üzere norm kadroya uygun olarak itfaiye yangın personeli dışında personel çalıştırılabilir.

  .
 • BEŞİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Atama Şartları

            İtfaiye erliğine atanma şartları

            Madde 14 – (1) İtfaiye erliğine atanmak için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartların yanı sıra;

            a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

            b) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

            c) Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m, kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyunun  1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

            ç) 30 yaşını doldurmamış olmak,

  şartları aranır.

            d) C veya E sınıfı sürücü belgesine sahip olması

   

            Yazılı ve sözlü sınav

  Madde 15 – (1) İlk defa itfaiye eri kadrolarına atanacakların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ na girmeleri ve 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları şarttır.

            (2) Bu sınava giren adaylardan itfaiye eri olarak atanmak isteyenler, belediyenin kadro sayısı ile aranan nitelikleri belirterek açtığı ve ilan ettiği itfaiye erliği sınavına başvururlar. Başvuranlar arasından en yüksek puana sahip adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday belirlenerek sözlü sınava çağrılır.

            (3) Sözlü sınav, sözlü sınav komisyonunca yapılır. Sözlü sınav komisyonu bir başkan ile en az iki üyeden oluşur. Komisyonun başkan ve üyeleri belediye başkanınca belirlenir. Komisyon üyelerinden en az birinin itfaiye biriminden olması şarttır.

            (4) Sözlü sınav mülakat şeklinde yapılır. Sınavın yeri, başlama gün ve saati, adaylara yazılı olarak duyurulur. Adayların bu sınava alınmaları alfabetik soyadı sırasına göre olur. Sözlü sınavda değerlendirme, komisyon başkan ve üyelerinin 100 üzerinden ayrı ayrı takdir edecekleri notlar toplamının ortalaması alınarak yapılır.

            (5) Sözlü sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık testi dahil olmak üzere, bu Yönetmelikte atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

            (6) Başarı notu sözlü sınavda alınan nottur. Sözlü Sınav Komisyonu, sınav sonuçlarını sözlü sınavda en yüksek not alandan başlayarak sıralandırmak suretiyle bir liste haline getirip imzalar. Sözlü sınavda başarılı olabilmek için 100 üzerinden en az 70 puan almak gerekir.

            (7) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısı kadar aday, komisyonca belirlenen sözlü sınav listesindeki başarı sıralamasına göre sınavın bitiş tarihini takip eden iki gün içinde, liste halinde belediyede ilan edilir. Sınav sonuçları kazanan adaylara da ayrıca yazılı olarak tebliğ edilir. Bu tebligatta sözlü sınavı kazanmış olanların atanması için gerekli belgeler ve işlemler ile bunların belediyeye teslimi için tanınan süre belirtilir.

            (8) Sınav ilanında belirtilen kadro sayısının yarısı kadar yedek başarı listesi ilan edilir. Sınavı kazanan adaylardan süresi içinde başvurmayanların yerine birinci yedekten başlayarak yedek başarı listesindeki sıraya göre aday çağrılır.

            (9) Sözlü sınavı kazananlar itfaiye eri olarak göreve atanır ve bunların bilgileri Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

            Atama sırasında istenecek belgeler

            Madde 16 – (1) İlk defa itfaiye erliği kadrolarına atanacaklardan;

            a) Nüfus cüzdanı örneği,

            b) Öğrenim durumunu gösterir belge,

            c) Adli sicil belgesi,

            ç) Erkekler için askerlik durum belgesi,

            d) Tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu istenir

           

           

  Başka memurluklardan naklen geçiş

  Madde 17 – (1) Herhangi bir resmi kuruluştan veya belediyenin diğer hizmet birimlerinde asıl memur iken, belediye itfaiye erliğine geçmek isteyenler; 30 yaşını aşmamaları, 15 inci maddedeki yaş dışındaki diğer şartları taşımaları ve 167 ncı maddede öngörülen sözlü sınavda başarılı olmaları kaydıyla, 657 sayılı Kanuna ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uyularak itfaiye erliğine atanabilir.

