Sinop Boyabat Belediyesi

Zabıta Müdürlüğü

Geri

Boyabat Belediyesinin yetkili olduğu ve işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek, beldenin esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması için kanun, tüzük, yönetmeliklerin, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni veya yetkili kurullarca alınmış ve belediye zabıtasınca yerine getirilmesi gereken emir ve yasakların yerine getirilmesini sağlamak, bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve yaptırımları uygulamaktır.

 • BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Amaç

  Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Belediye Zabıta Teşkilatının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, Zabıta memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini kıyafetleri ile çalışama usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  Madde 2- Bu Yönetmelik Boyabat Belediyesi Zabıta Teşkilatını kapsar.

  Dayanak

  Madde 3- 03.07.2005 tarih ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.madde ve fıkraları ile aynı kanunun 51.maddesi, 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Yönetmeliği, 1608 sayılı Kanunun 5728 sayılı kanunla değişik 1.maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu ve ilgili diğer Kanunlar.

  Tanımlar

  .
 • BİRİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  (Nitelik, Bağlılık, Görev ve Yetki Alanları)

  Madde 5- Belediye Zabıtası, Beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması ile görevli olup, bu amaçla Belediye Meclisi tarafından alman ve Belediye Zabıtası tarafından yerine getirilmesi gereken emir ve yasaklarla bunlara uymayanlar hakkında mevzuatta öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygular. Belediye Zabıta Personeli üniformalı olup, kıyafeti İçişleri Bakanlığı tarafından yürürlüğe konan “ Belediye Zabıta Yönetmeliği” ğinde gösterilir.

   

  Belediye Zabıtasının Bağlılığı

  Madde 6- Belediye Zabıtasının bağlı olduğu emir ve komuta zinciri aşağıda olduğu gibidir.

  Belediye Zabıta Teşkilatı doğrudan Belediye Başkanın emri altındadır. Gerektiğinde Belediye Başkanı, Zabıta Müdürlüğündeki iş ve işlemlerin takibi için bir Başkan Yardımcısı görevlendirebilir. Mahalli Mülki Amir Belediye Zabıtasının da amiridir. Özel Kanunların yetkili kıldığı hallerde, mahalli en büyük Mülki İdari Amiri, zabıta personelini görevlendirebilir.

   

  Belediye Zabıtasının Görev ve Yetki Alanları

  Madde 7- Boyabat Belediyesi sınırları içerisinde görevli ve yetkilidir. Ayrıca mücavir alanlarda kanunlarla belediyenin yetki ve sorumluluğuna verilmiş hizmetler bakımından yetkili ve görevlidir.

   

  Madde 8- Zabıta müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıkım ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidir.

   

  Madde 9- Zabıta müdürlüğü amir ve memurları, görevlerinden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

   

  Madde 10- Zabıta Müdürlüğü amir ve memurları beldede esenlik, huzur, sağlık ve düzenin sağlanması amacıyla Boyabat Belediye Meclisi tarafından alınan emir ve yasaklar ile diğer Kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri uygulamak, sonuçlarını takip etmek ve sonuçlandırmak, uymayanlar hakkında mevzuatta Öngörülen ceza ve diğer yaptırımları uygulamakla sorumludurlar.

  .
 • TEMİZLİK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

  2020-05-27

  MADDE 61- Her işyeri, işyerinin kapsamına uygun şekilde çöp bidonu bulundurması ve çöplerini bu kutularda muhafaza etmesi zorunludur.

  MADDE 62- Her ne suretle olursa olsun çevreyi kirletmek, tükürmek, çöp, kağıt, meyve artıkları, kuruyemiş kabukları,şişe ve teneke kutu vb. atmak, dökmek yasaktır.

  MADDE 63- Sanayi atıkları, inşaat ve tadilat atıkları çöp olarak değerlendirilmez. Bu tür atıklar, sahipleri tarafından toplanarak kaldırılması gerekmektedir. Çöp konteynırlarının içine moloz ve bahçe temizleme malzemeleri atılması yasaktır.

  MADDE 64- Cadde ve sokaklardaki umumi kanalizasyon giderlerine, pis koku çıkaran sıvı atık dökülemez. İzgaraların üstü kapatılamaz, kanalizasyon giderleri açıkta akıtılıp, etrafa pis koku neşretmek yasaktır.

  MADDE 65- Taşıma vasıtaları ile özel araçlar, su birikintilerinin oluştuğu yerlerden, çamurlu ve tozlu yerlerden yavaş bir şekilde geçeceklerdir. Süratli giderek halkın üzerine çamurlu ve pis suları sıçratmak yasaktır.

  MADDE 66- Müesseselerin ve apartmanların yakıt artıkları ( küller, cüruflar ) sadece kış aylarında çöp konteynırlarının yanına düzgün bir şekilde bırakılması gerekmektedir. Çöp konteynırların içine bu tür malzemelerin atılması yasaktır.

  MADDE 67- Her ne sebeple olursa olsun, cadde ve sokaklara pis su ( sabunlu, çamurlu, kireçli vb.) akıtmak yasaktır.

  MADDE 68- Temizlik aracı geliş saatine kadar herkes çöpünü ve benzeri şeylerini naylon poşet içinde ve kapalı kaplar içerisinde muhafaza edecektir. Çöp aracı geçiş saatleri haricinde cadde ve sokaklara zamansız çöp çıkarmak yasaktır.

  MADDE 69- Hayrat çeşmelerden, tabi kaynaklardan evlere ve inşaatlara su almak, çamaşır yıkamak ve araç yıkamak yasaktır.

  MADDE 70— Şehir dahilinde tüm binalarda; yetkili kurumlarca belirlenen türde yakıt bulundurulması ve yakma işleminin ilgili mercilerin alacağı kararlar doğrultusunda ehliyetli kişilerce yapılması, bacadan çıkan duman ile çevre kirliliği verilmesine sebebiyet verilmesi halinde cezalandırılması.

  MADDE 71- Meskenlerde, işyerlerinde, mağaza ve imalathanelerde; çevreyi rahatsız edecek pis duman ve koku çıkartmak yasaktır.

  MADDE 72- El ilanları ile çevrenin kirletilmesi yasak olup, ilgilileri cezalandırılır. Cadde, sokak ve meydanlara atılan el ilanlarının sahipleri tarafından toplanması zorunludur.

  MADDE 73- Her türlü nakliyat esnasında; cadde ve sokakları kirletmek yasaktır. Kum, çakıl ve hafriyat, çöp nakli esnasında ise araç sahipleri gereken her türlü önlemi alacak ve aracın üst kısmına branda çekeceklerdir.

  MADDE 74- Evlerin ve müesseselerin önlerine çamaşır asmak, pencere ve balkonlardan halı ve yollukları silkelemek, gelip geçenlerin üstlerini kirletecek şekilde hareketlerde bulunmak yasaktır.

  MADDE 75- Şehrin ana girişleri ile bulvar ve caddelerin ön kısmına bakan güzergahlarındaki binaların ön balkonlarına çamaşır asmak yasaktır.

  .
 • İMAR VE FEN İSLERİ İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

  2020-05-27

  MADDE 76- Pazar günlerinde kesinlikle inşaat çalışması yasaktır. Ulusal tatil günlerinde ve diğer tatil günlerinde sabah saat 09:00'dan önce, akşam saat yazlan 19:00, kışları ise 17:00’den sonra her ne suretle olursa olsun, etrafı rahatsız edecek şekilde gürültülü çalışmak yasaktır.

  MADDE Dere yataklarından kum, çakıl ve toprak alınması yasaktır. Ayrıca derelere çöp, moloz vb. Malzeme dökmek ve dolgu yapmak yasaktır.

  MADDE 78- Belediyece gösterilen yerlerin dışına, toprak, moloz, çöp ve her türlü inşaat atığı dökmek yasaktır.

  MADDE 79- İnşaat malzemesi satışı yapan işyerleri, çekme mesafesi dışında kalan yerlere ( kaldırım, yol, meydan vb.) inşaat malzemesi koymak yasaktır.

  MADDE 80- İnşaat sahipleri inşaatlarının etrafına, tahta perde ile kapatıp tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak zorundadır.

  MADDE 81- Arsa ve arazi sahiplerinin arsa ve arazilerinin etrafını çevrenin estetik güzelliğini bozmayacak şekilde kapatması veya tahta perde ile çevirmesi zorunludur. ( Yangına ve çöp atılmasına karşı tedbir alınması gerekli olup, bir olay vukuunda arsa sahibi sorumlu olacaktır.)

  MADDE 82- Şehir dahilinde bulunan eski veya tarihi eser durumundaki binaların tehlike arz eden durumlarda ilgililerince, sahipsiz olması durumunda ise Belediye tarafından gerekli emniyet tedbirlerinin alınması zorunludur.

   

  MADDE 83- Şehir içerisinde arsalarda bulunan sarnıç, kuyu, kireç kuyusu, mahzen vb. çukurların üstünü açık bulundurmak veya etrafını kapatmamak ve gerekli emniyet tedbirlerini almamak yasaktır.        

  MADDE 84- İşyerleri ve Binaların sokak cephelerine kurulan tente ve siperlerin ön ve yan kısımlarına açılan bezlerin yaya kaldırımından yüksekliği 2.20 olacaktır. Tente ve siperlerin eni ise, yaya kaldırımını geçmemek şartı ile en fazla İm. olacaktır.

  MADDE 85- Ev ve işyerlerinde soba ve baca giderleri binanın projesinde belirtildiği şekilde çatı üst seviyesine kadar çıkarılacaktır. Şehir içerisinde; meskenlerde ve işyerlerinde sobalarda, koku yapıcı, parlayıcı, patlayıcı maddeleri kullanmak yasaktır.

  MADDE 86- Yaya yollan, cadde ve sokakları her ne sebeple olursa olsun, izinsiz olarak kazmak, bozmak, cadde ve sokaklar üzerine setler yapmak yasaktır. Tretuvarlarda, izinsiz olarak kanal vb. açmak yasaktır.

  MADDE 87- Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından belirlenen ve tebligatı yapılan inşaat yasakları ile ilgili kurallara uyulması zorunludur.

  MADDE 88- Her türlü bina ve yapılar ile tadilatlar için belediyeden izin alınması zorunludur. İzinsiz yapılan çalışmalar, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile birlikte tespit edilerek durdurulur.

  MADDE 89- Her türlü inşaat malzemeleri ( kum, kireç, taş, demir, tuğla vb. Gibi ) kamuya ait yol, kaldırım ve boş alan üzerinde bırakılması yasaktır.

  .
 • İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA TABİ İŞYERLERİNİN UYACAĞI EMİR VE YASAKLAR

  2020-05-27

  MADDE 90- İşyeri açma ve çalışma ruhsatı almadan işyeri açmak ve çalışmak yasaktır. ( Ruhsat yönetmeliği kapsamında gerekli işlemler yapılır.)

  MADDE 91- İşyeri açma çalışma ruhsatı hangi işyeri için alınmış ise o işyeri için geçerlidir.

  MADDE 92- İşyeri açma çalışma ruhsatında belirtilen faaliyet konusunun dışında başka herhangi bir iş yapmak yasaktır.

  MADDE 93- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı, işyerinin görünür bir yerine asılması zorunludur.

  MADDE 94- Milli bayramlarımızda ve önemli günlerimizde işyerlerinin ön cephesine bayrak asılması zorunlu olup, kirli, yırtık ve kırışık bayrak asmak yasaktır.,

  MADDE 95- İşyerlerinin ve evlerin ortak kullanıma ait çatı katlarının çirkin görünüm verecek her türlü eşya koymak yasaktır.

  MADDE 96- İşyeri Açma Ruhsatı olduğu halde, ruhsatta belirtilen işyeri alanının genişletilmesi veya daraltılmasının Belediyeye bildirilmesi ve ruhsata işletilmesi mecburidir.

  MADDE 97- Şehir içi ve şehirler arası kargo taşımacılığı ile ilgili işyerlerinin açılması ve faaliyeti, Belediye Meclisince alman karar doğrultusunda olması zorunludur.

  MADDE 98- İşyeri olarak iskanı alınan yerlerde ikamet edilmesi yasaktır.

  MADDE 99- Umuma açık işyerleri Belediye Encümenince tespit edilen açılış ve kapanış saatlerine uymak zorundadırlar.

  MADDE 100- Hafta Tatil Ruhsatına tabi olan işyerleri Hafta Tatil Ruhsatı almak zorundadırlar.

  MADDE 101- Teftişe tabi bütün işyerleri genel temizliğe uymak zorundadır.

  MADDE 102- Bilumum teftişe tabi işyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına sahip bütün işyerleri Belediyece verilmiş teftiş defterini kontroller esnasında görevli memura vermek mecburiyetindedir.

  MADDE 103- Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerinde işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışan bütün personelin iş başında temiz, ütülü iş gömleği giymeleri, tırnaklarının kesilmiş ve ellerinin görünüşü ile kendi görünüşlerinin temiz olması zorunludur.

  MADDE 104-Sıhhi ve Gayri Sıhhi işyerlerinde işletme ruhsatlarına tabi işyerlerinde çalışanlar sağlık muayene cüzdanı almak zorundadır. Sağlık muayene cüzdanı çıkartmadan çalışmak yasak olup, her muayene döneminde muayene yaptırmak zorunludur.

  MADDE 105- Belediyece verilen veya ilgili kurumlarca belirlenen tarife dışında müşteriden fazla ücret almak veya talep etmek yasaktır.

  MADDE 106- İşyerinde veya deposunda bulunduğu halde, herhangi bir malı herhangi bir sebeple satışa arz etmemek veya saklamak yasaktır.

