Sinop Boyabat Belediyesi

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÜLTÜR MERKEZİ 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Geri
2022-12-14

BOYABAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

 

1. Mülkiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 7-8 Nolu  bağımsız

bölümde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi hükümleri doğrultusunda kapalı teklif usulü ile satışları yapılacaktır.                                                               

2. Mükiyeti Belediyemize ait olan 685 Ada 30 Parselde Bulunan Belediyemiz 15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezinde 6 Nolu bağımsız bölümde

 bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri doğrultusunda açık teklif  usulü ile satışları yapılacaktır.

3. İhale Boyabat Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda 27.12.2022 tarihinde saat 14.00’den itibaren Boyabat Belediye Encümenince yapılacaktır.

4. Belediye Encümen’i ihaleyi yapıp, yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.

5. Taşınmazların ihale bedeli, ihale kararının tebliğinden itibaren on beş (15) gün içinde ihale bedelinin % 50 ‘sini peşin, kalan % 50 sini otuz (30)’ar gün ara ile 3 eşit taksit olacak şekilde ödenecektir. Taksitlerin zamanında yatırılmaması durumunda 6183 Sayılı Amme Alacakları Kanununa göre gecikme zammı uygulanacaktır.

6. İhale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçlar ipotek masrafları ve diğer giderler yükleniciye aittir.

7.  İhale şartnamesi Boyabat Belediyesi, Gelir Müdürlüğü’nden her bir taşınmaz için 250,00-TL ( İki Yüz Elli Türk Lirası) ücret karşılığında satın alınabilir.

8.  İhaleye çıkarılan taşınmazların muhammen satış fiyatları, geçici teminat miktarları ve ihale saatleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

 

9-İhaleye çıkartılan yerin, ihale gün ve saati ile ihale muhammen bedeli:

S. No:

A D R E S

Pafta

Ada

Parsel

Bağımsız Bölüm

Miktar

(Brüt)

İhale Tarihi

İhale Saati

Muhammen Bedel ()

 Geçici Teminat %3

İhale Usulü

2

 

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv.15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi 

F33B01C1D

685

30

7/ (71/z05)

460,00 m2

 

 

 

27.12.2022

14:30

4.716.666,67

141.500,00

2886 Devlet İhale Kanunu

35/A Maddesi

3

 

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv.15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi 

F33B01C1D

685

30

8/ (71/z06)

320,00 m2

 

 

 

27.12.2022

14:45

4.383.333,33

131.500,00

2886 Devlet İhale Kanunu

35/A Maddesi

6

Camikebir Mah. A.Menderes Bulv.15 Temmuz Şehitler Kültür Merkezi 

F33B01C1D

685

30

6/ (71/z04)

178,00 m2

 

 

 

27.12.2022

15:00

1.733.333,33

51.100,00

2886 Devlet İhale Kanunu

45. Maddesi

 

 

10-İhaleye Girecekler:

 

685 Ada 30 parsel 7 ve 8 Nolu Bağımsız Bölümler (35/a maddesi Kapalı Teklif Usulü ) ihaleye girecek olanlardan istenen belgeler.

 

  1. İÇ ZARF

İç Zarf yalnız Teklif Mektubunu içerecektir.. Teklif mektubu belediyemizden temin edilebilir.

Teklif mektubu bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve  tebligata esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır.

b) Dış Zarf:

Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.

Gerçek kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname  Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

Tüzel kişi olması halinde:

a) İç zarf

b) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

c) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

d) Noter tasdikli imza sirküleri

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

ı) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2022 yılı-Tüzel kişi )

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

D) Dış zarfın kapatılması:

İç zarf, geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır

 

685 Ada 30 Parsel 6 nolu Bağımsız Bölüm (45. Madde Açık Teklif usulü)  için ihaleye gireceklerden istenen belgeler

 

  1. Gerçek Kişiler;

a) İç zarf

b) Kanuni ikamet belgesi, T.C. Kimlik Numarası bulunan Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

c) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

d) Noter tasdikli imza beyannamesi

e) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

f) Doküman ve Şartname  Alındı makbuzu

g) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

h) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

b) Tüzel Kişiler (Şirket, Dernek vs);

   a) Türkiye’de Tebligat adres beyanı ve ayrıca irtibat için Telefon ve faks numarası

b) Tüzel kişi adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair yetkili organ kararı,

c) Noter tasdikli imza sirküleri

d) Vekil ise Noter tasdikli vekâletname ve imza beyannamesi

e) Doküman ve Şartname Alındı Belgesi

f) Geçici Teminata ait alındı belgesi veya Banka teminat mektubu (süresiz ve limit içi)

g) Boyabat Belediyesine herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge

h) Ticaret ve/veya Sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar sicil kayıt belgeleri (2018 yılı-Tüzel kişi )

i) İsteklilerin Ortak Girişim Olması halinde:

Ortak Girişim olması halinde Tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ile Ortaklarca imzalanmış Ortaklık sözleşmesi ve B bendindeki gerçek veya tüzel kişi olmasına göre belirtilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur.

 

İlan olunur.

                                                                

                                                                                                      

 

 

                                                                                                                                  

Doğal Güzellikler
Tüm İçerikler
Doğal Güzellikler

Boyabat Kalesi

Doğal Güzellikler

Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı

Doğal Güzellikler

Çukurhan Köyü Kalesi Ve Şelalesi