  .
 • ALTINCI BÖLÜM

  2020-05-27

  Görevde Yükselme Esasları

           

   Görevde yükselme şartları

            Madde 18 – İtfaiye çavuşluğuna atanabilmek için;

            a ) En az lise mezunu olmak,

            b ) 4 yıllık yüksek öğrenim mezunları için 2 yıl; 2 yıllık yüksek okul mezunları için 3 yıl, lise ve dengi okul mezunları için 4 yıl itfaiyede olarak çalışmış olmak,

            c ) Son üç yıllık sicil notu ortalaması en az iyi derecede olmak,

            d ) Görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

            e) Kadro durumu elverişli olmak gerekir

           

  Görevde yükselme eğitimi

            Madde 19 – (1) Boyabat Belediyesi İtfaiye birim sorumlusu görevde yükselme eğitimine katılacak personelini belirleyerek Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirir.

            (2) Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından atama yapılacak boş kadronun unvanı, adedi, derecesi sınava girecek personelde aranacak şartlar son başvuru tarihi sınavın yapılacağı yer ve tarihi belirlenir.

            (3) Bu bilgiler sınav tarihinden en az bir ay önce Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından itfaiye teşkilatına duyurulur. İtfaiye teşkilatı da bu duyuruyu adaylara bildirir. İdarece ivedilik ve zorunluluk görülen hallerde bu duyuru süresi yarısına kadar kısaltılabilir.

            Görevde yükselme eğitimine katılma şartları

            Madde 20 – (1) Görevde yükselme eğitimine başvurabilmek için; son başvuru tarihi itibarıyla bu Yönergesinin 17 nci maddesinde belirtilen sınav şartı hariç diğer şartları taşımak gerekir.

          

    (2) Aday memurların, görevden uzaklaştırılanların, 657 sayılı Kanuna göre memur statüsünde olmayanların ve belediye kadrosunda bulunmayanların görevde yükselme eğitimine başvuruları kabul edilmez. Bunlar, düzenlenecek görevde yükselme eğitimine alınmazlar ve belediyece açılan görevde yükselme sınavına giremezler.

            (3) Aylıksız izinli olanlar ile belediye kadrolarında bulunmakla birlikte başka kurumlarda geçici görevli bulunanlar, aylıksız izin ve geçici görev hallerinin sona ermesi durumunda görevde yükselme eğitimine katılabilirler.

          

    Görevde yükselme eğitiminin şekli ve süresi

            Madde 21 – (1) Boyabat Belediyesi, itfaiye personelinin görevde yükselme eğitim programlarını, kendileri yapabileceği gibi yüksek öğretim kurumları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla müşterek olarak da düzenleyebilir. İlçe ve belde belediyeleri; il belediyesinin düzenlediği görevde yükselme eğitim programlarına personelini gönderebilir.

            (2) Eğitim programı, günde yedi saat olmak üzere en az iki hafta en fazla sekiz hafta olarak düzenlenir. Eğitime alınacakların görevde yükselme eğitim programlarının tamamına katılmaları şarttır. Ancak, kurumlar tarafından en fazla 10 ders saati kadar mazeret izni verilebilir.

            (3) Görevde yükselme eğitimi bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesindeki konuları kapsayacak şekilde ve anılan maddede belirtilen ağırlığa göre programlanır.

            (4) Görevde yükselme eğitimini başarı ile tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanırlar.

            Görevde yükselme eğitiminin konuları

            Madde 22 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.

            a) T.C. Anayasası:

            1) Genel esaslar,

            2) Temel haklar ve ödevler,

            3) Devletin temel organları,

            b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Milli Güvenlik,

            c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

            ç) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

            d) Halkla ilişkiler ve davranış kuralları,

            e) Mesleki temel eğitim:

            1) 5393 sayılı Belediye Kanunu,

            2) 7/6/1939 tarihli ve 3634 sayılı Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu,

            3) 20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanunu ve mevzuatı,

            4) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve mevzuatı,

            5) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik,

            6) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

            9) İtfaiyenin tarihçesi ve yönetmeliği

            10) İlk yardım, arama ve kurtarma teknikleri,

            (2) Bu mevzuata ek olarak itfaiyeyi ilgilendiren her türlü kanun, yönetmelik ve yeni çıkacak yasalar da dikkate alınarak, ihtiyaca göre eğitim programlarında düzenleme yapılabilir.

