Sinop Boyabat Belediyesi

Park Bahçeler Müdürlüğü - Temizlik İşleri Müdürlüğü

Geri

Boyabat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü; ilçemiz sınırları içerisinde 1580 sayılı Belediyeler Yasası gereğince Boyabat Belediyesine verilen görevlerden; mevcut yeşil alanları korumak ve geliştirmek İmar Planı doğrultusunda yeni yeşil alanlar oluşturmak, dinlence ve çocuk oyun grup alanları ve spor tesisleri oluşturarak kitlelerin kültürel alış-veriş yoluyla birbirleriyle kaynaşmalarını sağlamak ve çocukların sağlıklı ortamlarda oynamalarına olanak tanıyarak onları sokaklardan ve sağlıksız yerlerden korumaya yardımcı olmak. Kitlelerin çevre bilincini geliştirmeye çalışmak. İlçemizde mevcut eski eserleri restore ederek ve diğer tabiat ve kültür varlıklarını koruyarak fonksiyonel hale getirip, kamu hizmetlerine sunmak. Hizmete açık olan park, bahçe ve oyun alanı ile spor tesislerine ait yeşil alanların periyodik ve rutin (sulama, budama çapalama, ilaçlama, gübreleme, çim ekimi, fidan dikimi v.b.) işleri ve gerekli onarımları yapmak, yol ve refüj ağaçlandırmaları ile trafik akışına yardımcı olmak gibi hizmetlerin yürütülmesi gerekçesiyle çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Müdürlüğümüz yukarıda açıkladığımız hizmet gerekçesi çerçevesinde her yıl belli bir plan, program ve bütçe düzenleyerek çalışmalarını gerçekleştirmektedir. Her geçen gün mevcut sorumluluk alanlarımıza bir yenisi katılmaktadır. Yeni bir park alanı açılırken; İmar Planı doğrultusunda park, oyun alanı, çocuk bahçesi, yeşil alan olan yerler yerinde tetkik edilir; mülkiyet durumu araştırılır; mülkiyeti belediyeye ait değilse kamulaştırma işlemi başlatılır; daha sonra ilgili yerlere ait incelemeler sonucu peyzaj planlama projeleri yapılır ve bu doğrultuda park alanları kurulur. Mevcut parkların temizlik, bakım ve onarım programına yeni oluşturulan parklar da dahil edilerek ilgili çalışmalar devam ettirilmektedir.

 • Görev Ve Çalışma Yönetmeliği

  2020-05-26

  BÖLÜM I

  GENEL HÜKÜMLER

  AMAÇ :

  MADDE: 1

  Kentin ve kentsel çevrenin daha iyi bir görünüm almasına yardımcı olurken diğer

  yandan kent halkının fiziksel gereksinimlerine karşılık vermek üzere, dinlenme, gezinti,

  park ve çocuk oyun alanları, yeşillendirilmiş alanların çoğaltılması gibi işlevleri

  gerçekleştirmeyi amaçlar.

  KAPSAM:

  MADDE 2:

  Bu yönetmelik,Boyabat Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nün kuruluş,

  görev ve çalışma esaslarını düzenler.

   

   

   

  MADDE 3:

  Park Bahçeler Müdürlüğü,    

  Belediye yasasının 48. maddesine ve 2006/9809 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına

  dayanılarak kurulmuş ve Belediye Başkanına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

                                                                                

  MADDE 4: DEYİMLER VE TANIMLAR : Bu yönetmelikte geçen

  Belediye :   Boyabat  Belediyesini

  Başkanlık : Boyabat Belediye Başkanlığını

  Müdürlük : Park Bahçeler Müdürlüğünü

  Personel : Park Bahçeler Müdürlüğünde görevli tüm personeli

  MADDE 5: KURULUŞ:

  Park Bahçeler Müdürlüğü 1 Müdür, 1Park-Bahçe İşleri Sorumlusu, Planlama ,bakım 

  onarım birimi norm kadro esasına uygun personelden oluşmaktadır.