  MADDE 107- İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatlarına tabi her türlü işyeri sahibi sattıkları malın fiyatını belirtir etiket ve ilgili mercilere verilen fiyat tarifesini iş yerinde müşterilerin görebilecekleri uygun bir yere asmak zorundadır.

  MADDE 108- İşyerlerine gelen müşterilere hizmet sunulması zorunludur.

  MADDE 109- Gramaja tabi gıda maddelerinin ekmek, pide, vb. eksik vezinli olarak imal edilmesi ve satılması yasak olup, eksik vezinliler müsadere edilerek tutanak tanziminden sonra kanun gereği yoksul vatandaşlara dağıtılır.

  .
 • SINIFLARINA VE ÖZELLİKLERİNE GÖRE TÜM İŞYERLERİ

  2020-05-27

  Perakende satış yapan işyerleri

  Halkın yiyip içmesine mahsus işyerleri

  Halkın yatıp kalkmasına mahsus işyerleri

  Halkın taranıp temizlenmesine mahsus işyerleri

  Halkın eğlenmesine mahsus işyerleri

  G.S.M. Yönetmeliğine tabi işyerleri

  Gıda ile ilgili depolar

  S.Garaj Terminali

  Toptan Sebze-Meyva Halleri

  Pazaryerleri

  İktisadi Nizamlar

  Taksi durağı ve Yazıhanesi, Oto parklar, Oto Galerileri

  Mezarlıklar

  Yangın Tedbirleri

  Spor tesisleri

  Trafik mevzuatı.

  .
 • HUZUR-NIZAM-İNTİZAM VE SAĞLIK İLE İLGİLİ EMİR VE YASAKLAR

  2020-05-27

  MADDE 6- Belediye Meclisinin ve Encümeninin kararlarının tespit ettiği emir ve yasaklarına herkes uymak zorundadır.

  MADDE 7- Her türlü Belediye mallarına zarar vermek yasaktır. Belediye mallarına zarar veren reşit olmayan çocukların velileri sorumludur.

  MADDE 8- İşyerinin ön kısmına işçisini çıkartmak, yüksek sesle çığırtkanlık yaptırmak, müşteriye tercih hakkı bırakmayacak şekilde hareketlerde bulunmak, kart dağıtmak yasaktır.

  MADDE 9- Umumun yararlandığı yerlerde top oynamak, kızakla kaymak, kay kay vb. Gibi aletleri kullanmak ve motorlu araçlarla gereksiz yere patenaj yapmak topluma rahatsızlık vermek yasaktır.

  MADDE 10- Genel bahçelerde, parklarda çimen ve çiçekler üzerinde yürümek, oturmak suretiyle her türlü her türlü şekilde zarar vermek ile ağaçları kırmak ve kesmek yasaktır.

  MADDE 11- Park içlerinde Belediyemizce alınacak kararlar doğrultusunda halkımıza rahatsızlık verecek şekilde motorlu veya motorsuz vasıtaları kullanmak ve kullandırmak yasaktır.

  MADDE 12- Apartman ve işyerlerinin ortak kullanım alanlarında bulunan ağaçların kesilmesi veya kaldırılması izne tabidir. Yönetici karar defterine işlenen karar ile Belediyeye müracaat edilir. Uygun görülür ise Belediye Parkbahçe Müdürlüğü tarafından kesilir. İzinsiz kesilen veya kaldırılan her- ağaç için Park ve Bahçeler Müdürlüğünün raporu doğrultusunda idari para cezası uygulanır.

  MADDE 13- Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan gerçek kişiler ile, bu fiilin bir ticari işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye idari para cezesı uygulanır.

  MADDE 14- Caddeler, sokaklar, yaya yolları, meydanlar, alt ve üst geçitler hiç bir suretle işgal edilemez.

  MADDE 15- Yaya kaldırımlarına ve işyeri önlerine, yol üzerlerine geliş geçişi engelleyecek şekilde herhangi bir malzeme ( reklam tabelası, çiçeklik, satışa sunulan malzemeler vb.) ile işgal edilmesi yasaktır.

  MADDE 16- Her türlü işyerinin gündüz veya gece saatlerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde radyo, teyp çalması, bant, kaset, satış yerlerinin ön kısımlarına operlör koyması, gezici motorlu vasıtalarla oparlör takılarak anons yapılması ile müzikli yayın yapılması yasaktır.

  MADDE 17- Kaldırımlarda ve yollarda oturup tavla oynamak yasaktır.

  MADDE 18- İlçe Trafik Komisyonu veya Belediye Trafik Komisyon Kararlan doğrultusunda trafiğe kapalı alanlarda belirlenen giriş-çıkış saatleri dışında motorlu araç ve motorsikletle girmek yasaktır.

  MADDE 19- Hayvan pazarı dışında, hayvan alıp satmak veya satış için herhangi bir alanda hayvanları bekletmek yasaktır. Şehir içerisinde cadde ve sokaklarda hayvan oynatmak ve hayvan dövüştürmak yasaktır.

  MADDE 20- Yasaklanmış yerlerde at arabası ile trafiğe çıkmak yasaktır. Atların arka kısmına torba takılması mecburidir.

  MADDE 21- Şehir içerisinde ağıl yapıp, hayvan beslemek yasaktır.

  MADDE 22- Şehir dahilinde kümes hayvanları, yanlız bahçeli evlerde beslenir. Kümeslerin binalara bitişik yapılması yasaktır. Kümeslerin sık sık temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi mecburidir. Dışarı salınmamak kaydıyla en çok 10 ( on ) adet kümes hayvanı veya 20 ( yirmi ) adet güvercin vb. kanatlı hayvan beslenebilir. Evlerde beslenen güvercinler için her türlü tedbir alınacak olup, çevreye rahatsızlık verecek şekilde güvercin beslemek yasaktır.

  MADDE 23- Sahipli evcil hayvanların ( kedi, köpek vb. ) Veteriner İşleri Hekimliğinden belgesinin olması ve Belediyeye kayıt yaptırılması zorunludur.

  MADDE 24- Sahipli ve sahipsiz hayvanların herhangi bir nedenle ölümü halinde Veteriner Hekimliğinin bilgisi dahilinde Belediyemizin oluşturacağı hayvan mezarlığına defnedilmesi zorunludur.

  MADDE 25- Mezbaha harici hayvan kesmek yasaktır. Mezbaha damgası olmayan ve durumlarından şüphe edilen etler, müsadere edilir. Sakıncalı olanlar Belediye Veteriner Hekimin kontrolünde İlçe Tarım Müdürlüğü Ekipleri ile beraber imha edilir.

  MADDE 26- 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanununun 66. maddesi gereğine ilçe dışından gelen etlere ait sağlık raporu bulundurmak zorunludur. Raporu ibraz edemeyenler hakkında cezai işlem uygulanır.

  MADDE 27- İlçe dışındaki mezbahalarda kesimi yapılıp Belediye sınırları içerisine getirilen etlerden, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince kilogram üzerinden muayene ve denetleme harcı alınır.

  MADDE 28- İlçemiz sınırları içerisinde veya dışarısında mezbaha haricinde kaçak olarak yapılan kesimlere ait etler müsadere edilerek imha edilir. 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince kilogram üzerinden damgasız kaçak muayene ve denetleme harcı alınır.

  MADDE 29- 3285 Sayılı Hayvan Sağlık Zabıtası Kanunu gereğine canlı hayvan çıkışlarında menşe şehadetnamesi alınması zorunludur.

  MADDE 30- İlçemiz sınırları içerisinde bulunan et ve et ürünleri satışı yapan işyerleri kontrolleri Belediye Veteriner Hekimliğince yürütülür.

  MADDE 31- Turistik alanlar, cami avluları ve abidelerin etrafı ile benzeri gibi halkın gelip geçtiği yerlerde oturma yerleri dışında oturmak, masa, sandalye vs. gibi eşyaları bırakmak yasaktır.

  MADDE 32- Şehir içerisinde her ne sebeple olursa olsun, dilencilik yapmak yasaktır. Ayrıca sakat ve mağdur durumdaki kişileri dilendirilenler ayrıca cezalandırılır.

  MADDE 33- Boş arsalarda izinsiz olark eğlence alanları oluşturmak ve tesis yapmak yasaktır.

  MADDE 34- Topluman yararlandığı yerlerde balon satanlar, seyyar fotoğrafçılık ile insan tartı aletleri vs. gibi işler yapacak olanlar, Zabıta Müdürlüğünden çalışma müsadesi alırlar. Çalışma müsadesi almadan çalışmak ve gösterilen yerlerden başka yerde faaliyet göstermek, şikayet verecek hareketlerde bulunmak yasaktır. İlgililerin bu gibi durumlarda çalışma kartları iptal edilir.

  MADDE 35- Turistleri her ne şekilde olursa olsun rahatsız etmek yasaktır. ( Kolundan işyerine doğru çekmek, cadde, sokak ve pazaryerlerinde turistin önüne durmak suretiyle zorlayarak mal satmaya çalışmak)

  MADDE 36- Pazaryerlerinde, cadde, sokak ve yaya yolları üzerinde her türlü seyyar satıcılık yapmak yasaktır. Seyyar sayhaların mallan toplanarak zabıta merkezine getirilerek kimlik tespiti yapılır ve gerekli cezai işlem uygulanır. El konulan malzeme müsadereye tabi değilse, mallar sahibine teslim edilir.

  MADDE 37- Belediye Zabıta Memurlarının vazifelerini yaptıkları esnada, görevlerini engelleyecek şekilde karışmak, zorluk çıkartmak, yanlış bilgi vermek ve asılsız ihbarlarda bulunmak yasaktır. Kimliğini bildirmeyenler, en yakın Polis veya

  Zabıta Karakoluna ve muhalefetleri halinde ise zorla götürülürler. Kimliği tespit olunarak derhal serbest bırakılırlar.

  MADDE 38- Esnafın kullandığı ölçü ve tartı aletlerinin Kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde damgalattırılması mecburidir. Damgasız ve hileli tartı kullanan ilgililer cezalandırılır. Tartı aletleri müsadere edilerek, ilgili birime teslimatı yapılır. Ambalajlı paket mamüllerde; üzerinde belirtilen gramaj dışında satılan mallar hakkında gerekli işlemler tanzim edilerek ilgili mercilere bildirilir.

  MADDE 39- Belediyemize ait kamuya açık alan üzerindeki pasaj, iş merkezi ve alt geçit gibi umumi binaların giriş ve koridorlarını merdivenlerini izin almadan herhangi bir şekilde işgal etmek yasaktır.

  MADDE 40- Her işyeri ve müessese sahibi, işyerinin cephesine, cephe boyunca ve 70cm. eninde Belediye Tabela ve Reklam Yönetmeliğine uygun şekilde yatay vaziyette yola paralel ve tehlike arz etmeyecek şekilde asmaya zorunludur.

  MADDE 41- Belediyece tespit edilen yerler dışında hiç bir yere ilan aşılamaz ve yapıştırılamaz.

  MADDE 42- Belediyece asılmasına izin verilen reklam bezleri ve benzerlerinin asılacak binanın cephesine paralel olarak yapışık vaziyette ve belirtilen süreleri aşmamak kaydıyla asılacaktır.

  MADDE 43- Umumi ve resmi binalara, tarihi yerlere, halkın kullanımına açık umumi tuvaletlere yazı yazmak, pislemek, tuvaletler haricinde cadde ve sokak aralarına, meydanlara tuvalet ihtiyacını gidermek ve toplum kurallarına uymayan işleri yapmak yasaktır.

  MADDE 44- Sinema, tiyatro, gazino, içkili yerler, kahvehane, bayi, büfe, lokantalar vs. gibi işyerleri Belediye Encümenince belirlenen kapanış saatlerinde işyerlerini kapatmak zorundadır.

  MADDE 45— Binaların yağmur ve su olukları bir boru ile bina alt seviyesine kadar indirilip, lüzumlu hallerde yağmur su hattına bağlanacaktır.

  MADDE 46- Caddelerde, kaldırım üzerlerinde, yollarda ve işyeri önlerinde araç yıkamak yasaktır.

  MADDE 47- Halka rahatsızlık verecek, tehlike yaratıcı, her türlü parlayıcı ve patlayıcı madde satılması yasaktır. Bu ve benzeri maddeler satıştan men edilir.

  MADDE 48- Her işyerinde yangına karşı önlem almak için yeteri kadar yangın söndürme cihazının dolu ve vizelerinin yapılmış olması gerekmektedir.

  MADDE 49- Sıvılaştırılmış petrol gazı ile kolayca yanabilen, patlayan ve patlayan kimyevi maddeler satan işyerleri, ruhsatlarında veya LPG Lisans Yönetmeliğinde belirtilen miktardan fazlasını bulundurmak yasaktır.

  MADDE 50- Bahçe, arsa ve kamuya ait açık alanlar üzerinde tehlike yaratacak şekilde kontrolsüz ve İtfaiye Müdürlüğü'nden izinsiz ateş yakmak yasaktır.

  MADDE 51- Cadde, sokak ve pazar yerlerinde her türlü un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleri ile gıda üretim izin belgesi bulunmayan gıda maddelerinin açıkta bulundurulması ve satılması yasaktır.

  MADDE 52- Son kullanma tarihi geçmiş mamüllerin satışı yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek gıda kontrolörü raporu ile imha edilir.

  MADDE 53- Cadde, sokak ve pazar yerlerinde köfte, döner, kokoreç ve benzeri gıda maddelerinin açıkta ve seyyar olarak satışı yasaktır.

  MADDE 54- Gözle görülür, burunla hissedilir derecede çürümüş, kokmuş veya kurtlanmış, bozulmuş yiyeceklerin satılması yasaktır. Bu gibi mallar müsadere edilerek, gıda kontrolörü raporu ile imha edilir.

