Sinop Boyabat Belediyesi

Mezbaha Müdürlüğü

Geri

Tam donanımlı teknolojik yeniliklere sahip bir yer olacak ve Yeni binada aynı anda daha fazla kesim işlemi gerçekleştirilebilecek

 • Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Çalışma Yönetmeliği

  2020-05-26

  BİRİNCİ BÖLÜM

  Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  Amaç

  MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Mezbaha Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

  Kapsam

  MADDE 2 - Bu Yönetmelik, Boyabat Belediyesi Mezbaha Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

  Dayanak

  MADDE 3 - Bu yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mer'i mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

  Tanımlar

  MADDE 4 - Bu yönetmelikte geçen;

  a) Başkanlık : Boyabat Belediye Başkanlığı'nı,

  b) Meclis : Boyabat Belediye Meclisini

  c) Belediye : Boyabat Belediyesi’ni

  ç) Belediye Başkanı : Boyabat Belediye Başkanı'nı

  d) Başkan Yardımcısı :Mezbaha Müdür. bağlı olduğu ilgili Belediye Başkan Yardımcısını

  e) Müdür : Mezbaha Müdürü'nü,

  f) Müdürlük : Mezbaha Müdürü’nü

  g) Personel  :Mezbaha Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

   

  İKİNCİ BÖLÜM

  Müdürlük

  MADDE 5-

  (1) Mezbaha Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

  Müdür

  Veteriner hekim

  Memurlar

  işçiler

  Diğer personel

  (2) Müdürlüğün organizasyon yapısı aşağıdaki gibidir.

  a) Müdür

  b) Veteriner İşleri 

  c) Barınak Hizmetleri,ilaçlama hizmetleri.

  (3) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

  (4) Mezbaha Müdürlüğü çalışmalarının değişen koşullarda daha etkin ve zamanında yapılmasını temin etmek için Mezbaha Müdürünün teklifi ve Başkanlığın onayı ile yeni şeflikler kurulabilir veya kurulmuş şeflikler birleştirilebilir, şefliklerin bazı görevleri diğer şefliklere verilebilir.

  MADDE 6 - Mezbaha Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

   

   

   

   

  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

  Görev, Yetki ve Sorumluluk

  Müdürlüğün Görevleri

  MADDE 7 -

  (1) Başıboş sokak hayvanlarına rehabilitasyon merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

  (2) Isırma ve ısırık vakalarında hayvanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.

  (3) Kümes ve ahır şikayetlerini Zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.

  (4) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları yapmak.

  (5) Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için mevzuatın ön gördüğü çalışmaları yapmak.

  (6) Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.

  (7) Belediye sınırları içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul madde için, kontrolleri yapmak.

  (8) Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında gerektiğinde dezenfekte ilaçlama işlemlerini yapmak.

  (9) Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

  (10) Belediye sınırları içindeki sahipli hayvanları kayıt altına almak.

  (11) Kaçak et kesim şikayetlerini Zabıta Müdürü ile değerlendirmek.

  (12) Vektörle mücadele çalışmaları yapmak.

  (13) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Mezbaha Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmakla sorumludur.

  Müdürlüğün Sorumluluğu

  MADDE 8 - Mezbaha Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

  Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

  MADDE 9 –

  (1) Mezbaha Müdürlüğünü Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

  (2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili kişidir. Müdürlüğün her türlü çalışmalarını düzenler.

  (3) Mezbaha Müdürlüğünün Tahakkuk Amiri, Harcama Yetkilisi ve Müdürlük personelinin 1. Disiplin amiridir.

  (4) Mezbaha Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler arasında koordinasyonu sağlar.

  (5) Yasalarla verilen her türlü ek görevi yapar.

  (6) İdari olarak çalışan personelin görev ve sorumluluklarının takibini yapmak ve organizasyonunu sağlamak.

  (7) Birim personeli ile üst idare arasındaki koordinasyonu sağlamak.

  (8) Belediyenin genel işleyişi çerçevesinde birimi ile ilgili proje ve hizmet çalışmalarını yürütmek.

  (9) Müdürlük hizmetlerini yürütürken diğer kamu kurumları ile koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

  (10) Hayvan sağlığı ile ilgili hizmetler, hayvan hareketlerinin kontrolünü yapmak.

  (11) Kuduz ile ilgili mücadele çalışmaları, bulaşıcı ve salgın hastalıklar hususunda personeli bilgilendirmek ve yapılan çalışmaları denetlemek.

  (12) Üst yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek.

  (13) Doğrudan görevlendirilen Başkan Yardımcısına bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Başkan Yardımcısına karşı sorumludur.

  Veteriner Hekimin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

   

   

  MADDE 10 –

  (1) Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak.

  (2) Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanlara aşı, muayene ve tedavi işlemlerini yapmak.

  (3) Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

  (4) Isırma vakalarında barınağa getirilen hayvanların kuduz tespitini yapmak, yaptırmak kuduz bulunan hayvanların ısırdığı kişileri konu hakkında bilgilendirmek.

  (5) Hayvansal kökenli gıda satan işyerlerinin denetimini yapmak.

  (6) Müstakil veya işbirliği halinde işyeri ve gıda denetimleri yapmak.

  (7) Ahır şikayetlerinde şikayetleri değerlendirerek gerekli işlemleri yapmak.

  (8) Kurban Bayramı zamanlarında biriminin veterinerlik hizmetlerini yapmak.

