Sinop Boyabat Belediyesi

BOYABAT KENT MEYDANI 16 ADET TAŞINMAZ İŞYERİ SATIŞ İHALE İLANI

Geri
2022-12-14
BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 1085 Ada 2 Parselde Bulunan Boyabat Kent Meydanı İçerisinde Zemin katta 19-20-21-22-25-26-27-28 ve 1. Katta  29-30-31-32-33-34-35-36 Nolu bağımsız bölümlerde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda Açık teklif usulü ile satışları yapılacaktır.                                                               

2. İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 26.12.2022 tarihinde saat 09.30’dan itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.

3. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

4. Taşınmazların ihale bedeli, ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde ihale bedelinin % 50 ‘sini peşin, kalan % 50 sini otuz (30)’ar gün ara ile 3 eşit taksit olacak şekilde ödenecektir. Taksitlerin zamanında yatırılmaması durumunda 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununa göre gecikme zammı uygulanacaktır.

5. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

6.  İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 250,00-TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

7. İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

8. İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

S. No:

A D R E S

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm/ Kapı No

Miktar

(Brüt)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel ()

 Geçici Teminat %3

İhale Usulü

1

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

19/ (9/z19)

61,00 m2

 

 

 

26.12.2022

09:30

1.968.000,00

59.040,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

2

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

20/ (9/z20)

60,00 m2

 

 

 

26.12.2022

09:45

1.930.000,00

57.900,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

3

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

21/ (9/z21)

33,00 m2

 

 

 

26.12.2022

10:00

1.070.666,67

32.120,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

4

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

22/ (9/z22)

47,00 m2

 

 

 

26.12.2022

10:15

1.536.000,00

46.080,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

5

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

25/ (9/z25)

47,00 m2

 

 

 

26.12.2022

10:30

1.536.000,00

46.080.00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

6

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

26/ (9/z26)

49,00 m2

 

 

 

26.12.2022

10:45

1.595.333,33

47.860,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

7

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

27/ (9/z27)

60,00 m2

 

 

 

26.12.2022

11:00

1.946.666,67

58.400,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

8

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

28/ (9/z28)

61,00 m2

 

 

 

26.12.2022

11:15

1.968.000,00

59.040,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

9

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

29 (9/1-29)

70,00 m2

 

 

 

26.12.2022

13:30

1.480.000,00

44.400,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

10

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

30/ (9/1-30)

55,00 m2

 

 

 

26.12.2022

13:45

1.186.666,67

35.600,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

11

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

31/ (9/1-31)

57,00 m2

 

 

 

26.12.2022

14:00

1.214.666,67

36.440,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

12

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

32/ (9/1-32)

54,00 m2

 

 

 

26.12.2022

14:15

1.139.333,33

34.180,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

13

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

33/ (9/1-33)

54,00 m2

 

 

 

26.12.2022

14:30

1.139.333,33

34.180,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

14

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

34/ (9/1-34)

49,00 m2

 

 

 

26.12.2022

14:45

1.036.000,00

31.080,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

15

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

35/ (9/1-35)

56,00 m2

 

 

 

26.12.2022

15:00

1.184.000,00

35.520,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

16

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv. Boyabat Kent Meydanı No:9

 1085

2

36/ (9/1-36)

70,00 m2

 

 

 

26.12.2022

15:15

1.480.000,00

44.400,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

 

10-İhaleye Girecekler:

 

  1. Gerçek Kişiler;
  1. Kanuni ikamet belgesi,
  2. T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  3. Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
  4. Noter tasdikli imza beyannamesi
  5. Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
  6. Doküman ve Şartname  Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

   a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

b) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

c) Noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

e) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2022 yılı-Tüzel kişi )

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İlan olunur.                         

                                                                                                 

                                                                                                                                               

Doğal Güzellikler
Tüm İçerikler
Doğal Güzellikler

Boyabat Kalesi

Doğal Güzellikler

Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı

Doğal Güzellikler

Çukurhan Köyü Kalesi Ve Şelalesi