  MADDE 55- Her türlü unlu mamüllerin içerisinde herhangi bir yabancı madde çıktığında cezai işlem uygulanır. Gerek görülmesi halinde İlçe Tarım Müdürlüğü'ne de bilgi verilir.

  MADDE 56- Sebze bahçelerinin lağım suyu veya atık su ile sulanması yasaktır. İlgili şahıslar hakkında tutanak tanzim edilerek toprak, su ve bitki analizlerinin yapılması için Belediye Çevre Sağlığı Müdürlüğüne sevk edilir.

  MADDE 57- Tekel bandrolü taşımayan tekel maddeleri satmak yasaktır.

  MADDE 58- Şehrin turistik yerlerinde turistleri gezdirmek amacıyla yetkisiz ve kokartsız rehberlik yapılması yasaktır.

  MADDE 59- İlçemiz sınırları içerisinde motorlu veya seyyar araçla izinsiz olarak hurda malzeme toplamak veya hurdacılık yapmak yasaktır. Uyulmadığı hallerde hurda malzemelere müsadere edilir, cezai işlem uygulandıktan sonra yasa gereği malzemeler geri verilir.

  MADDE 60- İşyerinde satılan malların üzerlerinde ürünün cinsi, nevi ve fiyatını gösteren etiketin bulundurulması zorunludur. Uymayanlara 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunda ön görülen idari para cezaları uygulanır.

  .
 • PERAKENDE SATIŞ YAPAN İŞYERLERİ

  2020-05-27

  MADDE 110- Et ve et ürünleri satış yerleri,

  Et ve Et ürünleri Satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Şehir şebekesine bağlı su tesisatı (Şebeke suyu olmayan yerlerde içilebilir nitelikte depo tertibatı) yeterli su bulunacaktır.

  Zeminin kolay temizlenebilir madde ile kaplı olacak ve zeminde gidere bağlı ızgaralı sifonlu delik bulunacaktır. Zemin ve zeminden 2 m.yüksekliğe kadar olan duvarlar yıkanabilecek bir madde ile kaplı, diğer kısımlar ise, badana edilmiş durumda bulunacaktır.

  Etlerin saklanması amacı ile kapasiteye göre soğutma tertibatı dolaplar, tezgahlar veya soğuk hava deposu bulunacaktır.

  ç) Kasap dükkanlarında; koyun, sığır ayrı ve müstakil bir dükkanda manda, keçi, oğlak eti ayrı bir dükkanda satılacaktır. Koyun ve sığır kasabında manda, keçi ve oğlak eti bulundurulamaz,

  Koyun ve sığır etlerini aynı işyerinde satanlar her iki nevi et için ayrı ayrı kıyma makinaları bulundurmak ve kıyma makinalarınm üzerine etiket konulması mecburidir.

  Tezgahların ön kısmı, müşterilerin arkayı rahatça görebilecekleri şekilde cam olacaktır. Et kütükleri ve kıyma makinaları daima temiz bulundurulacaktır.

  Kasap dükkanlarında etlerin asıldığı çengellerin ve kullanılan bıçak, satır ve benzeri aletlerin her zaman temiz ve bakımlı olması zorunludur.

  Kasap dükkanlarına getirilen etlerin nakliyesi her tarafı kapalı ve içi çinko vb. bir madde ile kaplı vasıtalar ile yapılacaktır. Otomobil veya kamyonet ile açıkta et nakli yasaktır.

  Başka yerlerde kesilip, temizlenmiş ve ayrı bir dolap içersinde bulundurmak şartıyla kasap dükkanlarında kümes hayvanları satılabilir. Ancak ayakları kesilmiş ve içinin tamamen temizlenmiş olması gerekir. Kasap dükkanlarında sakatat satmak ve bulundurmak yasaktır.

  Kasap dükkanlarında damgası okunmayacak ve görünmeyecek şekilde et parçalanması, hazır kıyma bulundurulması ve satılması yasaktır. (İlgili Bakanlıktan izin belgesi alanlar hazır kıyma bulundurabilir.)

  Kasap dükkanlarında mezbaha damgası bulunmayan etlerin satışı yasaktır. Bu gibi etler müsadere edilerek, sağlık açısından kontrolünün yapılması için Veteriner Müdürlüğüne gönderilir.

  Kasap dükkanlarında kokuşmuş ve hastalıklı etlerin bulundurulması ve satılması yasaktır. Bu tür etler Veteriner Hekim Raporu ile imha edilir.

  Mezbaha harici hayvan kesmek ve seyyar olarak satışa sunmak yasaktır. Bu gibi etler müsadere edilerek, muayenesi için ilgili birime teslim edilir.

  Kanara dışı sucuk, pastırma imal etmek yasaktır. Kasap dükkanlarında sucuk ve pastırma imal edilemez. Şehir dışından gelen sucukların ilgili birime götürülüp, damgalattırılması zorunludur. Belirtilen hususlara uymayan sucuklar müsadere edilir.

  Kasap dükkanlarında soğuk hava deposu veya soğutuculu dolap harici (dışarıda) askıda teşhir amacı ile et asmak yasaktır.

  MADDE 111- Sakatat dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Kasap dükkanları için ön görülmüş olan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlarda aranır.

  Satış yerine irtibatlı olarak dükkanın arka kısmında sakatat hazırlama bölmesi ile bu bölmede betondan yapılmış bir masa ve yanında bol akarsuyu bulunan bir havuz bulunacaktır.

  Bu dükkanlarda, kıyma makinast bulundurulamaz.

  Bu dükkanların sokak yüzleri sabit camekanlı olacaktır.

  Sakatatın temizlenmesinde yalnız su kullanılacak, kimyevi madde kullanılmayacaktır.

  Sakatatçı dükkanlarında tavuk satışı, Belediyeden izin almak şartıyla ayrı, kapalı veya vitrinli buzdolaplarıııda teşhir ve satışa arz edilir.

  MADDE 112- Deniz ürünleri satış yerleri,

  Deniz ürünleri satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Et ve et ürünleri dükkanları için öngörülmüş olan şartlara ilave olarak aşağıdaki şartlarda aranır.

  Balıklar, beton, mermer, fayans ve üzeri çinko kaplı masalar ve raflar üzerinde bulundurulacaktır.

  İşyerinin sokak yüzünde suların dışarı akmaması için gerekli tedbirler alınmış olacaktır.

  Bu dükkanlarda kıyma makinası bulundurulamaz.

  Balıkçı dükkanlarında müşteriye balıklar naylon torbalara konulduktan sonra kağıda sarılarak verilecektir.

  Balıkçı dükkanlarında, su ürünlerinden başka birşey satmak yasaktır.

  Balıkçı dükkanlarında balıkların yıkanması için mutlaka temiz su kullanılacaktır.

  Vatoz, köpek balığı, keler gibi balıklar evvelden kesilip, küçük parçalara bölünüp satılmayacaktır.

  Balıkçı dükkanlarında satılan balıkları taze göstermek için gözlerine limon suyu ve benzeri su dökmek, solungaçlarının boyanması vs. hile yapılması ve etikete aykırı bir isimle balık satmak yasaktır.

  MADDE 113- Kümes hayvanları satış yerleri,

  Kümes hayvanları satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Bu yerlerin tabanı mermer, karo, mozaik ile döşeli olacaktır. Duvarları tabandan 1,5 m. ye kadar fayans olacaktır.

  Hayvanlar şişirilmeyecek, boyanmayacak ve hilesiz olarak soğuk hava depolarında satışa arz edilecektir.

  Bu dükkanlarda, kasaplık hayvan eti satılmayacak ve kümes hayvanlarının bulunduğu dolaplara tüylü av hayvanlan konulmayacaktır.

  Kümes hayvanları önce yağlı ve mumlu kağıda sonra da ambalaj kağıdına sarılıp, müşteriye verilmesi zorunludur.

  MADDE 114- Un ve unlu mamül satış yerleri,

  Pasta, şeker, şekerleme, tahin helvası ve benzerlerinin satıldığı işyerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Bu dükkanlar doğrudan doğruya başka dükkanlarla ve meskenler ile alakalı olmayan yerler olacak ve bu yerlerin önleri sabit bir camekan ile kapanmış olacaktır.

  Bu yerlerin tabanı mermer, karosiman, mozaik, parke, marley veya benzeriyle kaplı olacak, diğer kısımları ise badana veya yağlı boya ile boyanmış olacaktır.

  Buralarda; sağlık ve teknik şartlara uygun havalandırma tertibatı bulundurulacaktır.

  Yapım yeri bulunan yerlerde; temiz ve sıhhi WC ve lavabo bulunması zorunludur.

  Yapım ve satış yerinin bir arada bulunduğu yerlerde; satış yeri için Belediyeden ayrıca ruhsat alınacaktır.

  MADDE 115- Manavlar,

  Meyve ve sebze yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Zemin ve zeminin 2 m. yüksekliğe kadar duvarlar (raflar hariç) su geçirmez madde ile kaplı olacaktır.

  Sebze ve meyveler için kolayca yıkanabilecek şekilde yapılmış masa ve raflar olacaktır. Sebzeler su içinde tutulmayacak, çamur ve yabancı maddeleri ile satılmayacaktır.

  Zeminde ucu gidere bağlı ızgaralı sifon olacaktır.

  Sebze ve meyveler ve bunları muhtevi her çeşit kaplar ve raflar tabandan en az 30 cm. Yüksek yerde bulundurulacaktır.

  Bu müesseselerde kar hadlerini gösterir (35x55) cm. ölçülü beyaz taban üzerinde siyahla yazılmış bir levha müşterinin görebileceği bir yere asılacaktır.

  Sebze ve meyve satıcılarında faturasız mal satışı yasaktır.

  MADDE 116- Su, meşrubat, turşu vb. satış yerleri,

  Su, meşrubat, turşu vb. satış yerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Dükkanların sokak cepheleri camekanla örtülü olacaktır.

  Bu yerlerde temiz ve sıhhi su ile lavabo bulunacaktır.

  Bu yerlerin tabam mermer, mozaik ve benzeri madde ile döşenmiş olacak ve bir ucu gidere bağlı sifonlu ve ızgaralı delikler bulunacaktır.

  Duvarları tabandan en az 1.5 m. yüksekliğe kadar fayans ile kaplanmış olacak, diğer kısımlar ise yağlı boya ve badana edilmiş olacaktır.

  Cam bardakta turşu, şıra, boza ve meşrubat gibi içilecek şeyler ancak sıcak su, döner yıkama fırçası ve tazyikli su tertibatına havi yıkama yeri olan dükkanlarda satılabilir. Yıkama tesisi olmayan yerlerde bir defa kullanılarak, atılan cinsten bardaklar kullanılacaktır.

  Bu yerlerin satış yerleri yapım yerlerinden tamamen ayrı olacaktır. Kullanılan kaplar, emaye, paslanmaz çelik veya cam olacaktır.

  MADDE 117- Bakkallar,

  Bakkal dükkanları aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Dükkanlar doğrudan doğruya başka dükkanlarla veya meskenlerle alakası olmayan yerlerde olacaktır.

  Bu yerlerin cephesi sabit camekanlı olacak ve uygun havalandırma tertibatını ihtiva edecektir.

  Pişirilmeden, yıkanmadan, soyulmadan yenilen bütün besin maddeleri ayrı ayrı camekanlı bölmelerde bulundurulacaktır.

  Bu yerlerde kafi büyüklükte soğuk hava dolabı veya vitrini bulunacak, bozulacak besin maddeleri bu dolaplarda muhafaza edilecektir.

  Erzak çuvalları tabandan en az 25 cm. yükseklikte ızgaralar üzerinde bulunacaktır.

  Bakkal dükkanlarında ekmekler zeminden en az 0.50 metre yükseklikte ve lüzumu kadar raflı, tamamen camekanla kapalı veya yalnız bu işe mahsus mahallerde bulundurulacak, bu mahallerden ayrı yere ekmek konulmayacak ve açıkta bulundurulmayacakdır.

  Bakkal dükkanlarında yanıcı, kokucu, patlayıcı ve parlayıcı maddelerin satılması yasaktır.

  Bakkal dükkanlarında yaş sebze ve meyve satışı yasaktır.

  MADDE 118- Market ve süper marketler,

  Market ve süpermarketler besin maddeleri ile birlikte diğer ihtiyaç maddelerinin satıldığı büyük mağazalar olup, aşağıdaki hükümlere tabidir. Bu yerlerin ruhsatı özel veya tüzel bir kişiye ait olup, tamamının sorumluluğu bu kişiye aittir,

  Marketlerde; en az 100 m2, süpermarketlerde; en az 250 m2. Alanında ve kagir binalarda olacaktır.

  Duvarların tezgah dışında kalan kısımların iki metreye kadar fayans veya kolay yıkanabilir düz ve cilalı madde ile döşenecektir.

  Bu yerlerin giriş, çıkış kapıları ayrı ayrı olacaktır.

  Bu yerlerde sebze ve meyve satış reyonları özellikle duvar tarafında olacak ve bu kısım diğer besin maddelerinin satıldığı reyondan 1 metreye kadar olan kısmı parlak yüzlü bir madde ile bölünecektir.

  Niteliği itibarı ile ambalajlanmış olarak satılmayan besin maddeleri ayrı bölmelerde saklanacak ve kokularının diğer maddelere geçmesi önlenecektir.

  Bu yerlerde satılan gıda maddelerinden sıcaklık tesiri ile bozulabilecek nitelikte olanlar vitrinli buzdolaplarında teşhir ve satışa arz edilecektir.

  Bu yerlerde pişmemiş deniz ürünlerinin satılması halinde, bu maddeler soğutma dolaplarında muhafaza edilecektir.