  (9) Belediye sınırları içindeki hayvan tedavi kliniklerini yetkisi dahilinde denetlemek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

  (10) Birim yöneticisinden aldığı görevleri yerine getirmek.

  (11) Üstü; direkt olarak Müdür'e bağlıdır. Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmenin gerektirdiği bütün faaliyetleri yürütmekten Müdüre karşı sorumludur.

  (12) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Mezbaha Müdürlüğü nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmakla sorumludur.

   

  Yardımcı Hizmetler Personeli İşçi, Bekçi, Şoför, Dağıtıcı, Kurye ve Hizmetlinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Nitelikleri

   

  MADDE 11

  (1) Büro, bina ve çevresinin periyodik temizlik işlerini yapmak.

  (2) Evrak ve dosyaları ilgili yerlere götürmek, getirmek evrakın gizliliğini ve emniyetini sağlamak

  (3) Çalıştığı birimin personeline yardımcı olmak. Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak,

  (4) Şoför ise;

  a) Sorumluluğunda bulunan motorlu taşıt araçlarını verilen talimat doğrultusunda ve hizmet amaçları ile teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak

  b) Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yapmak, her an kullanıma hazır şekilde bulundurmak ve taşıtların yükleme ve boşaltılmasına yardım ve nezaret etmek.

  (5) Yardımcı Hizmetler Personelinin nitelikleri;

  657 sayılı DMK’na tabi memur veya 4857 İş Kanununa tabi olması ile birlikte şoför ise, gerekli sürücü belgesine de sahip olmak.

  Hayvan Sağlığı Ve Genel Sağlıkla İlgili Önlemler

   

  MADDE 12

  (1) Bulaşıcı, salgın hayvan hastalıkları yönünde gerekli önlemleri almak. Gerektiğinde Hükümet Veteriner Örgütü ile beraber çalışmak.

  (2) Hayvanlardan insanlara geçen hastalıklarla (zoonoz) savaşmak; gerekli koruyucu ve kurtarıcı önlemleri almak veya aldırmak. Hükümet Veterineri ile veya sağlık örgütü ile beraber çalışmak.

  (3) Salgın hastalıkların görülmesi anında gerekli ve geçerli önlemlerle birlikte yasal işlemleri yürütmek.

  (4) Belediye sınırları içindeki hayvan topluluklarını Pazar, panayır vb. yerlerin denetimlerini sürdürmek ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

  (5) Hayvan ve hayvansal ürünlerle ilgili 3161 sayılı Veteriner Hekimliği Meslek İcra Yasası, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunlarının uygulanmasını sağlamak ve gerekli yasal işlemleri yapmak.

  Doğrudan İnsan Sağlığı İle İlgili Önlemler

   

  MADDE 13

  (1) Tüm hayvansal ürünleri (kara ve deniz) insan sağlığına zararlı etkenlerden arındırılması zoonoz hastalıklardan temizlenmesi için gerekli önlemleri almak veya alınmasına yardımcı olmak.

  (2) Yasaya göre kurulmuş bulunan hayvansal ürünlerle Balık satış noktalarında gerekli sağlık kontrollerinin yapılmasını sağlamak, denetim ve uyarılarını yapmak.

  (3) Pastırma, sucuk, sosis, kavurma, salam, balık, su ürünlerinin vb. et ve et ürünlerinin sağlık ve kalite kontrollerinin denetlenmesini ve buna benzer yasal işlemlerin yapılmasını sağlamak.

  (4) Hayvan ve hayvansal ürünlerin nakil işlerinin yapılması için gerekli olan menşei şahadetname işlemlerini ve bunun için gerekli olan muayeneleri yapmak.

  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

  Görev ve Hizmetlerin İcrası

  Görevin Alınması

  MADDE 14 - Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

  Görevin Planlanması

  MADDE 15 - Mezbaha Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dahilinde yürütülür.

  Görevin Yürütülmesi

  MADDE 16 - Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

  BEŞİNCİ BÖLÜM

  Evraklarla İlgili İşlemler ve Arşivleme

  Gelen Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlem

  MADDE 17 –

  (1) Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

  (2) Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra müdüre iletilir.

  (3) Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevzi eder.

  (4) Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur. Devir-teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz.

  (5) Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.

  Diğer Kurum Ve Kuruluşlarla Koordinasyon

  MADDE 18 –

  (1) Müdürlükler arası yazışmalar Müdür' ün imzası ile yürütülür.

  (2) Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar; Müdür ve Başkan Yardımcısının parafı Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.

  ALTINCI BÖLÜM

  Denetim

  Denetim, Personel Disiplin Hükümleri

  MADDE 19 –

  (1) Mezbaha Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.

  (2) Mezbaha Müdürü 1. Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.

  (3) Mezbaha Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, derece ve kademe ilerlemesi, ödüllendirme ve cezalandırma vb. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan dosya tutulur

   

   

  YEDİNCİ BÖLÜM

  Çeşitli ve Son Hükümler

  Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

   

  MADDE 20 - İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

  Yürürlük

   

  MADDE 21- Bu yönetmelik hükümleri; Boyabat Belediye Meclisi'nin kabulü ve yayımı ile yürürlüğe girer.

   

  Yürütme

  MADDE 22 - Bu yönetmelik hükümleri Belediye Başkanı tarafından yürütülür

  .