   

  MADDE 6: PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN ÇALIŞMA KONULARI:

  a) Peyzajdan en yüksek düzeyde ve sürekli olarak yarar sağlar.

  b) Peyzajın korunması, geliştirilmesi ve bakımı için çaba gösterir.

  c) Belediyesine ait mevcut park, çocuk oyun alanları ve yeşil alanların bakım,

  korunması, geliştirilmesi ve temizlik hizmetlerini yapar.

  d) Belediyesine ait park ve bahçelerin sulama, gübreleme, budama, çim biçimi,

  hastalık ve zararlılarla mücadele ve yabancı otlarla mücadele için gerekli tedbirleri alır,

  e) Belediyesi sorumluluk alanları içerisinde bulunan kaldırım ve refüjlerdeki ağaç ve

  çalı grubu bitkilerin bakımı ve korunmasını sağlar.

  g) Yeni çocuk oyun alanları, parklar ve yeşil alanlar oluşturur, hizmete hazır hale

  getirir.

  h) Park ve Bahçelerin oluşturulmasında kullanılan ve ihtiyaç duyulan ağaç ve çalı

  grubu bitkiler ile mevsimlik çiçek üretimi yapar,

  j) Ağaç dikimi kampanyaları düzenler, yeterli yeşil alan oluşturulması için çalışmalar

  yapar.

  k) Belediyemiz park ve bahçeler hizmetleri konusunda kamuoyunu aydınlatmak

  amacıyla tanıtıcı yayınlar yapmak.

  m) Müdürlük yazışmalarını, büro hizmetlerini ve personelin özlük hakları ile ilgili

  çalışmaları yürütür.

  n) Başkanlık Makamının vereceği diğer emirleri yerine getirir.

  MADDE 7: MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

  a) Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli

  şekilde yürütülmesini sağlamak,

  b) Alt birim arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle

  ayrılanların yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için

  gerekli önlemleri almak,

  c)  Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek;

  müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurmak,

  d) Müdürlük servislerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek,

  personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasını sağlamak ve çalışmalarını

  izlemek, denetlemek,

  e) Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve

  bunlarla ilgili yayınları satın almak, abone olmak, bunlardan personellerin

  yararlanmasını sağlamak,

  f) Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl

  çalışma programı hazırlamak, başkanlığın onayına sunmak,

  g) Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemeyi

  temin ettirmek,

  h) Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlemek,

  çalışmaları değerlendirmek,

  i) Müdürlüğe ait bütün kısımların çalışmalarını izlemek, denetlemek ve gerekli

  direktifleri vermek,

  j) Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler göstermek,

  k) Müdürlüğün görev alanlarına giren konularda kesin kararlar vermek, çeşitli konulara

  ilişkin farklı yollar ve çözümler arasında son ve kesin seçim yapmak,

  l) Yönetmeliğin 6. maddesinde belirtilen konuların gerçekleştirilmesi için ilgilileri

  yönlendirmek, izlemek, denetlemek.

  m) Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur.

  Başkanlık Makamınca; mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de

  yapar.

  n) Alt birimlerinde görevlendirilen personelin yapacağı işle ilgili görevlerinin neler

  olduğu, müdür tarafından düzenlenecek bir iç yönergeyle, tek tek açıklamalı bir

  şekilde belirtilerek personele imza karşılığında verilecek ve personel bu yönergede

  belirtilen görevleri eksiksiz yapacak ve sürekli olarak çalışma masasında

  bulunduracaktır.

  o) Müdür, müdürlük personelinin devam/devamsızlığından sorumludur.

   

  BÖLÜM II

  GENEL İLKELER VE TANIMLAR

  MADDE 8:

  A- PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEMEL YAPISI :

  Park Bahçeler Müdürlüğünün bu günkü kuruluşu, görev konularının çeşitlerine

  dayanmaktadır. Müdürlüğün, amaç, görevler ve ilişkileri bakımından hem planlayıcı

  ve hem de uygulayıcı yönleri vardır. Park Bahçeler Müdürlüğüne görev veren

  yürürlükteki yasalara göre Müdürlüğün iki yönlü bir niteliği olduğu görülmektedir.