  Bu yerlerde çalışan işçiler için, içinde elbise dolapları bulunan soyunma odası, temiz WC ve lavabo bulunacaktır.

  Hazır kıyma ve et satışı yapan market ve süpermarketler, bu yerler ile ilgili yönetmelikte belirlenmiş özel hükümlere tabidir.

  Market ve süpermarketlerin zemini kolay temizlenebilir, su geçirmez bir madde ile kaplanacaktır. Ayrıca zeminde kanala bağlı ızgaralı ve sifonlu bir delik bulunacaktır.

  MADDE 119- Süt ve süt ürünleri satış yerleri.

  Sütten mamul çeşitli besin maddelerinin satıldığı yer olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Dükkanların sokak cepheleri camekan ile örtülü olacaktır.

  Duvarları tabandan 1.5 m.yüksekliğe kadar mermer, fayans veya su geçirmez parlak, düz yüzlü malzeme ile kaplanmış olacak, diğer kısımlar ile tavanı yağlı boya ile boyanacaktır.

  İmal edilip satışa sunulan yoğurt, peynir ve buna benzer gıda maddelerinin üzerine cinsini ve imal yerlerini belirten etiket konulması mecburidir. Temiz kaplarda satılacaktır.

  Bozulmuş gıda maddelerinin (kesik süt, ekşimiş yoğurt vs.) satılması yasaktır. Bu maddeler müsadere edilerek (doktor raporu) ile imha edilir.

   

   

   

  MADDE 120- Halkın yiyip, içmesine mahsus işyerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Sınıflandırma işleri ruhsat yönetmeliğine göre yapılır. Tarifeye tabi müesseseler bu yönetmelikte gösterilen şekilde sınıflarım belirten özel işaretleri dış kapılarına asmak zorundadırlar.

  Besin maddelerini ayıklama, parçalama, temizleme, tartılma ve ambalajlanmasında kullanılan her türlü alet, edavat, vasıta ve tesisat besin maddelerinin niteliğini bozmayacak, kirlenmesine mani olmayacak şekilde küflenmez, paslanmaz, temizliği kolay, nitelikli biçimde olacaktır.

  Bu işte kullanılacak masa, sehpa ve rafların üzerine cam, mermer, fayans gibi parlak ve temizliği kolay malzeme ile kaplanacak olup, daima temiz bulundurulacaktır.

  Bu yerler yatıp kalkmak için kullanılmayacaktır. Besin maddelerinin sağlığa uygun niteliklerini herhangi bir surette ihlal edecek şekilde sair işlere tahsis edilmeyecektir.

  Halkın yiyip, içtiği yerlerde çalışanların elbiseleri besin maddelerine dokunmayacak şekilde tanzim edilecektir.

  Besin maddeleri yapım yerleri ve hazırlama yerlerinde günlük iş elbiseleri özel bir yer ve dolap içerisinde bulundurulacaktır.

  Besin maddelerinin taşınması için her türlü tedbirler alınacak ve sağlığa zarar vermeyecek şekilde ambalajlanmış olacaktır.

  Halkın yiyip içtiği yerlerde besin maddeleri gerek yapımdan evvel gerekse yapımdan sonra sağlık ve teknik şartlara göre istif ve muhafazası yapılacaktır. Birbirine sinecek maddeler ayrı ayrı konulacak, lüzumlu hallerde taban ile temas etmeyecek şekilde ızgara tertibatı yapılacaktır.

  Bu gibi yerlerde çalışanların, giysileri temiz olacaktır.

  Bu gibi yerlerde kullanılan bakır kaplar daima kalaylı bulundurulacaktır.

  Bütün kaplar temiz olacak, kirlenmesini önleyecek şekilde dolaplar içinde bulundurulacaktır. Kırık, çatlak, paslı ve sırları dökülmüş kaplar kullanılmayacak ve bulundurulmayacaktır.

  Bu gibi yerlerde; el yıkama yerinde temizlik malzemesi ile el kurulamak için kağıt ve kağıtların atılması için bir çöp sepeti bulundurulacaktır.

  Müşterilerin şapka ve paltolarım asmaları için yeteri kadar askı tertibatı veya jestiyer bulunacaktır.

  Müşteriler tarafından kullanılan tuz, biber, baharat, sirke ve buna benzer malzemeler, kapalı kaplarda bulundurulacaktır. Müşteriye ait masaların üzeri cam, mermer, formika veya benzeri düz yüzlü bir madde ile kaplanmış olacak ve açık renk örtü ile örtülmüş olacaktır.

  Bu yerlerde tuvaletler ücrete tabi olmayıp, bu hususu belirten levhalar tuvalet mahallerine asılacaktır.

  Lokantalarda canlı müzik yapılamaz. (Özel izin alındıktan sonra yapılabilir.)

  MADDE 121- Restaurantlar, İçkili Restaurantlar, birahaneler, hanıburgerci ve pizzacılar

  Restaumatlar, içkili restaurantlar, birahaneler, hamburgerci ve pizzacı vb. işyerleri aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Şehir şebekesine bağlı su olacaktır. Şebeke suyu bulunmayan yerlerde musluklu ve içilebilir nitelikte su depolanacaktır.

  Salondan ve mutfaktan ayrı bir yerde bay ve bayanlar ayrı ayrı olmak üzere yeteri kadar lavabo ve tuvalet bulunması zorunludur.

  Bulaşık yıkama ve kaynatmak için sıcak su tesisatı bulunacaktır.

  Lokantada içki verilmesi halinde içkinin türüne göre yeterli araç ve gereç bulundurulacaktır.

  İhtiyaç için fırın bulundurulabilir, bacaya bağlı davlunmaz bulunacaktır.

  Salondan ayrı bir yerde hizmetliler için soyunma odası veya dolabı bulunacaktır.

  Mutfakta yeter sayıda ağzı kapalı çöp kabı bulunacaktır.

  Mutfak; hazırlama, pişirme, bulaşık yıkama yeri olmak üzere üç bölümden oluşacaktır. Bu bölümlerin zemini 1.5 metreye kadar duvarı yıkanabilir şekilde, su geçirmez madde ile kaplanmış, bir ucu kanala bağlı ızgaralı ve sifonlu delik bulunacaktır. Kanal tesisatının bulunmaması halinde akıntı, fenni fosseptik çukuruna akıtılacaktır.

   

  MADDE 122- Kafeteryalar, Halkın pratik olarak yiyip, içmesine, aperatif hafif içkiler almasına, dinlenmek için oturmasına mühsus müesseseler olup, aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Bu yerlerde izin almak şartıyla alkollü içkilerden Votka, Kokteyl, Likör, Vermut, Kanyak, Viski ve Bira verilebilir.

  Yiyecek maddeleri; sandöviç, hamburger, pasta, turta, tavuk, piliç, kızartma, söğüç etler, kadın budu köfte, sahanda yumurta, omlet, cips, patates kızartma ve patates köftesinden ibarettir.

  Bina müştemilatı; salon, Amerikan bar, vestiyer, personel servisi, mutfak, ofis, kiler, yiyecek ihzar yerleri, bulaşıkhane, el yıkama yerleri ve tuvaletler ısıtma, havalandırma yerlerini ihtiva edecektir.

  MADDE 123- Kantin ve büfeler,

  Kantin ve büfeler aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Yönetmeliğe uygun mutfağı bulunmayan büfelerde yapım, hazırlama, bulaşık yıkama yeri olmayan kantin ve büfelerde servis yapılmayacaktır.

   Ancak sıcak bu ve basınçlı su tertibatı bulunan yıkama yerleri bulunan müesseselerde içecek şeyler cam bardakta satılabilir. Bu tesisi olmayan yerlerde satılacak diğer içecek şeyler bir defa kullanılarak atılan cinsten bardakta satılacaktır. Bu hüküm dışında açıkta içecek şey satışı yapılmayacaktır.

  Mutfak ve bulaşık yıkama yerleri, lokantalar hakkındaki hükümlere tabidir,

  Bu yerlerde çalışanlar temiz olacak ve beyaz renkte kısa ceket biçiminde iş elbisesi giyeceklerdir.

  Büfeler, tütün, sigara, kibrit, kapalı şişelerde alkollü içkiler, memba suları, gazoz, paketlenmiş kuru yemişler, çikolata, çiklet ve her türlü konserveler açıkta olmamak kaydıyla sandöviç, tost, kurabiye, paket tereyağı, margarin, kapalı kaplarda yoğurt, süt, ayran gibi maddeler ile gazete, mecmua, zarf, kağıt gibi benzeri maddeler satılmak üzere yaya trafiğini engellemeyecek şekilde yetkili merciler tarafından uygun görülecek yer ve şekilde yapılacak yerlerdir.

  MADDE 124- Kahvehaneler,

  Kahvehaneler aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Zemini beton veya laminant ile kaplı olacaktır. Zeminde gidere bağlı ızgaralı ve sifonlu bir delik bulunacaktır.

  Kahve ve çay ocağı camekanla salondan tamamen ayrılmış olacak, işyerinin durumuna uygun aydınlıkta ve havalandırma tertibatına haiz olacaktır.

  Masalar ve sandalyeler kullanışlı olacak, masaların üzerinde Örtü olacaktır,

  Ocağın zemini ve zeminden 1.5 metreye kadar yükseklikte duvarları yıkanabilir, su geçinnez madde ile kaplı olacak, salon duvarları plastik boya ile boyanacaktır.

  Ocak tezgahının üzeri mermer veya galvanizli saç ile kaplı olacak, ocak üzerinde davlumbaz bulunacaktır.

  İşyerinin uygun bir yerinde lavabolu bir tuvalet bulunacak ve daima temiz tutulacaktır. Ayrıca havalandırma tertibatı bulundurulması zorunludur.

  Isıtma yeterli olacak ve salonda askılık bulunacaktır

  Kahvehanelerde eskimiş ve kirli oyun kağıdı müşteriye verilemez. Kirli ve eski oyun kartları müsadere edilerek imhası yapılır.

  Kahvehanelerde radyo, televizyon bulunur.

  Kumar oynatı Imayacak,

  MADDE 125- Çay ocakları,

  Çay ocokları aşağıdaki hükümlere tabidir.

  Bu yerler, sattıkları içecekleri el veya askı tepsilerle müşterilerine dağıtılan pasaj, iş merkezi ve merdiven boşluklarındaki işyerleridir.

  Bu yerlerin ocak mahalleri 2 m2.den küçük olamaz ve kahvehanelerin ocak kısımları hükümlerine tabidir.

  Bu yerlerde kesinlikle kağıt ve okey tabir edilen taş oyunu oynanmaz.

  Çay ocaklarında masa sandalye bulundurulması yasaktır.

  Aydınlatılması iyi yapılmış olacak,

  Çay ocağı bölümü tezgah çelik ve hijyenik şartlara uygun olacak,

  MADDE 126- Çay bahçeleri,

  Çay bahçeleri ocak ve bahçe bölümü aşağıdaki hükümlere tabidir.

  İsıtma merkezi sistem ile veya klima ile sağlanacak, havalandırma tertibatı yapılmış olacaktır.

  Bay ve bayanlar için duvarları fayanstan yapılmış tuvalet olacak tuvaletlerin baylar kısmında pisuvar bulunacaktır.

  Ocağın bulunduğu bölümün duvarları 1.5 metreye kadar fayans, mermer ve benzeri madde ile kaplı olacaktır.

  Bahçedeki masa ve sandalyeler hava şartlarından zarar görmeyecek cinsten ve kapalı kısımların niteliklerine uygun olacaktır.

  Şehir şebekesine bağlı su tesisatı ve daima akar suyu olacaktır.

  MADDE 127- Pastaneler,

  Pastaneler aşağıdaki hükümlere tabidir.

  İşyerinin zemini su geçirmez bir madde ile kaplanacak olup, zeminin uygun bir yerinde ızgaralı ve sifonlu bir delik bulunacaktır.

  Duvarlar asgari plastik boya olacak, uygun bir yerde askılık bulunacaktır.

  Pasta satış yerinde vitrinli bir buzdolabı ve vitrinli tezgah olacaktır.

  Ocak mevcut olduğu taktirde bacaya bağlı davlumbaz olacaktır.

  Masa ve sehpaların üzeri mermer, formika, cam ve benzeri maddeler ile kaplanacaktır.

  Uygun bir yerde tuvalet ve lavabo bulunacaktır.

  Bu yerler tam kagir binalar ve betonarme binalarda olmak üzere salon, bulaşıkhane, pişirme ve el yıkama yerlerini ihtiva edecek olup, bu kısımlar birbirinden ayrı bölmelerle ayrılmış olacaktır.

  MADDE 128- Oteller, motel, pansiyonlar, tatil köyleri, kamping yerleri ve devre mülkler

  Halkın yatıp kalkmasına mahsus işyerleri aşağıdaki müşterek hükümlere tabidir.

  Bu yerlerin akarsuyu binanın en üstünde en az 24 saat su ihtiyacını karşılayacak kapasitedeki depolardan dağıtım yapacak donatıma sahip olacaktır.

  Bu yerlerin kullanılmış suları kanalizasyon olan yerlerde gidere bağlanacak, olmayan yerlerde ise sabit veya septik çukurlara akıtılacaktır.

  Binanın her kısmında muhtelif zamanlarda sıhhi ve teknik şekilde fare, böcek vs. gibi haşeratlarla mücadele için ilgili önlemler alınacaktır.

  Bu yerlerde umumi temizlik elektrikli araçlar ile yapılacaktır.

  Bu yerlerde lüzumu kadar çöp kabı, izmarit kutulan ve temizlik malzemeleri bulundurulacaktır.

