Sinop Boyabat Belediyesi

Boski Müdürlüğü

Geri
 • KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

  2020-05-26

  BİRİNCİ BÖLÜM
  AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

  MADDE 1-Bu yönetmeliğin amacı; Boyabat Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

   

  MADDE 2-Bu yönetmelik; Boyabat Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

   

  MADDE 3-Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

   

  MADDE 4-Bu yönetmeliğin uygulanmasında; 
  Belediye : Boyabat Belediyesini, 
  Başkan : Boyabat Belediye Başkanını,
  Müdürlük : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünü,
  Müdür : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürünü,
  Personel : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde görevli tüm personeli,
  Yönetmelik : Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları 
  Yönetmeliğini ifade eder.


  İKİNCİ BÖLÜM
  TEŞKİLAT

  MADDE 5-
  1) Müdürlüğün personel yapısı aşağıdaki gibidir.
  a) Müdür
  b) Memurlar
  c) İşçiler
  ç) Diğer Personel 

  2) Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.
  a) Su- Arıza ve Bakım Birimi
  b) Kanalizasyon- Arıza ve Bakım Birimi
  c) Büro Hizmetleri Birimi 

   

  3) Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için Müdürün teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile hizmet gereği görevlendirilme yapılabilir.

   

  4) Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan şef ve diğer personelin yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

  MADDE 6-Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı’nın görevlendireceği Belediye Başkan Yardımcısına bağlı olarak işlerini yürütür.


  ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
  GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK

  MÜDÜRLÜĞÜN GÖREVLERİ
  MADDE 7-
  a) Şehrin su ihtiyacını karşılanması için her türlü önlemin alınması,
  b) Şehrin su ve kanalizasyon hatlarının tamamına hakim olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması, 
  c) Şehirde yağmurlama hattı olarak ihtiyaç duyulan yerlerin planlamasının Fen işleri Müdürlüğü ile birlikte yapılması,
  ç) Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünün yapılması,
  d) Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması,
  e) Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi,
  f) Şehirdeki ana ishale hatlarının bakımının yapılması,
  g) Su kuyularının, su depolarının ve terfi merkezlerinin bakımlarının yapılması,
  ğ) Yeni su hatlarının döşenmesi, kaçak su bağlantılarının engellenmesi, 
  h) Şehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi,
  ı) Kanalizasyon bacalarının sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi,
  i) Belirlenen güzergahlara yeni kanalizasyon hatlarının döşenmesi,
  j) Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmur suyu hatlarının bakımının ve temizliğinin yapılması,
  k) Kaçak kanalizasyon bağlantılarının takip edilmesi ve engellenmesi,
  l) Suyun dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, ilçe Sağlık Grup Başkanlığı ekipleri ile şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması,
  m) Şehrimizin üst kotlarına su veren tüm kuyu, terfi merkezlerindeki motopomplar ve enerji nakil hatlarının her türlü bakım onarım ve muhafazasının yapılması veya yaptırılması, 
  n) Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması, 
  o) Konut ve işyerlerinin kanalizasyon şebekesine dahil edilmesi için izin verilmesi,
  ö) Vidanjör hizmetinin verilmesi,

   

   

  MÜDÜRLÜĞÜN YETKİSİ
  MADDE 8-Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu doğrultusunda ve Belediye Başkanınca Müdürlüğe verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

  MÜDÜRLÜĞÜN SORUMLULUĞU
  MADDE 9-Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı ve bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevler ile ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

  MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  MADDE-10 
  a)Bu yönetmelikte belirtilen müdürlük hizmetlerinin zamanında verimli ve düzenli şekilde yürütülmesinin sağlanması,
  b)Alt birim yetkilileri arasında görev bölümü yapmak, izin, hastalık ve çekilme gibi nedenlerle ayrılan alt birim yetkililerinin yerine, bir başkasının görevlendirilmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması,
  c)Personelin her türlü özlük ve sosyal haklarını izlemek; müdürlüğün çalışma konuları ile ilgili kuruluş ve birimlerle iş birliği kurulması,
  ç)Müdürlük birimlerinin planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarını düzenleyerek, personel arasında uyumlu bir işbirliği ortamı kurulmasının sağlanması ve çalışmalarının izlenerek denetlenmesi,
  d)Çalışma verimini arttırma amacıyla, kanunları, idari ve genel yargı kararlarını ve bunlarla ilgili yayınların satın alınması ile abone olunarak bunlardan personellerin yararlanmasının sağlanması,
  e)Müdürlüğün çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programının hazırlanması, başkanlığın onayına sunulması,
  f)Başkanlıkça onaylanan çalışma programının gerçekleşmesi için gereken malzemenin temin edilmesi,
  g)Müdürlükte yapılan çalışmalarla ilgili olarak belli aralıklarla toplantılar düzenlenmesi ve çalışmaların değerlendirilmesi,
  ğ)Müdürlüğe ait bütün birimlerin çalışmalarının izlenmesi, denetlenmesi ve gerekli direktiflerin verilmesi,
  h)Müdüriyetin kuruluşuna ve yaptığı görevler için ileriye dönük hedefler gösterilmesi,
  ı)Harcama yetkilisi olarak, her yıl, iş ve işlemlerinin amaçlara, iyi malî yönetim ilkelerine, kontrol düzenlemelerine ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirildiğini içeren iç kontrol güvence beyanının düzenlenmesi ve birim faaliyet raporlarına eklenmesi,
  i)Belediyenin stratejik plan ve performans programı ile ilgili hedeflerin gerçekleştirilmesi,
  j)Yıl boyunca kullanılacak malzemeleri belirlemek ile ilgili evrakların düzenlenmesi gerekli ihale dokümanlarının hazırlanması, ihale edilmesi ve hak edişlerin hazırlanması, 
  k)Müdürlüğün kullanacağı araç ve gereçlerin sürekli çalışır halde tutulması ve organize edilmesi,
  l)Müdür, görev ve çalışmaları yönünden Belediye Başkanlığına karşı sorumludur. Başkanlık Makamınca mevzuat hükümlerine uygun verilen diğer görevleri de yapar.

   

  SU-ARIZA ve BAKIM BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  MADDE -11
  a)Şehrin su ihtiyacını karşılamak için her türlü önlemin alınması,
  b)Şehirdeki içme suyu hatlarının kontrolünün yapılması,
  c)Şehre gelen suyun mahalleler arasındaki seviyesinin sürekli kontrol altında tutulması,
  ç)Şehirde oluşan su arızalarına zamanında müdahale edilmesi ve su israfının önlenmesi,
  d)Şehirdeki ana isale hatlarının bakımını yapmak,
  e)Su kuyularının ve su depolarının bakımlarının yapılması,
  f)Yeni su hatlarının döşenmesi ve kaçak su bağlantılarının engellenmesi,
  g)Suyu dezenfekte edilmesi, yıl boyunca gerekli analizlerin ve testlerin yapılması, şehrin en uç noktalarındaki klor seviyesinin kontrol altında tutulması,
  ğ)Şebeke, hatlar ve depolarla ilgili projelerine ait uygulama projelerin hazırlanması veya hazırlatılması çalışmalarının sağlanması,
  h)Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunması,

   

  KANALİZASYON-ARIZA VE BAKIM BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  MADDE -12
  a)Şehirdeki kanalizasyon arızalarına müdahale edilmesi,
  b)Kanalizasyon ve yağmursuyu hatlarının tamamına hakim olup ihtiyaç duyulan yerlerin planlamalarının yapılması,
  c)Kanalizasyon bacalarının sürekli temizlenmesi ve kontrol edilmesi,
  ç)Yağmursuyu ızgaralarının rutin aralıklarda temizlenmesi ile yağmursuyu hatlarının bakımının 
  ve temizliğinin yapılması,
  d)Kaçak kanalizasyon bağlantılarını takip edilmesi ve engellenmesi,
  e)Terfi istasyonlarının sorunsuz çalışmasının sağlanması,
  f)Vatandaşın vidanjör taleplerinin ücreti mukabilinde karşılanması,
  g)Yeni yerleşim birimlerinin atık su şebekelerinin yapılması,
  ğ)Arızalı olan atık su şebekelerinin tamiri, yenilenmesi, bakımının yapılması,
  h)Görevlendirme sonucu ihale edilen işlerin kontrol teşkilatında bulunması,