            (3) Ayrıca itfaiye amirliği ve daha üst kadrolara atanacaklar, zaman yönetimi, karar verme teknikleri, toplantı yönetimi, liderlik, performans yönetimi ve denetimi, stratejik planlama ve kriz yönetimi gibi konularda da eğitime tabi tutulur.

            (4) Eğitim programının % 60’ı mesleki temel eğitim konularından oluşturulur.

   

  Sınav kurulu ve görevleri

  Madde 23 – (1) Görevde yükselme sınavına ilişkin işlemleri yürütmek üzere en az üç kişiden oluşacak sınav kurulu teşkil edilir. Sınav kurulu, belediye başkanının görevlendireceği kişinin başkanlığında, insan kaynakları hizmetlerini yürüten birim amiri, itfaiye birim amiri ile belediye başkanının görevlendireceği diğer üyelerden oluşur. Aynı usulle yeterli sayıda yedek üye de belirlenir. Sınav kurulunun oluşturulamadığı yerlerde bu niteliklere haiz üye görevlendirilmesi mahallin mülki idare amirinden talep edilir. Sınav kuruluna seçilen üyeler, görevde yükselme eğitimine alınacak personelden görev ve unvan bakımından daha düşük seviyede olamaz.

            (2) Sınav kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldığı görevde yükselme sınavında görev alamazlar.

            (3) Sınav Kurulu, yapılacak eğitime ilişkin görevde yükselme sınavında sorulacak soruların bilgi kaynağının hazırlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve bu konuya ilişkin diğer işleri yürütür.

   

  Görevde yükselme sınavı

  Madde 24 – (1) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanların görevde yükselebilmeleri için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına veya yüksek öğretim kurumlarından birine yaptırılacak sınavlara katılmaları ve başarılı olmaları şarttır.

            (2) Görevde yükselme sınavı, bu Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde yer alan konulardan yapılır.

            (3) Sınavda başarılı sayılmak için 100 puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.

            Sınav sonuçlarının açıklanması

  Madde 25 – (1) Sınav kurulu, sınav sonuçlarını sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilan eder ve ilgililere yazılı olarak bildirir.

            Sınav sonuçlarına itiraz

  Madde 26 – (1) Sınavlara katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilir.

            (2) İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere tebliğinden itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınav kuruluna yapılır.

            (3) Sınav Kurulu, sınav sonuçlarına ilişkin itirazları sınavı yapan kurumla da görüşerek en geç on gün içinde sonuçlandırır ve ilgililere yazılı olarak bildirir. İtiraz üzerine sınav kurulunca verilecek kararlar kesindir.

  Sınavı kazananların atanması

  Madde 27 – (1) Yapılan sınav sonucunda başarılı bulunanlar arasından, en geç 3 ay içinde başarı sıralamasına göre boş kadro sayısı kadar atama yapılır. İlan edilen boş kadrolara atama yapıldıktan sonra bu kadroların boşalması durumunda sınavda başarılı olan diğer adaylar arasından başarı sırasına göre atama yapılabilir.

            (2) İlan edilen veya boşalan kadrolara, görevde yükselme sınavında başarılı olanlar atanmadan diğer mahalli idarelerden veya herhangi bir resmi kurumdan naklen veya açıktan atama yapılamaz.

  Sınav belgelerinin saklanması

  Madde 28 – Görevde yükselme sınavında başarılı olarak ataması yapılanların, sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğer belgeler ise bir sonraki sınav tarihine kadar insan kaynakları birimince saklanır.