   

  .
 • İKİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  (Teşkilatın Yapısı)
  (Kuruluş, Unvanlar, Tanım)

  Zabıta Müdürlüğünün Kuruluşu

   

  Madde 11- a)Boyabat Belediyesi Zabıta Teşkilatı 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye ve bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Belediye Meclisi Kararı ile oluşturulur. Teşkilat oluşturulurken kaynakların etkili ve verimli kullanılması, zabıta hizmetlerinin kalitesinin arttırılması, İhtiyaç duyulan nitelik, Unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

  b) İlçenin nüfusu, fiziki ve coğrafi yapısı ile gelişme potansiyeli dikkate alınarak, Zabıta Teşkilatı için ihtiyaç duyulacak norm kadroya uygun olarak birimler kurulabilir-

  c Boyabat Belediye Zabıtası hizmetin gereğine ve yoğunluğuna göre, imar, çevre, trafİk ve turizm zabıtası gibi kısımlara ayrılabilir.

  Boyabat Belediye Zabıtası hizmetin özelliğine göre nokta, yaya devriye ve motorize ekip olarak görev yapar.

  Zabıta birim amirliklerinde Amirlik, Komiserlik adı altında karakol kurulması veya mevcut karakollardan birinin veya bütünün kaldırılması Zabıta Müdürünün önerisi üzerine Belediye Başkanının onayı ile olur.

   

  Zabıta Ünvanları

  Madde 12- Belediye Zabıta Kadrosu;

  Norm Kadroya göre ; Zabıta Müdürü,. Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru şeklinde oluşur.

  Belediye zabıta personeli, hiçbir şekilde belediye zabıta hizmetleri dışında görevlendirilemezler.

   

  Zabıta Müdürlüğü Tanımı

  Madde 13- Belediye zabıta müdürlüğü, yasa, K.H.K., tüzük ve yönetmeliklerin verdiği yetkiler doğrultusunda,Boyabat Belediyesi sınırları içinde beldenin düzenini belde halkının sağlık ve huzuru ve yetkili organların bu amaçla alacakları kararların yürütülmesini sağlamak ve belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almakla ve işlenen belediye suçlarının takip ve araştırmakla yükümlüdür.

  .
 • İKİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM

  2020-05-27

  Zabıta Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

   

   

  ( Müdürlük ve Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluğu )

   

  Madde 14- Zabıta Müdürlüğü, personelini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek, hizmet ve personelin planlama ve koordinesini yapmak, özlük işlerini takip ve yürütmek, disiplini sağlamak, denetim yapmak ve yaptırmak, mesleki kurslar açtırmak personelin eğitimlerini yaptırarak hizmetin kusursuz ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

  Zabıta Müdürlüğü, personelini;

  Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve emirlere göre görevlendirmek,

  Hizmetle personelin planlanmasını ve koordinesini yapmak,

  Personel özlük işlerini takip ve yürüterek disiplini sağlamak,

  Belediye sınırları ve mücavir alanları içinde beldenin düzenini korumak,

  Belde halkının sağlık ve huzurunu sağlamak için yetkili organların bu amaçla alacakları

  kararlan uygulamak,

  Belediye suçlarının işlenmesini önleyici tedbirler almak, üst makama Önerilerde bulunmak, takip etmek ve haklarında kanuni işlemleri yapmakla, görevlendirir.

   

  Madde 15- Zabıta müdürlüğü; kanun ve yönetmeliklerin verdiği kontrol, cezalandırma, sanat ve ticaretten men, yıktırma ve bilumum men ile ilgili yetkili mercilerin kararlarını Belediye Başkanı adına uygulamakla görevlidir.

   

  Madde 16- Zabıta müdürlüğü amir ve memurları, görevlerinden dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludurlar.

   

  Zabıta Müdürlüğü Birimleri

  Madde 17- Hizmetin gereğine göre, zabıta amirlik ve karakolları, Zabıta Müdürünün teklifi Boyabat Belediye Başkanının oluru ile kurulur veya kaldırılır.

   

  Zabıta Müdürlüğü Birimleri;

  "A" Bölgesi Zabıta Amirliği, "B" Bölgesi Zabıta Amirliği,"C" Bölgesi Zabıta Amirliği,, ve günün şartlarına göre hizmet gereği kurulan ekipler “Gecekondu Ekibi Pazar Ekipleri ve Seyyar Ekipleri” Amirliklerinden oluşur.

  .
 • İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  2020-05-27

  (Personelin ve Birimlerin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Görev Alanları)

  Zabıta Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları

   

  Madde 18- Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

  Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini yerine getirmek,

  İlgili Mevzuat, Başkanlık, İlgili Bakanlıklar ve Belediye Başkanlığı, Genelge, Bildiri, Prensip Kararları ve Talimatların verdiği görev ve yetkileri kullanarak Zabıta Müdürlüğünü yönetmek,

  Müdürlük faaliyetlerini ilgilendiren mevzuatı takip etmek ve mahiyetine iletmek, duyurmak.

  Müdürlüğün görev ve çalışma usullerini gözden geçirerek, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, müdürlük birimlerinin çalışma saat ve şekillerini belirlemek, yetkisini aşan konularda, konuyu Belediye başkanlığına intikal ettirmek,

  Müdürlüğün işlevleri ile ilgili Belediye Başkanlığının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

  Belediye Başkanlığı tarafından istenilen bilgileri temin için birimlerinde iş bölümü gerçekleştirmek, Gerektiği takdirde faaliyetlerle ilgili toplantılar düzenleyip, emrindeki personele açıklamalarda bulunmak,

  Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenecek toplantılara iştirak etmek, istenilen bilgileri vermek ve verilen talimatları almak, uygulamak ve uygulatmak

  Müdürlüğünde yapılan işlemlerde kullanılan formların geliştirilmesi için inceleme ve araştırmalar yapmak,

  Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek, plan ve programlar yaparak çalışmaların hu programlar uyarınca yürütülmesini sağlamak,

  Yasa tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak,

  Belediye Başkanın talimatlarını, Meclis ve Encümen kararlarını uygulamak,

  Emri altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, maaş ve rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarım gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak,

  Personeli ihtisas ve becerilerine göre, uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, izlenim ve gözetimini yapmak, hizmet gereği ve işin önemine göre zabıta amir ve memurlarını geçici olarak sivil kıyafetle görevlendirmek,

  Belediye sınırları içindeki zabıta hizmetlerinin kanun ve yönetmeliklere

  uygun hiçimde yürütülmesini sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak ve aldırmak.

  Boyabat Belediyesinin yetkisi dahilinde kamuya açık olan yerlerin temizliğini, düzenini ve sağlık koşullarını denetlemek, gerektiğinde bunların sağlanması amacıyla her türlü yasal önlemleri almak ve aldırmak.

  Yasalara göre hükme bağlanması gerekli ve takibi Belediye yetkisi içinde bulunan suçları takip ettirerek, suçluları adli organlara sevk ettirmek,

  Gerekliğinde, denetim ve gözetimi altında, görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde müdür yardımcılarına devretmek (Zabıta Müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi zabıta amirlerine bırakılamaz.) zabıta amirleri tarafından yürütülecek birimlerin, görevlerinin ve verilen yetkilerin kapsamının ne olduğunu gösteren bir görev bölümü emri çıkararak saptamak,

  Zabıta Müdürlüğüne ait yıllık taslak bütçe hazırlamak ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak. Tahakkuk Amirliği görevini yerine getirmek, yatırım program taslaklarını hazırlamak ve kesinleşmiş yatırım programlarının uygulanması sırasında takip ve kontrolü sağlamak.

  Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili hususlarda Belediye Başkanına bilgi vermek.

  Personelinin çalışmalarını denetlemek ve gerekli yaptırımı uygulamak.

  Son teknolojik gelişmeleri izleyerek, buna göre müdürlüğün araç, gereç, donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini ve takviye edilmesini sağlamak

  için Belediye Başkanlığı'na talepte bulunmak,

  Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için, Başkanlık Makamına Önerilerde bulunmak,

  Müdürlük yazışmalarında birinci derece imza yetkisini kullanmak,

  Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, bağlı birimlerin görevleri ile ilgili mevzuat değişikliklerini izleyerek, işlemlerde uygulanmasını sağlamak,

  Disiplin Amiri olarak memur disiplin suçu işleyen personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek,

  Müdürlük görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi için, gerekli koordinasyonu sağlamak,

  Afetlerde, Mülki İdari Amirinin emriyle, gerek kendi görev sahası içinde gerekse diğer il, ilçe, belde ve köylerde kurtarma hizmetlerinde bulunmak, afetzedelere yardımcı olmak,

  Müdürlükte görev yapan personelle ilgili olarak, sicil raporları

  düzenlemek, mazeretlerini binaen bir günden fazla özür izni vermek, bunların ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için Boyabat Belediye Başkanlığına önerilerde bulunmak,personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ederek izin vermek,

  İlgili mevzuat ve bu yönetmelik ile kendine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden, yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmamasından Boyabat Belediye Başkanına karşı sorumludur.

  Belediye Zabıta Amirinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  Zabıta Amiri belediye zabıta hizmeti veren birimin başıdır. Birimin sevk ve idaresinden, disiplininden, her türlü hal ve hareketinden sorumludur, Amiri olduğu birimin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevlerle Belediye Başkanlığı ve üst mercilerin vermiş olduğu emirleri, yetkileri dahilinde icra etmek ve ettirmekten sorumludur,

  Biriminin görevlerini icra etmesi için her türlü tedbiri alıp planlamasını yaparak. Zabıta Müdürlüğüne sunup, icra ettirir,

  Görevin en etkin ve zamanında icrası için birimindeki personelin aylık çalışma ve yıllık izin programını hazırlayarak Müdürlük Makamına sunar,

  Bu yönetmelikteki görev, yetki ve sorumluluğu belirlenen birimlerden, bulunduğu amirliğin görevlerini öncelikle icra etmek,

  Amirliğin görevi içindeki diğer iş ve işlemleri takip ve sonuçlandırmak.

  Belediye Zabıta Komiserinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  Zabıta birim amirinin verdiği görevi yürütmek, Ekip amiri olarak görevlendirildiğinde, belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek ve emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

  Karakol amiri olarak görevlendirildiğinde; belediyeleri ilgilendiren kanun tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmek, emrinde çalıştırdığı personelin disiplininden, hal ve hareketinden sorumludur.

  Büro Amiri olarak görevlendirildiğinde, hizmetle ilgili olarak büroya başvuran kişilerin merci ve muhatabıdır. Bürodaki iş ve işlemlerin, iş akımına uygun olarak, süratli, verimli ve güvenli yürütülmesini sağlamakla görevli, yükümlü ve sorumludur.

  Bürodaki diğer görevlilerin, verdiği hizmete göre ödüllenmesi, disiplin cezaları hakkında zabıta amirine görüş ve teklif sunar. Büronun yürütülmesinde gerekli iş bölümünü yapar. Bürodaki personelin görev dağılımında geçici olarak değişiklikler yapabilir. Büro içinde koordinasyonu sağlar. Ekiplere verilen evrakların zamanında yapılıp yapılmadığı hakkında amire yazılı ve sözlü bilgi verir,

  Belediye Zabıta Memuru Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

  Belediyeleri ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmelikle üst makamların verdiği yazılı ve sözlü emirlerin zamanında ve en etkin biçimde yerine getirmektir.

  Belediye Zabıta Amiri, Zabıta Komiseri ve Zabıta Memuru Kadrolarının Gerektirdiği Genel ve Özel Nitelikler:

  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili hükümlerinde ön görülen nitelikler ve İçişleri Bakanlığınca düzenlenip yürürlüğe konan Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği ve Bakanlıkça yürürlüğe konan diğer yönetmeliklerle belediyece öngörülen nitelikler. Zabıta Müdürlüğü Amirliklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

   

  Madde 19- Zabıta Müdürlüğü Amirliklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Şunlardır;

  Görev Yetki ve Sorumlulukları: Belediye Zabıtasının Görevleri şunlardır.

   

   

   

   

  İlçenin düzeni ve esenliği ile ilgili görevler;

  Boyabat  Belediyesinin sınırları İçinde beldenin düzeni, belde halkının huzurunu ve sağlığını sağlayıp korumak amacı ile Kanun Tüzük ve Yönetmeliklerde, Belediye Zabıtasınca yerine getirileceği belirtilen görevlisi yapmak ve yetkileri kullanmak.

  Belediyece yerine getirileceği belirtilip de mahiyeti itibariyle belediyenin mevcut diğer birimlerini ilgilendirmeyen ve belediye zabıta kuruluşunca yerine getirilmesi tabii olan görevleri yapmak.

  Belediye karar organları tarafından alınmış kararları, emir ve yasakları uygulamak ve sonuçlarını izlemek,

  Ulusal bayram ve genel tatil günleri ile özellik taşıyan günlerde yapılacak törenlerin gerektirdiği hizmetleri görmek.

  Cumhuriyet Bayramında ve diğer ulusal bayramlarda iş yerleri ve evlere bayrak asılması ile ilgili gerekli uyarıları yaparak, bayrak asılmasını sağlamak.

  Kanunların belediyelere görev olarak verdiği takip, kontrol,, izin ve yasaklayıcı hususları yerine getirmek, Belediye cezaları ile ilgili olarak kanunlar uyarınca belediye meclisi ve encümeninin koymuş olduğu yasaklara aykırı hareket edenler hakkında gerekli işlemleri yapmak.

  2/1/1924 tarihli ve 394 sayılı Hafta Tatili Kanununa göre belediyeden izin almadan çalışan işyerlerini kapatarak çalışmalarına engel olmak ve haklarında kanuni işlemleri yapmak.