  1- Müdürlük kendi görev konularında araştırıcı, planlayıcı izleyici, değerlendirici,

  denetleyici yol gösterici bir örgüt niteliğinde çalışmaktadır.

  2- Ayrıca yine kendi konularında bizzat uygulama da yapmaktadır. Buna göre yukarıda

  belirtilen amaçların değerlendirilmesinde, ana görevlerinin yerine getirilmesinde ve

  iş ilişkilerinin gözetilmesinde Park Bahçeler Müdürlüğünün bu iki yönlü niteliği

  üzerinde önemle durulmalıdır.

  B- GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK :

  1- Yetkiler ile görevlerin birbirlerinden kesin olarak ayrılmaları olanaksızdır.

  Sorumluluk yetki ve görev birbirleri ile çok yakından ilgisi bulunan, birbirleri

  üzerinden tanımlanabilecek ve açıklanabilecek ve birbirlerinden güç kavramlardır.

  2- Görev yetki ve sorumluluk konusunda bu yönetmelikte kabul edilen genel kurallar

  şunlardır.

  a) Her eleman görevini yapmak için gerekli ve yeterli yetkiye sahiptir. Yetki ise

  bir görevi (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar yönünden) istenen

  biçimde yapmak için bağlı bulunan kişi yada makamdan alınan “Hak” olarak

  yorumlanmaktadır.

  b) Her eleman görevini yapmamaktan, eksik, yanlış veya geç yapmaktan yetkisi

  oranında sorumludur.

  Sorumluluk “bir görevin (Nitelik, nicelik, süre, yöntem v.b. hususlar

  yönünden) istenilen biçimde yapılmasından ötürü bağlı bulunan kişi yada

  makama karşı hesap verme yükümlülüğü” olarak anlaşılmaktadır.

   

  BÖLÜM III

  YÖNETİCİLERİN GENEL VE ORTAK GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

  MADDE 9:

  A- Her kademede yönetici durumunda bulunan kişileri “Yönetici” olmak nedeniyle

  yüklendiği bütün yöneticiler için ortak ve genel bazı görev yetki ve sorumlulukları

  vardır.

  Yönetim kademelerinin düşey olarak sıralanmasında bu görev yetki ve sorumlulukların

  özleri değişmez sadece en üst yönetim kademesinden başlayıp en alt yönetim

  kademesine doğru kapsam ve sınırları daralır. Yöneticilere ilişkin bu genel ve ortak

  görev yetki ve sorumluluklar ileride her birim için belirtilen özel görevlerin zamanında

  ve amaca uygun bir biçimde yapılmalarının ön şartları niteliğindedir. Bu nedenle her

  yönetici hangi yönetim kademesinde bulunursa bulunsun bu görevleri yerine getirmek

  durumundadır.

  Yönetmeliğin bu bölümü, Müdürlüğün kuruluş bütünü içinde yer alan kademelerin

  hepsinde ortak olan bu görevlerin, her birim kademelerin ayrı ayrı tekrar edilmemesi

  için düzenlenmiştir.

  Her yöneticinin temel görev, yetki ve sorumlulukları içerisinde şunlar vardır.

  1- Planlama-Programlama :

  a) Amaca ulaşmak için birbirini izleyen belli adımlar biçiminde çalışma

  planları ve programlarını hazırlamak, hazırlatmaktır.

  b) Yetkisi içinde olan plan ve programları onaylamak, yetkisi içinde

  olmayanları bir üst kademedeki yöneticilere onaylatmaktır.

  c) Bu çalışmalar sırasında yasaların, çalışma ilke ve koşulların sınırları içinde

  kalmayı gözetlemek.

  2- Düzenleme :

  a) İşle ilgili hizmet boşluklarının veya girişimlerinin olup olmadığını

  araştırmak, bunları giderici tedbirler almak.

  b) İşin yapılması için gerekli mali kaynak, personel, malzemenin zamanında

  sağlanmasını görüp, gözetlemek.

  c) İş ile ilgili çalışma adımlarını gözden geçirip saptamak ve bunlara

  uyulmasını sağlamak.