  .
 • YEDİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Eğitim ve Denetim Yönetici personelin eğitimi

   

  Madde 29 – (1) İtfaiye teşkilatlarının yönetici personelinin temel eğitimleri İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğünün koordinasyonunda hazırlanacak yıllık programlar çerçevesinde yapılır.

           

  Hizmet içi eğitim

  Madde 30 – (1) İtfaiye personeline; yangın önleyici tedbirler, itfaiye teşkilatının araç gereç ve malzemeleri, söndürücü cihazlar, söndürme ve kurtarma usulleri, ilk yardım, yangın yerinde araştırma ve inceleme, yangının keşfi, sabotaj ve kundakçılık ile sevk ve idare hususlarında eğitim alabilmeleri için itfaiye yıllık, aylık, haftalık, günlük nazari ve uygulamalı eğitim programları, ekte yer alan Örnek-4’e göre hazırlanır ve uygulanır.

            (2) Yıllık eğitim programında yer alan konular, teknolojik gelişmeler ve mahallin özellikleri de dikkate alınarak aylık, haftalık, günlük ders saatlerinde verilecek şekilde ayrı ayrı hazırlanır ve eğitim programı dosyasında muhafaza edilir.

            (3) İtfaiye teşkilatı personelinin temel ve teknik eğitimlerinde, İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, yurt içi ve yurt dışında eğitim merkezi bulunan itfaiye teşkilatları veya üniversitelerin ilgili bölümleri ile bu konuda kurulmuş sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak gerçekleştirilir.

            (4) Halkı yangına karşı bilinçlendirmek; yangın ve diğer olaylar hakkında bilgilendirmek için basın, yayın ve iletişim araçlarından yararlanılır.

  Denetim

  Madde 31 – (1) İtfaiye teşkilatı ve personelinin çalışmaları, ekte yer alan Örnek-5 İtfaiye Hizmetleri Denetleme Formu’na göre denetlenir.

            (2) Bu denetleme;

            a) Sivil Savunma Genel Müdürlüğü veya Bakanlık denetim elemanları,

            b) Valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları ile bunların görevlendireceği diğer personel,  tarafından yapılır.

            (3) Gerek görülmesi halinde ikinci fıkranın (b) bendine göre düzenlenen denetleme raporları, yapılan işlemler, teklif ve önerilerle birlikte bir ay içinde İçişleri Bakanlığına gönderilir.

  .
 • SEKİZİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Spor ve Tesisler

   

  Madde 32 – (1) İtfaiye personelinin fiziki nitelikleri, hazırlanan spor programları ile desteklenir. Personele; kültür-fizik çalışmaları, atletizm, aletli sporlar, mukavemet ve denge sporları ile uygun görülecek diğer mesleki spor faaliyetleri yaptırılarak iş verimlilikleri arttırılır.

            (2) Eğitim programları hazırlanırken haftanın en az 3 gününe ait uygulamalı ders saatlerine günün sportif çalışmasının gerektirdiği kadar süre ilave edilir. İtfaiye personelinin belirtilen sportif çalışmaları ve mesleki sporları yapabilmesi için gerekli alan düzenlemesi ile araç gereç ve özel spor kıyafetleri belediye tarafından temin edilir.

  Ayrıca bu konuda belediyenin spor ve sosyal tesislerinden yararlanılır. İtfaiye teşkilatına yurt içi ve yurt dışında düzenlenen spor etkinliklerine ve itfaiye spor müsabakalarına katılma imkanı sağlanır.

            (3) Bu hak ve imkanlardan gönüllü itfaiyeciler de yararlandırılabilir.

  Tesisler

  Madde 33 – (1) İtfaiye personelinin hizmet binası, depo, bakım ve onarım üniteleri, garajı ve diğer yerleşim birimleri hizmet gereklerine uygun olarak projelendirilir ve tesis edilir.