  Bulunmuş eşya ve malları, mevzuat hükümlerine ve belediye idaresinin bu konudaki karar ve işlemlerine göre korumak; sahipleri anlaşıldığında onlara teslim etmek; sahipleri çıkmayan eşya ve malların, mevzuatta ayrıca özel hüküm yoksa bakım ve gözetim masrafı alındıktan sonra bulana verilmesini sağlamak.

  10.28/4/1926 tarihli ve 831 sayılı Sular Hakkındaki Kanuna göre, umumi çeşmelerin kırılmasını, bozulmasını önlemek; kıran ve bozanlar hakkında işlem yapmak, şehir içme suyuna başka suyun karıştırılmasını veya sağlığa zararlı herhangi bir madde atılmasını önlemek, kaynakların etrafını kirletenler hakkında gerekli kanuni işlemleri yapmak.

  11.25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan 31/7/2006 tarihli ve 25245 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik çerçevesinde binalara verilen numaraların ve sokaklara verilen isimlere ait levhaların sökülmesine, bozulmasına mani olmak.

  12.23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde etiketsiz mal, ayıplı mal ve hizmetler, satıştan kaçınma, taksitli ve kampanyalı satışlar ve denetim konularında belediyelere verilen görevleri yerine getirmek.

  Kanunen belediyenin izni veya vergi ve harçlara tabi iken izin alınmaksızın veya harç ve vergi yatırılmaksızın yapılan işleri tespit etmek, bunların yapılmasında, işletilmesinde, kullanılmasında veya satılmasında sakınca varsa derhal men etmek ve kanuni işlem yapmak.

  11/8/1941 tarihli ve 4109 sayılı Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanuna göre, yardıma muhtaç olduğunu beyanla müracaat edenler hakkında muhtaçlık durumu araştırması yapmak.

  15.26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre, izin verilmeyen yerlerin işgaline engel olmak, işgaller ile ilgili tahsilat görevlilerine yardımcı olmak.

  16.31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu hükümlerince belediye sınırları içinde kaçak orman emvalinin tespiti halinde orman memurlarına yardımcı olmak,

  12/9/1960 tarihli ve 80 sayılı 1580 Sayılı Belediye Kanununun 15 inci Maddesinin 58 inci Bendine Tevfikan Belediyelerce Kurulan Toptancı Hallerinin Sureti İdaresi Hakkında Kanun, 24/6/1995 tarihli ve 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre verilmiş bulunan sanat ve ticaretten men cezalarını yerine getirmek ve hal dışında toptan satışlara mani olmak.

  15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun gereğince yangın, deprem ve su baskını gibi hallerde görevli ekipler gelinceye kadar gerekli tedbirleri almak,

  11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa ve ilgili yönetmeliklerine göre, Ölçü ve tartı aletlerinin damgalarını kontrol etmek, damgasız ölçü aletleriyle satış yapılmasını önlemek, yetkili tamircilerin yetki belgelerini kontrol etmek, damgalanmamış hileli, ayarı bozuk terazi, kantar, baskül, litre gibi ölçü aletlerini kullandırmamak, kullananlar hakkında gerekli işlemleri yapmak.

  14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlana İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince, işyerinin açma ruhsatı alıp almadığını kontrol etmek, yetkili mercilerce verilen işyeri kapatma cezasını uygulamak ve gereken işlemleri yapmak.

  5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan eser, icra ve yapımların tespit edildiği kitap, kaset, CD, VCD ve DVD gibi taşıyıcı materyallerin yol, meydan, pazar, kaldırım, iskele, köprü ve benzeri yerlerde satışına izin vermemek ve satışına teşebbüs edilen materyalleri toplayarak yetkililere teslim etmek.

  21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanuna göre belediye alacaklarından dolayı haciz yoluyla yapılacak tahsilatlarda yardımcı olmak.

  13/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile verilen görevleri yerine getirmek.

   

  Korunması belediyelere ait tarihi ve turistik tesisleri muhafaza etmek, kirletilmesine, çalınmalarına, tahrip edilmelerine ve her ne suretle olursa olsun zarara uğratılmalarına meydan vermemek.

  Mülki idare amiri, belediye başkanı veya yetkili kıldığı amirlerin hizmetle ilgili emirlerini yerine getirmek.

   

  İmar ile ilgili görevleri;

  Fen elemanlarıyla birlikte yapılacak yasal işlemleri yerine getirmek.

  3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görülen arsaların çevrilmesini sağlamak, açıkta bulunan kuyu, mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek, kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak, hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek, yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak, yıkım kararlarının uygulanmasında gerekli tedbirleri almak, ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanlarıyla birlikte tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlem yapmak,

  20/7/1966 tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununa göre izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek, izinsiz yapıların tespitini yapmak ve fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak ve gerekli diğer tedbirleri almak.

  21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa göre, sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı, izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları, izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek.

   

   Sağlık ile ilgili görevleri;

  24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve 27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmeliğin uygulanmasında ve alınması gerekli kararların yerine getirilmesinde görevli personele yardımcı olmak.

  Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine

  göre işlem yapmak.

  İlgili kuruluşlarla işbirliği halinde, 5393 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca gayri sıhhi müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını denetlemek.

  Ev, apartman ve her türlü işyerlerinin çöplerinin sokağa atılmasına mani olmak, çöp kutu ve atıklarının eşelenmesini önlemek.

  Cadde, sokak, park ve meydanlarda mevzuata ve sağlık şartlarına aykırı olarak satış yapan seyyar satıcıları men etmek, bu hususta yetkili mercilerin kararlarıyla zabıta tarafından yerine getirilmesi istenen hizmetleri yapmak.

  Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, ilgili tüzük ve yönetmelikler gereğince yıkanmadan, soyulmadan veya pişirilmeden yenen gıda maddelerinin açıkta satılmasına mani olmak, karıştırıldıklarından şüphe edilenlerden tahliller yapılmak üzere numune alınması hususunda ilgili teşkilata bilgi vermek, yetkili personelin bulunmaması halinde tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen kurallara uygun olarak numuneyi bizzat almak ve yapılan tahlil sonucunda sağlığa zararlı olduklan tespit edilenleri yetkililerin kararı ile imha etmek.

  Yetkili mercilerin kararlan doğrultusunda belirlenen yerler dışında kurban kesilmesini önlemek.

  9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere göre çevre ve insan sağlığına zarar veren, kişilerin huzur ve sükûnunu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde gürültü yapan fabrika, işyeri, atölye, eğlence yerleri gibi müesseseleri tutanak düzenleyerek yetkili mercilere bildirmek ve bu konuda kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

   

  8/5/1986 tarihli ve 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve ilgili yönetmeliğe göre bir yerde hastalık çıkması veya sebebi belli olmayan hayvan ölümlerinin görülmesi halinde ilgili mercilere haber vermek, bu yerleri geçici kordon altına almak, yetkililere bu konuda her türlü yardımı yapmak, imhası gereken hayvanların itlafına yardımcı olmak, bunların insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde imhasını yaptırmak.

  3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa ve Yönetmeliğine göre hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyeciliğini yapanların ruhsatlarını ve hayvanların menşe şahadetnamelerini kontrol etmek, mezbaha ve et kombinası dışı kesimleri önlemek, bunların hakkında kanuni işlemler yapmak.

  24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanların Koruma Kanunu ile belediyelere, zabıtanın görevleri içerisinde verilen yetkileri kullanmak.

  İlgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fırınların ve ekmek fabrikalarının ve diğer gıda üretim yerlerinin sağlık şartlarına uygunluğunun denetiminde ilgili kuruluşların talebi halinde nezaret etmek, ekmek ve pide gramajını kontrol etmek, gerekli kanuni işlemleri yapmak.

  Tütün ve tütün ürünleri ile ilgili denetim ® Trafikle ilgili görevleri;

  13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içerisindeki karayolları kenarlarında yapılan yapı ve tesisler için belge aramak, olmayanlar hakkında fen elemanları ile birlikte tutanak düzenlemek.

  Yetkili organların kararı uyarınca belirlenenimi güzergah üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksilerin sayılarını, bilet ücret ve tarifeleri ile zaman ve güzergâhlarını denetlemek.

  Yetkili organların kararı uyarınca tespit edilen durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerindeki araç park yerlerinde gereken denetimleri ve diğer iş ve işlemleri yapmak.

  Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görülenleri yürütmek,

  Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak.

  Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarları tespit etmek.

  Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlardaki otobüslerin fiyat ve zaman tarifelerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

   

  Yardım görevleri;

  1-Beldenin yabancısı bulunan kimselere yardımcı olmak.

  2-Savaş ve savaşa hazırlık gibi olağanüstü hallerde sivil savunma hizmetlerinin gerektirdiği ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek.

  3-Korunmaya ve bakıma muhtaç çocukları, özürlüleri, yaşlıları ve yardıma muhtaç kişileri tespit halinde sosyal hizmet kurumlarına bildirmek.

  .
 • ÜÇÜNCÜ KISIM

  2020-05-27

  (Hizmetin Sürekliliği ve Süresi)

   

  Madde 20- Çalışma Düzeni

  Belediye Zabıta Hizmetleri resmi tatil günleri de dahil olmak üzere, günün 24 saati aksatılmadan sürdürülür. Zabıta Personelinin çalışma süresi ve saatleri 14.07.1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen çalışma süre ve saatlerine bağlı olmaksızın, Belediye Zabıtasının en yüksek dereceli amirinin teklifi ve Belediye Başkamnın onayı ile tespit olunur. Zabıta Personelinin çalışma saatleri vardiyalar halinde görevin gereğine göre 24 saat iş, 48 saat istirahat veya 12 saat iş, 24 saat istirah şeklinde düzenlenebilir. Belediye Zabıta memurlarının haftalık olağan çalışma saatleri 48 saati geçmeyecek şekilde düzenlenir. Ancak, personel sayısı az olan zabıtalarda 12 saat iş, 12 saat istirahat şeklinde düzenleme yapılabilir, olağanüstü hallerde görev süresi müdürlükçe belirlenir. Bu süre 60 saati geçemez.

   

  Bu uygulamadan dolayı hizmetin sürekliliğini aksatmamak kaydı ile bir sıra dahilinde personele 657 Sayılı Kanunun 99. maddesi göz önünde bulundurularak ayrıca haftada bir gün ilave izin verilebilir.

  Rutin Günlük Hizmet Süresi, Belediye zabıtası hizmeti, karakol, devriye, motorize ekip, büro hizmetleri ve diğer hizmetler olarak sınıflandırılır. Gerekli görülmesi halinde gece nöbetleri günlük, haftalık ve aylık olarak personele periyodik olarak tutturulur. Personelin isteği dışında bir aydan fazla gece nöbeti tutturulamaz.

  .
 • DÖRDÜNCÜ KISIM

  2020-05-27

  ( Büro Hizmetleri)

  BİRİNCİ BOLUM

  ( Büro Hizmetleri Kadrosu, Kayıt Defterleri, Dosyalamalar )

   

  Büroların Kuruluşu

  Madde 21- Zabıta Müdürlüğü birimleri büro hizmeti kadrosu büro amiri, Maaş ve personel memuru, evrak kayıt ve dosyalama memuru, bilgisayarda evrak yazım memuru, evrak takip memuru ve diğer memurlardan oluşur.

   

  Bürolarda Tutulacak Defterler ve Dosyalama

  Madde 22- Büro hizmetlerinin görülmesinde gerekli olan, ekiplerin görevleri aşağıda sıralanmıştır.

  A) Kayıt Masası

  Zabıta Müdürlüğü ve birimleri hizmetlerine göre tutulması zorunlu olan deflerler ile gelen, giden, zimmet, genelge, bildiri, kozmik defterleri ile ceza kayıt defteri, tüketici cezaları defteri, kabahatler kanunu görev icmal ve hizmet defteri, nöbet defteri, ceza sicil fışi'ne ait kayıtların tutulduğu masadır

  Zabıta Müdürlüğü veya birimlere gelen yazılar bu masadan geçer. Zabıta Müdürlüğü ve birimleri dışarıdan kendi adlarına emir yada yazı kabul edemezler ve dışarıya kendi adlarına yazı gönderemezler.

  Evrak kayıtlarını Belediye genel evrak birimi, genel evrak masasındaki kayıtlara benzer biçimde tutarlar.

  Kayıt defterlerinin her sayfa birleşim yerleri, takvim yılının ilk iş gününde, Zabıta Müdürlüğünce mühürlenir, en son sayfalarına kaç sayfadan ibaret olduğu yazıldıktan sonra yine Zabıta Müdürlüğünce onaylama mahiyetinde olmak üzere mühürlenmiş ve imzalanmış olması gerekir.

  Kayıt masasında gelen giden evrak defterleri ile zimmet defteri, genelge ve bildiri ile kozmik defteri adı verilen defterlerle diğer defterler tutulur.

   

   

  B) Ceza Masası

  Ceza masası, ceza işlerinin yürütüldüğü masadır. Ceza masasında Müdürlüğün 1608 Sayılı Kanuna göre tutulan ceza zabıtları ile ceza kararlarının kaydedildiği defter ,5326 sayılı Kabahatler Kanununun işlendiği defter , belediye cezaları defteri şube dışında 1608 Sayılı Kanun'a göre tutulan ceza zabıtları ile, ceza kararlarının kaydedildiği defter ) ve diğer kanunlara göre verilen cezaların kaydedildiği defterler tutulur.

