Sinop Boyabat Belediyesi

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Geri
Mülkiyeti Belediyemize ait Camikebir Mahallesi 1085 ada, 2 parsel'de Boyabat Kent Meydanı içerisinde 2 ve 24 no'lu bağımsız bölümde bulunan iş yerleri; 2886 sayılı DİK 35/a ve 45. maddelerine göre ihale ile satılacaktır.
2021-12-03

Mülkiyeti Belediyemize ait Camikebir Mahallesi 1085 ada, 2 parsel'de Boyabat Kent Meydanı içerisinde 2 ve 24 no'lu bağımsız bölümde bulunan iş yerleri; 2886 sayılı DİK 35/a ve 45. maddelerine göre ihale ile satılacaktır. 

 

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

 1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Camikebir Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1085 ada 2 parsel üzerinde Kent Meydanı, Kapalı Otopark ve Ticari Birimler Binası içerisinde 24 nolu bağımsız bölüm numaralı  (394 m2) içerisinde kurumsal kiracı bulunan  işyeri 2886 Sayılı Yasanın 35-a maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulü ile satışı yapılacaktır.
 2. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Camikebir Mah. Adnan Menderes Bulvarı 1085 ada 2 parsel üzerinde bulunan Kent Meydanı, Kapalı Otopark ve Ticari Birimler Binası içerisinde 2 nolu bağımsız bölümde bulunan (180 m2) işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. inci maddesine göre “Açık Teklif Usulü” ile satışı yapılacaktır
  3-    İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 14/12/2021 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.
 1. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.
 2. Taşınmazların ihale bedeli 4 (dört) eşit taksitle ödenecek olup, İhale kararının tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde ilk taksit ödenecek olup, otuz (30) gün aralıklarla diğer taksitler ödenecektir.
 3. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.
 4.  İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, İşletme İştirakler  Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 250,00-TL (İki  Yüz Elli  Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.
  8-     İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  9-İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

 

S. No:

A D R E S

Ada

Parsel

Kullanım Durumu

Bağımsız Blm.

Yüz Ölçümü

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel (₺)

Geçici Teminat %3 (₺)

İhale Usulü

1

Camikebir Mah. Adnan Menderes Bulvarı ; Kent Meydanı, Kapalı Otopark ve Ticari Birimler Binası içerisinde bulunan  24 nolu  iş yeri

1085

2

Kurumsal Kiracılı

24

394,00 m2

14.12.2021

14:00

3.481.909,33

 

104.457,28

 


2886 Devlet İhale Kanunu
35/A Maddesi Kapalı Teklif Usulü

2
 

Camikebir Mah. Adnan Menderes Bulvarı ; Kent Meydanı, Kapalı Otopark ve Ticari Birimler Binası içerisinde bulunan  2 nolu  iş yeri

1085

2

Boş

2

180,00 m2

14.12.2021

    14:30

1.812.480,00

 54.374,40

2886 Devlet İhale Kanunu
45.Madde Açık İhale Usulü

 

 

 

 

 10-İhaleye Girecekler:
 
1085 Ada 2 Parsel 24  Nolu Bağımsız Bölümde bulunan işyeri için (35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ) ihaleye girecek olanlardan istenen belgeler.

  1. İç Zarf

İç Zarf yalnız Teklif Mektubunu içerecektir. Teklif mektubu belediyemizden temin edilebilir.
Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve  tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.
b) Dış Zarf:
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
Gerçek kişi olması halinde:
- İç zarf
- Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
- Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
- Noter tasdikli imza beyannamesi
- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
- Doküman ve Şartname  Alındı makbuzu
- Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
- Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
Tüzel kişi olması halinde:
- İç zarf
- Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
- Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
- Noter tasdikli imza sirküleri
- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
- Doküman ve Şartname Alındı Belgesi
- Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
- Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
- Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2021 yılı-Tüzel kişi )
- İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
C) Dış zarfın kapatılması:
İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır.

1085 Ada 2 Parsel 2 Nolu Bağımsız Bölümde bulunan işyeri  (45. Madde Açık İhale usulü)  için ihaleye gireceklerden istenen belgeler

a-Gerçek Kişiler

-İç zarf
-Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
-Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
-Noter tasdikli imza beyannamesi
-Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
-Doküman ve Şartname  Alındı makbuzu
- Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
-Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);
- Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası
- Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,
- Noter tasdikli imza sirküleri
- Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi
- Doküman ve Şartname Alındı Belgesi
- Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)
- Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge
- Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2021 yılı-Tüzel kişi )
- İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:
Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

İlan olunur.
                                                                
                                                                                                      


                                                                                                                       Şefik ÇAKICI
                                                                                                                     Belediye Başkanı
 

 

Boyabat Belediye Başkanı

ŞEFİK ÇAKICI

Şefik Çakıcı
Doğal Güzellikler
Tüm İçerikler
Doğal Güzellikler

Boyabat Kalesi

Doğal Güzellikler

Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı

Doğal Güzellikler

Çukurhan Köyü Kalesi Ve Şelalesi