  3- Koordinasyon :

  a) İşin yapılması sırasında hangi birimler ile doğrudan doğruya veya dolaylı

  ilişkiler kurulması gerektiğini ve bu ilişkilerin kapsamını ortaya çıkartmak.

  b) Bu ilişkileri sağlayıcı düzeni kurmak ve kurulan düzeni ilgili personele

  duyurmak.

  4- Uygulamalı yönetim :

  a) Görevi zamanında ve amaca uygun olarak sonuçlandırmak.

  b) Asıl görevle ilgili yazışma, görüş alma, olur çıkartma gibi yan görevleri de

  yapmak, yaptırmak.

  5- İzleme, denetleme, değerlendirme :

  a) Uygulamanın görevin yapılışının belli aşamalarında sonuçları öğrenmek

  üzere bir değerlendirme düzeni kurmak.

  b) Değerlendirme sırasında ortaya çıkan sorunları çözmek, veya çözüm

  önerisiyle üst kademeye sunmak.

  6- Bilgi verme :

  Görevin yapılışından ve sonuçlanmasından Belediye Başkanına bilgi vermek.

  B- Yukarıdaki görevleri yerine getirirken ayrıca her yönetici aşağıdaki yönetim ilkelerini de

  göz önünde bulundurmalıdır.

  1- İnisiyatif :

  Yönetici, kendi biriminin görevine sahip çıkmalı görevi yerine getirmek için yaratıcı

  olmalı, önce davranmalı, işi başlatıp sonuçlandırma yeteneği bulunmalıdır. Yönetici

  görevin yapılışının her aşamasında yasaların, çalışma ilkesi ve koşullarının çizdiği

  sınıra kadar ilerlemekten çekinmemelidir.

  3- Kolaylaştırma :

  Yönetici, görevle ilgili bütün işlemleri kolaylaştırmak için devamlı olarak çare ve

  tedbirler aramalıdır.

  4- Değiştirme :

  Yönetici program uygulamalarında ortaya çıkabilecek değişikliklere uyabilme

  niteliği taşımalıdır.

  5- Eldeki Kaynaklardan iyi yararlanma :

  Yönetici, personel, araç-gereç v.b. kaynaklardan mevcut olanların hepsinden tam

  olarak yararlanmayı amaç bilmeli ancak bundan sonra yeni kaynak isteğinde

  bulunmalıdır.

  6- Geliştirme :

  Yönetici kendi biriminin kuruluşunu, personelini, görevini yerine getirmeyle ilgili

  ilke koşul ve işlemlerini sürekli olarak geliştirme yollarını aramalı, modern yönetim

  ilkelerindeki gelişmeleri izlemelidir.

  7- Devamlılık :

  Yönetici, bütün çalışmaları başından sonuna kadar kesintisiz olarak planlamalı ve

  düzenlemelidir.

  8- Liderlik :

  Yönetici, tutum ve davranışları ile elemanlarının saygı, itaat ve güvenlerini

  sağlamalıdır.

  9- Moral :

  Yönetici, elemanlarının sorumluluk duygusunu geliştirmeli, kendilerine olan güven

  duygularını beslemelidir.

  10- Takdir ve ceza :

  Yönetici,yürürlükteki ilke ve koşullara göre gereğinde takdir etmek; gereğinde ceza

  vermek yetkisini çekinmeden kullanabilmelidir. Belli dönemlerde sicil formlarını

  doldurmakta bu yetkiye girer.

  11- Disiplin :

  Yönetici, amaca düzenli bir yoldan ulaşmayı sağlayacak temel ilke ve koşullara

  kesinlikle uyulmasını sağlamalıdır.

  12- Ortam :

  Yönetici görevin yapılması için gerekli ortam, araç ve gereçleri, büro koşullarını da

  sağlamalıdır.

   

  MADDE 10:

  MÜDÜRLÜK BİRİM YETKİLİLERİNİN ORTAK GÖREVLERİ:

  a) Hizmetlerin daha iyi planlanması ve karar alma etkisinin arttırılması bakımından,

  beldenin müdürlüğün görev kapsamı çerçevesindeki sorunlarının saptanması

  açısından veri tabanları oluşturmak,

  b) B

  .