  1608 Sayılı Kanuna göre müdürlükçe verilen cezaların kaydedildiği belediye cezalan defleri üç kısımdan oluşur.

  Ceza zabıtlarının sıra numarası, düzenleme tarihi, cilt varak numarası, tebliğ tarihi, geliş tarihi bölümleri birinci, Suçlunun adı ve soyadı, yaşı, baba adı, işi, oturduğu yerin adresi, suç yeri ve suç nevi bölümleri ikinci, Verilen ceza, ceza karar tarihi, ceza kararının tebliğ tarihi, mahkemeye gönderme tarihi ve numarası, mahkemenin karar numarası, tarihi, gördüğü öteki işlemler, tahsil şefliğine ve cezanın verine getirilmesi için zabıtaya gönderme tarihi bölümleri ise üçüncü kısmı oluşturur.

  Ceza masasınca imza karşılığında kıymetli evrak olarak alınan ve ciltlerdeki yaprak numaralan düzenli bir biçimde birbirini izleyen ceza zaptı ciltlerinin yaprakları (ceza zabıtları), sıra numarasına göre belediye cezaları defterinin cilt-varak numarası bölümüne işlenir. Deftere işlenme ve defter sıra numarasına göre kayıt almış ceza zabıt ciltleri daha sonra, ihtiyaç adedi kadar olmak üzere belediye zabıtasının sorumlu memuruna özel deftere imzası alınarak verilir.

  Belediye zabıtasınca düzenlenerek ceza masasına gönderilen ceza zabıtları kaydedildiği belediye cezaları defterinde kendi bölümlerine düzenleme tarihi, tebliğ tarihi, giriş tarihi suçlunun adı soyadı, yaşı, baba adı, işi, oturduğu yer, suçun yeri, suçun nevi yazılarak işlenir.

  İtiraz süresi dolduktan sonra, ceza masası tarafından karar ve tebliğ ilmühaberi, itiraz varsa, itiraz dilekçesi eklenerek ceza tayini için Belediye Encümeni 'ne sunulur. Belediye cezaları defterindeki ceza miktarı, numara tarihi, bölümleri doldurularak ceza kararları, usulüne göre hemen tebliğ edilir. Tebliğ edilen ceza kararları ceza kesinleştikten ve cezanın uygulama tarihi Zabıta Müdürünce saptandıktan sonra, uygulama için Belediye Zabıtasına para cezasının tahsili için de Gelirler Müdürlüğü 'ne gönderilir ve gönderilme tarihleri deftere işlenir.

  Ceza kararlan için süresi içinde adli mercie itiraz edilmişse, ilgili mahkemenin isteği üzerine ceza dosyası Mahkemeye gönderilerek ceza infazı mahkeme sonuna kadar durdurularak durum defterin (Mahkemeye gönderme tarihi ve numarası) bölümlerine işlenir. Karar, mahkemece onaylanırsa, ceza uygulaması ve tahsil işlemleri yürütülür. Karar iptal edilmişse, iptal gerekçesine göre işlem yapılır ya da kayıt defterine kayıt tarih ve numarası yazılarak dosya işlemden kaldırılır. Mahkemece bir karara bağlanması geciken dosyaların durumu mahkemeden sorulur.

  Müdürlük dışında tutulan ceza zabıtları da, birbirini düzenli bir hiçimde izleyen sonra numaraları yazılmış başka bir belediye cezaları defterine kaydedilir. Yapılan işlemler, müdürlükçe 1608 Sayılı Kanun'a göre tutulan ceza zabıtlarının ve ceza kararlan için yapılan işlemlerle aynıdır.

  Zabıta Müdürlüğünce 5393, 4077,5326 Sayılı Kanun ve diğer kanunlara göre verilen cezalar için ceza masasında ayrıca bir zimmet deften tutulur. Zabıta Müdürünün ilgili kanunlara göre tayin edileceği ceza, ceza masası memurunca kıymetli evrak olarak imza karşılığında alınmış olan boş ceza kararı ciltlerine büro personeli tarafından yazılıp Zabıta Müdürüne imza ettirilir ve ceza kararları sözü edilen zimmet defterine işlenerek ceza uygulaması ve para cezasının tahsili için ilgili yerlere gönderilir. Müdürlük dışından gelen kesinleşmiş öteki ceza kararları, genel evrak masasında gelen evrak gibi kaydedilir ve gereği yapılmak üzere ceza masası tarafından ilgili yere gönderilir.

  Ceza zabıtlarındaki suçun niteliği, izlenmesini gerektiriyorsa, ceza masası tarafından ilgili yerlere gönderilir. Ceza irsaliyeleri, tebligat tarihinden on beş gün sonra Belediye Tahsil Şefliğine gönderilir ve bir ay sonra, gönderilmiş olan irsaliyeler ile ilgili olarak yapılan işlemler sorulur.

  Gruplandırılmış İşler Masası

  Zabıta Amirlikleri hizmetlerinin gereğine göre Gayri Sıhhi Müesseselerin iş ve işlemleri masası, personel işlemleri masası, şikâyet masası ve diğer işlemler gibi masalar oluşturularak iş bölümünü sağlar.

  Bürolarda Tutulması Gereken Defterler

   

  Madde 23- Bürolarda tutulması gereken defterler ve bu defterlerin nasıl işleneceği aşağıya çıkarılmıştır;

   

  Gelen Evrak Defteri

  Gelen Evrak Defteri, Zabıta Müdürlüğüne gelen emir ve yazıların kaydedildiği defterdir. "Sıra numarası "ile defterin müdürlüğüne ait olmayan kesimden gelen evrakın "Nereden Geldiği " geliş numarası ve tarihi", "ilişiği" ve "özünün" işleneceği bölümler vardır. Evrak memuru, imza karşılığında aldığı emir ve yazıları sıra numarasına göre defterin belirtilen bölümlerine kaydedip üzerlerine kayıt tarih ve numaralarını yazdıktan sonra büro amirine verir kaydedilmeyen hiçbir evrak işleme konulmaz. Büro amiri gelen evrakı inceleyerek niteliğine göre tasnif eder.

  Tasnif sonunda havale için Zabıta Müdürüne sunulması gerekenler Zabıta Müdürüne sunulur. Havalesi yapılmış olarak evrak memurluğuna gelen yazılar. Evrak defterinin Müdürlüğe ait olan kesimindeki "hangi evraka karşılık olduğu, başlığı altında bulunan, numara, tarih, bölümün, adlarını taşıyan yerlerde nereye verildiği başlığı altındaki numara, tarih, verildiği yer adlarının taşıyan bölümlere" kaydedilir. Gidecekleri yerlere gönderilmek üzere imza karşılığında verilir.

   

  Giden Evrak Defteri

  Giden evrak defteri, Müdürlük ve birimlerinden yazılan evveliyatsız emir ve yazıların kaydedildiği defterdir. "Sıra numarası, evrakın tarihi, ilişiği, özü ve nereye gönderildiği, açıklama" bölümleri vardır. Evrak memuru gidecek olan emir ve yazıları belirten defler bölümlerine kaydeder. Bu işlemden sonra evrakı gideceği yere gönderilmek üzere imza karşılığında verir. Yazının bir sureti de evrakı düzenleyen birimde giden evrak klasöründe muhafaza edilir.

   

  Zimmet Defteri

  Gönderilen evrakın sıra numarası, nevi, eki, verilen yer, tarihi alanın imzası bölümlerinden oluşur. İlgili memur tarafından tanzim edilerek evrakı alması gereken sorumlu memurun imzası alınarak teslim işlemi yapılır.

   

  Belediye Cezaları Kayıt Defteri

  Belediye Cezalan Kayıt defterleri Belediye ceza zabıtlannın kaydedildiği defterdir. Ceza masasında belirtilen bölümlerden oluşur. Belediye Zabıtası sorumlu memuru, imza karşılığında aldığı boş ceza ciltlerini, "Sıra numarası, cilt varak numarası" bölümlerine ceza zabıt ciltlerinin daha önce ceza masasında kaydedildiği sıra düzenine uygun biçimde işler.

  İlgili memuruna imza karşılığında verilecek boş ceza zabıtlan, görevlilerince doldurulup, masaya geldiğinde, defterdeki kendi yerlerine "düzenleme tarihi, tebliğ tarihi, geliş tarihi, suçlunun adı ve soyadı, yaşı, baba adı, işi, oturduğu yer, suç nevi" yazılarak işlenir.

  Kesinleşmiş ceza kararları için ayrıca "ceza karar tarihi ve miktarı" bölümleri ceza memurları ile ilişki kurulup, aylık olarak doldurulur. "Düşünceler" bölümüne uygun uygulama ile ilgili bilgiler yazılır.

  Ceza kayıtlarının düzenli bir biçimde tutulması için ceza masası memuru ile işbirliği yapılır.

   

  Görev İcmal ve Hizmet Defteri

  Özel olarak basılmış olan ve iki kesimden oluşan görev icmal ve hizmet defteri usulüne göre doldurulur. Nöbet defteri, Belediye Başkanlığı Genelgesine göre tutulan nöbetlerle ilgili olarak işlenen defterdir. Nöbet sırasında çıkan olaylar deftere ayrıntılarıyla yazılır. Olay çıkmadıysa olay çıkmadığı belirtilir ve ifadenin altı nöbetçi amirince, tarih atılarak imzalanır.

   

  İKİNCİ BOLUM
  ( Arşivleme )

   

  Evraka Yapılan İşlem ve Arşivleme

   

  Madde 24- Zabıta Müdürlüğüne gelen ve birimlerince muamele gören evraklara yapılacak işlemler şunlardır;

  Zabıta Müdürlüğüne gelen evraklara yapılacak işlemler

  Umumi evrak, "Gelen Giden Evrak Defterine " kaydolunur ve numaralanır.

  Başkanlık Halkla İlişkiler ve Değerlendirme Merkezinden gelen evrak, ayrıca özel defter tutuluyorsa, bu deftere kaydedilerek numaralanır,

  Evrak. "Umumi Evrak Bürosunca" değerlendirilip, işlem yapacak bölüm evrak üzerinde belirlenir, Havaleye hazır hale gelen evrak, Zabıta Müdürü veya yetki verdiği Zabıta Amiri tarafından havale edilir,

  Evrak bürosu kaydolan ve havale olan evrakı işlem için acil olarak, alakalı şubeye zimmetle teslim eder, Gelen giden evrak defterinden her evrakın sonuçlandırılıp, sonuçlandırılmadığı kontrol

  edilerek her ay sonunda açık görülen evrakların müdürlük yazısıyla sonucu ilgili birimlerden istenir.

  Zabıta Amirlerine Gelen Evraklara yapılan işlemler:

  Gelen evraklar amirce ekiplere havale edilir,

  İcrayı yapacak ekip amirine zimmetle verilir,

  Evrakın gereği yapılır, cezalandırma gerekiyorsa, ceza zaptı veya peşin para tanzim edilir.

  Evrak muamelesi, üst makamların kararını icap ettiriyorsa gerekli rapor, zabıt, tespit zaptı yapılarak kanuni işlemin başlaması sağlanır,

  Üst makamlara ve evrakın geldiği makama yapılan işlemin bildirilmesi, cevap hazırlanır, imzaya çıkarılır,

  Şikayetçiye yapılan işlem hakkında, cevap hazırlanır ve imzaya çıkarılır

  Gelen evrak, genelge, prensip emri, disiplin emri gibi birçok üniteleri alakadar eden evrak Genel Evrak ve Personel Zabıta Amirliği tarafından hazırlanarak ilgililere dağıtılmak üzere imzaya çıkarılır,

  Bakanlık ve Valilik evrakları öncelikli ve acil olarak değerlendirilip, en geç on beş

  gün içinde, şikayetler en geç iki ay içinde, diğer evraklar aciliyet ve önceliğine göre cevap verilir.

  Giden evraka yapılan işlem:

  Zabıta müdürü ve zabıta müdürü adına, zabıta amirleri tarafından işlemi tamamlanan evraklar imzalanır. Yazı, imza ve paraflar konusunda Başkanlık Genelgesine

  hassasiyetle riayet edilir,

  Birimlerde kayıttan düşüldükten sonra evrak, genel evrak bürosuna zimmetle teslim edilir

  Genel Evrak Bürosu ilgili yerlere zimmetle, dilekçe sahiplerine posta yolu ile evrakları

  dağıtılır.

  Arşivleme İşlemi aşağıdaki sıralama ile yapılır:

  Zabıta müdürlüğü ve amirlikleri güncelliğini kaybetmemiş olan dosya ve evraklar önce

  birim arşivlerinde saklanır. Güncelliğini kaybeden evraklar bir liste halinde müdürlük arşivine gönderilir,

  Birim arşivlerinde de güncelliğini kaybeden dosya ve evraklar bir liste halinde Müdürlük ana arşivine gönderilerek saklanır,

  Kişiye özel ve gizli evrakların arşivi personel şubesince yapılır ve Arşiv Yönetmeliği

  uyarınca saklanır,

  Sivil savunma ve sabotajlara karşı korunma dosyası Daire Zabıta Amirliğinde saklanır.

  Adi evraklar 5 sene müddetle arşivlenir. Güncelliğini yitirmiş olan evraklar 5. Senenin

  sonunda Arşiv Müdürlüğünün himayesinde tutulacak bir tutanakla imhası için Seka'ya gönderilir,

  Birim Amirliklerince süresi biten dosyalar, Arşiv Yönelmeliğine göre teslim alınır,

  Mali kıymeti olan evrak, gizli ve zata mahsus evraklar, gölge sicil dosyalar, ayniyat

  makbuzları, demirbaş liste ve defterleri sene kaydına tabi olmadan saklanır,

  Kapatılan birimlerin Zabıta Müdürlüğünce tüm dosya ve klasörleri Müdürlük Onayı ile

  Müdürlük arşivine intikal ettirilir.