            (2) Projelendirme sırasında itfaiye personelinin sportif çalışmaları için gerekli düzenlemeler öncelikli olarak dikkate alınır.

  .
 • DOKUZUNCU BÖLÜM

  2020-05-27

  Kıyafet ve Koruyucu Teçhizat

   

   

  Madde 34 – (1) İtfaiye personeli resmi kıyafet giymekle yükümlüdür. Personelin resmi kıyafet giderleri; yazlık, kışlık, harici elbise ve kişisel koruyucu teçhizat da dâhil olmak üzere ihtiyaca ve günün şartlarına göre 657 sayılı Kanunun 211 inci maddesi esas alınarak belediye tarafından karşılanır. Yazlık ve kışlık elbise her yıl, tören elbisesi ise iki yılda bir verilir.

            (2) İtfaiye personelinin kıyafeti ve rütbe işaretleri, ekte yer alan Örnek-6’da gösterilmiştir.

   Kişisel koruyucu teçhizat

  Madde 35 – (1) İtfaiye personeline 33 üncü maddede belirtilen kıyafetlerinin yanında günün teknolojisine ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) veya Avrupa Normları (EN) standartlarına uygun olarak yangın, sel, çığ, nükleer, biyolojik, kimyasal ve benzeri tehlikelere karşı özel teçhizat ve kıyafet de verilir.

  .
 • ONUNCU BÖLÜM

  2020-05-27

  Personelin Sosyal Hakları ve Disiplin Cezaları

  Yemek

  Madde 36 – (1) 24 saat iş, 48 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 3; 12 saat iş, 24 saat istirahat ve 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde çalışan itfaiye personeline 2, 12 saatten az çalışan itfaiye personeline 1 öğün yemek verilir. Yiyecek giderleri 657 sayılı Kanunun 212 nci maddesi esas alınarak belediyece karşılanır.

  İzin hakkı

  Madde 37 – (1) İtfaiye personelinin izinleri, teşkilatın yangınla mücadele gücünü aksatmamak kaydı ile 657 sayılı Kanun hükümlerine göre verilir.

  Ödüllendirme

  Madde 38 – (1) Görevlerinde üstün başarı ve yararlılık gösteren itfaiye personeline, başarı ve yararlılığının derecesine göre yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak ödül verilebilir.

  Sağlık taraması

  Madde 39 – (1) İtfaiye teşkilatında çalışan yangın personeli, yılda bir kez sağlık taramasından geçirilir.

  Disiplin cezaları

  Madde 40 – (1) İtfaiye personeline uygulanacak disiplin cezaları şunlardır:

            a) Uyarma,

            b) Kınama,

            c) Aylıktan kesme,

            ç) Kademe ilerlemesinin durdurulması,

            d) Meslekten çıkarma,

            e) Devlet memurluğundan çıkarma,

            (2) Meslekten çıkarma cezası dışında verilecek disiplin cezalarında, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

            (3) Meslekten çıkarma cezasını gerektiren eylem, işlem, tutum ve davranışlar şunlardır:

            a) Amir ya da üstlerinin itfaiye hizmetlerine yönelik icraatına karşı çıkmak ve görev yapılmasını engellemek, toplu hale dönüştürerek bu eyleme katılmak, katılmayı tahrik veya teşvik etmek,

            b) Hırsızlık, gasp, dolandırıcılık, irtikâp, rüşvet, zimmet, ihtilas, ırza tasaddi, sahtecilik ve kalpazanlık suçlarını işlemek,

            c) Kasıtlı olarak gerçek dışı rapor vermek veya tutanak düzenleyip imza etmek veya ettirmek,

            ç) Gizli tutulması zorunlu olan ve görevi ile ilgili bulunan bilgi ve belgeleri görevli veya yetkili olmayan kişilere açıklamak,

            d) Uyuşturucu madde kullanmak, göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki kullanmak yahut kullanılmasına göz yummak,

            e) Kasıtlı olarak telsiz haberleşmesini engellemek.

  .