  .
 • BEŞİNCİ KISIM

  2020-05-27

  ( Uygulamalar)

  Faaliyetten Men ile Sanat ve Ticaretten Men Kararının Uygulanması

  Madde 25- Boyabat Belediye Başkanlığınca verilen faaliyetten men ile yetkili mercilerce verilen san'at ve ticaretten men karan belediye zabıtası tarafından işyerinde mühürleme yapmak sureliyle uygulanır. İnfazın tarih ve saati faaliyetten men kararı veren merci veya Zabıta Müdürü tarafından tayin edilir.

  Belediyenin faaliyetten men ile sanat ve ticaretten men ettiği iş yerlerinin kontrolü belediye zabıtasınca yapılarak, karara uymayarak faaliyet gösterenler tespit edildiğinde, tekrar işyeri mühür altına alınıp, mühür fekk-i zabtı tanzim edilerek kanuni işlem başlatılır.

   

  Belediye Zabıtası tarafından yapılacak Tebligatlar

  Madde 26- Belediye Zabıta personeline tebligat görevi, ancak acele durumlarda ve gecikmesinde zarar görülen konularda ve Tebligat Yasası ile tüzük hükümlerine göre yaptırılır.

  .
 • ALTINCI KISIM

  2020-05-27

  (Hizmetin Planlanması ve Yürütülmesi)

   

  Hizmetin Planlanması ve Yürütülmesi

   

  Madde 27- Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle her davranışı ile zabıta müdürlüğü zabıta amir ve memurlarının hizmetleri ifa ederken en uç noktada görev yapmalan nedeniyle halkımıza karşı her zaman belediyemizi temsil etmektedir. Bu nedenle belediye hizmetlerinin, planlı bir şekilde, en kısa zamanda nasıl ve hangi müdürlük tarafından yapılması gerektiğini bilmesi ve buna göre halkı yönlendirmesi gerekir.

  İlçemizde belediye zabıtasının yapmakla mükellef olduğu hizmet, mevcut kadro ile yürütülemeyecek kadar ağır bulunmaktadır. Plansız çalışma, memurun hizmet saatlerinin tam değerlendirilmemesi, sevk ve idare kusurları başarı nispetini önemli derecede azalmaktadır, teşkilatın daha verimli çalışmasın sağlamak maksadı ile bilhassa şu üç hususa önem verilecektir.

   

  A-) Hizmet Yönünden Bölgenin değerlendirilmesi Hizmetin planlı olarak yürütülebilmesi için ilk esas, yapılması gereken işin ne olduğunun tam ve doğru olarak değerlendirilmesidir. İlçemizde her mahalle belediye hizmetleri yönünden ayrı ayrı özelliklere mevcuttur. Meydan, ana cadde, çarşı ve pazar yerleri ile halkın kesif olarak gelip geçtiği ve alışveriş ettiği yerler ilk planda tutulacak olan bu gibi yerlerde temizlik, intizam ve halkın huzurunu temin edecek tedbirler öncelikle alınacaktır.

   

  B-) Hizmetin Planlanması

  Hizmetin planlanması personel gücünü iş hacmine göre tanzimi şeklinde olacaktır. Bu bakımdan mevcut personelin senelik izin, haftalık izin gibi durumları dikkate alınarak personelin aylık çalışma planı düzenlenecektir. Çalışma planlarının bir nüshası her ayın en geç 28'inde zabıta müdürlüğü'ne gönderilecektir. Bayram tatili ve hafta tatili günleri içeren çalışıma planlarının tanziminde birimlerde görevi aksatmayacak sayıda yeteri kadar görevli tefrik edilecektir. Aylık çalışma planında tayin ve hastalık gibi sebeplerle husule gelecek değişiklikleri hizmetin aksamaması yönünden yapılacak personel planlaması ve diğer tedbirlere gidilecektir Günlük hizmetler bir gün önce bizzat amirler tarafından belirlenecek, bir program tanzim edilecektir.

  Günlük hizmetlerin tanziminde aşağıdaki hususlara dikkat edilecektir

  Her memura günlük mesaisini boş geçirmeyecek şekilde görev verilecek.

  Meydan, ana cadde ve diğer toplumun kullanımına açık yerlerin kontrollü ön planda tutulacak.

  Acele ve günlü evraklar ile halk şikayetlerinin öncelikle takibi ile değerlendirilip sonuçlandırılacaktır.

  Hizmet defterleri ve hizmet vesikaları bir gün önceden yazılarak hazırlanacak, ertesi günü hizmetin başlama saatinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeyecektir,

  Evraklar amirin nezaretinde bulunacak, evrakçı memur ihdas edilerek havale suretiyle memurlara verilmeyecektir. Her evrak amirler tarafından birer birer incelenecek, acelelik ve ehemmiyet derecelerine göre yapılma günleri tayin edilecek, her evrakın üzerine eklenecek kulaklara memura yapacağı işi açıklayacak kısa not halinde talimat yazılacaktır.

  Personelin zamanım boşa harcamaması, yollarda vakit israfına meydan vermemesi için Zaruret olmadıkça birbirine uzak bölgelerdeki işler aynı ekibe verilmeyecektir.

  C-) Hizmetin Yürütülmesinde Dikkat Edilecek Hususlar:

  Ekiplerin göreve gönderilmesi:

  Ekiplere hizmet bizzat amir tarafından, amir izinli iken yardımcısı durumundaki rütbeli tarafından verilecektir,

  Hizmete çıkarılmadan önce bütün personelin kıyafeti kontrol edilecektir

  Hizmet vesikalarında yazılı görevler şifahen de tekrar edilecek, izahına lüzum görülen hususlarda gerekli açıklamalar yapılacaktır,

  Hizmete çıkarılan ekipte hizmeti noksansız yapabilmeleri için kağıt, kalem, karbon kağıdı,maktu ceza makbuzu,ceza zaptı ve Belediye Zabıta Yönetmeliği gibi lüzumlu araç ve gereçlerin mevcut olup olmadığı araştırılacaktır,

  Müessese kontrollerinde memurlara kolaylık sağlamak, esnafa uymaya mecbur olduğu Belediye emir ve yasaklarım öğretmek, yapılan kontrollerin noksansız ve etkili olmasına temin maksadıyla sual şeklinde hazırlanmış olan teftiş defterlerinin, defter kapaklarında yazılı talimata uygun olarak yapılması doldurulması sağlanacaktır,

  Evrakların takibi ile görevlendirilen personele o gün acilen yapılması gereken evraklar hizmet vesikasına numaraları yazılmak suretiyle verilecektir,

  Ekiplerin görev dönüşlerinde, bilgileri müdür, amir ve komiserler tarafından alınacaktır. Her ekip yaptığı işlerle ilgili teker teker amirine izah edecek, tanzim ettiği rapor, zabıt varakası ve evrakları teslim edecektir. Ekiplerin bildirdikleri günlük hizmetlerinin, hizmet saatiyle uygun olup olmadığı değerlendirilecek vaktini israf etmiş olanlar ikaz edilecek, bu hataların tekerrür etmemesi sağlanacaktır.

   

  Vazifenin Alınması (Kabulü):

  Belediye zabıta amir ve memurları kanun, nizamname, yönetmelikler, talimatların kendisine doğrudan doğuya görev verdiği durumlarda hiçbir merciden emir almadan görevini yerine getirir. Zabıta amir ve memurları, belediye suçlarını kovuşturmak ve araştırmakla yükümlüdürler.

  Başkanlık Makamının kararlarını icap ettiren durumlarda derhal durumu tespit eden ekip tutanakla amirliğine bildirerek Belediye Başkanlığından yazılı karar ve emir alınarak görev yerine getirilir.

  Emirler şifahi ve yazılı olarak alınabilir. Şifahi emirlerle görev kabulü telsiz, telefon veya yüz yüze olabilir.

  Bu emirler daha sonra emri veren makamın onayı ile yazılı hale getirilir.

  Yazılı emirler, Başkanlık Makamı, Zabıta Müdürü, zabıta müdürünün adına yetki verdiği Zabıta Amirleri tarafından verilir. Yazılı enirin alınması görevin kabulüdür.

  Yazılı ve sözlü emir ve şikayet alınması ile vazife kabulü oluşmuş olur.

   

  Görevin Yürütülmesi:

  Alman, planlanan ve koordine edilen vazife, görevlendirilen zabıta amir ve memurları tarafından icra edilir.

  Görev yerine getirildikten sonra üst makama tekmil ve şikayetçiye malumat verilir.

  Görevlendirilen ekip, gittiği görevde görevin icrasına mani olan unsurlar olması halinde ve görevi kendi kuvveti ile icra edemeyeceği durumunu tespiti ile üst makamdan yardım talep edebilir.

  Kanunsuz emir hakkında Anayasa ve Devlet Memurları Hakkındaki Kanun hükümleri saklıdır.

   

  Madde 26- İşbirliği ve Koordinasyon

  Müdürlük birimleri arasındaki koordinasyon için haftalık ve acil durumlarda görevle ilgili toplantılar Zabıta Müdür ve Zabıta Amirleri tarafından düzenlenir,

  Müdürlük Koordinatörlüğünü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda Birim amirleri kendi aralarında işbirliği yapabilirler,

  Zabıta Amirliklerinin görevlerinde personel, takviye ve işbirliğini icap ettiren hallerde

  görevin durumuna göre, Zabıta Müdürü ve Zabıta Amiri işbirliğini sağlar.

   

  Birimler arası koordinatörlüğü icap ettirmeyen acil ve üst karar gerekmeyen durumlarda kısım amirleri doğrudan doğruya Zabıta Müdürlüğünden yardım isteyebilirler,

  Görevin kapasitesi ve büyüklüğü araç, gereç, üst düzeyde teknik eleman ve sağlık personeli takviyesini öngörüyorsa, bizzat Zabıta Müdürü işbirliğini sağlar.

  Belediye Başkanlığının koordinatörlüğünü icap ettirmeyen, acil ve üst karar gerektirmeyen görevde Zabıta Müdürü, belediyenin diğer müdürlükleri ile doğrudan işbirliği yapar,

  Her an çöküp etrafı tehlikeye sokacak durumda olan yapılar için zabıtanın her ünitesi doğrudan doğruya Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik elemanlarına müracaat ederek gerekli teknik elemanı göreve acilen davet eder.

   

  Madde 27- Emrin Personele Duyurulması

  Verilen emirler Zabıta Birim Amirlerine amirler de kendilerine bağlı tüm personele

  duyuracaklardır.

  Emrin tüm personele duyurulduğuna dair alınacak imza listesi Zabıta Müdürlüğüne gönderilecektir,

  Tüm memurlar amirliklerindeki emirler panosunda asılı bulunan yazıları göreve geldiklerinde ve mesai bitiminde okumak ve takip etmekten sorumludur.

  Panoya asılan yazılar, memurlara şahsen tebliğ edilmiş sayılır ve asılan emirleri bilmemek okumamak mazeret sayılmaz.

  .
 • YEDİNCİ KISIM

  2020-05-27

  (Disiplin )

  Madde 28- Belediyemizin üniformalı bir teşkilatı olması sebebiyle, her davranışı ile halkımıza karşı Belediyemizi temsil eden Zabıta Müdür, Amir, Komiser ve memuru kıyafet, disiplin, selamlaşma, müracaat usulleri, esnafa muamele tarzı ve benzeri gibi aşağıda belirtilen hususlara titizlikle uymaları zorunludur.

  A) Kıyafet

  Hizmet esnasında hiçbir Zabıta Amir ve memuru sivil kıyafet giyemez. Hizmetin özelliği icabı sivil elbise giyilmesi gerekli hallerde Zabıta Müdürlüğünden izin alınarak, özel halin devamı müddetince ve hizmet vesikalarına amiri tarafından "hizmet sivil yapılacaktır. " Kaydı konulmak suretiyle sivil elbise giyilebilir. Giyilen sivil elbise memura yakışacak ciddiyette olacaktır.

  Üniformanın üzerine ceket, pardesü veya palto giyilmek suretiyle hizmete gelip gitmek veya hizmete çıkmak çok çirkin, laubali ve üniformaya karşı işlenebileceği tasavvur edilen hakaretlerin en büyüğüdür. Bu kılıkta görülen memurlar mutlaka soruşturma göreceği gibi bağlı bulunduğu amirleri de sorumlu tutulur,

   Mesaiye geliş ve gidişler aşağıdaki şartlar sağlanmak suretiyle sivil elbise ile olabilir.

  Sivil kıyafetin temiz ve muntazam olması,

  Merkezlerde elbiselerin muntazam bir şekilde asılması için vestiyer veya dolap temin edilmesi,

  Memurun mesai saati başlamamış olsa dahi buralarda sivil elbise ile oturmaması.

  Hizmete gidiş geliş hariç vazife dışında zabıta amir ve memuru resmi üniforma giymesi yasaktır. Bilhassa izinli bulunduğu zamanlarda üniforma ile kahvehane, pastane, gazino, lokanta, sinema, tiyatro, plaj stadyum ve emsali yerlere gidilmesi yasaktır.

  Dışarıda şapkasız gezmek, şapkayı elde taşımak,

  Eller cepte dolaşmak, zincir, tespih sallamak,

  Ütüsüz, lekeli, çamurlu, kirli elbise boyasız ayakkabı giymek,

  Sokakta umumi yerlerde sigara, puro, pipo içmek, çiklet çiğnemek,

  Kıyafet Yönetmeliğine aykırı renkte gömlek, çorap giymek, kravat takmak

   Laubali tavır ve hareketlerde bulunmak, şakalaşmak

  Rütbe işaretleri, isimlik ve düğmeleri noksan bulunmak,

  Her sabah sakal tıraşı olmamak, saçları ve sakal başlarını normalden daha fazla

  uzatmak,

  .