   

   

  BÜRO HİZMETLERİ BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  MADDE-13
  a)Kamu İhale Mevzuatını takip ederek 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilecek işlere (Yapım, Mal ve Hizmet Alımı) ait yaklaşık maliyet çalışmasının yapılması, şartname vb. belgelerin hazırlanması ve söz konusu işin ihale dosyasının EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu ) üzerinden girilmesi, 
  b)İhale ve kabul komisyonları ile kontrollük teşkilatında görev alınması,
  c)Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde devam eden ve ihalesi yapılan işlerin hak edişleri ile kesin hesaplarının hazırlanması, incelenmesi ve imzalanması, 
  ç)Müdürlüğe diğer birimlerden gelen, resmi kurum ve kuruluşlardan Müdürlüğümüz ilgi ve alakası
  içerisindeki tüm yazıların cevaplarının hazırlanması,
  d)Birim amiri ve Başkanlık tarafından verilen görevlerin yerine getirilmesi,
  e)Müdürlüğün yıl boyunca yapacağı işlere ait faaliyet raporlarının ilgili personellerle hazırlanması ve 
  Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,
  f)Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğüne ait bütçenin oluşturulması,
  g)Düzenli olarak gelen giden evrakların kayıt, yazışma, dosyalama işlemlerinin yapılması ile ilgili evrakların ait olduğu Müdürlüğe imza karşılığı zimmetle verilmesi, 
  ğ)Müdürlüğün yapılan yıllık yatırım ve iş programına göre bütçe ve performans faaliyetinin stratejik plan doğrultusunda hazırlanarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesi,
  h)Belediyenin, yıl içerisinde dönemler halinde Valilik Makamında yapılan İl Koordinasyon Kurulu 
  Toplantıları için Çalışma ve İş Programını, Yatırım Projeleri İzleme Raporlarını ve Yatırım Projeleri Dönem Raporlarının hazırlanarak zamanında ilgili makama gönderilmesi, 
  ı)Müdürlüğe ait hizmet araçları ve iş makineleri için gerekli yedek parça malzemelerinin alınması, tamir ve bakımlarının yapılması, zorunlu trafik sigortası yapılması, şantiye işlerinde kullanılmak üzere gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımları için gereken evrakların hazırlanmasının sağlanması,

   

  SU ENDEKS VE TEKNİK HİZMETLER BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  MADDE-14
  a)Su hattından evlerine su bağlatıp abone olan kişilerin hatlarını kontrol edip su abone plakalarının çakılması,
  b)Abonelerin sayaç üzerindeki tüketim miktarını tespit ederek tahakkuk ihbarnamesi düzenleyip aboneye tesliminin sağlanması, 
  c)Tahakkuk yapılan abonelerin tüketim miktarlarını belediye bilgi işlem sistemine aktarılması,
  ç)Mali Hizmetler Müdürlüğü ile işbirliği yaparak borcunu ödemeyen abonelerin sularını kullanıma kapatılması ve borcunu ödeyen abonelerin sularının kullanıma açılması,
  d)Zabıta Müdürlüğü ile işbirliği yaparak abonelerin kaçak su kullanıp kullanmadığının tespitini yapmak, kullananları tutanak ile tespit edip cezalandırılması için belediye encümenine havale edilmesi,
  e)Hesap kapatma yapan abonelerin suyunu kullanıma kapatılması,
  f) Borçlu abonelere borç ihbarnamesi gönderilmesi,
  g) Su sayacı bozulan abonelerin sayaçlarını değiştirtip alınan sayaçların montajının yapılması,

   

  SU TAHAKKUK VE ABONE BİRİMİNİN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  MADDE-15
  a)Su abonesi tahsis edilmesi,
  b)Su abonelik sözleşmelerinin yapılması,
  c)Su abone numarası verilmesi (mesken, ticarethane, şantiye vb.)
  ç)Su abonelik dosyası oluşturulması,
  d)Yeni su aboneliklerinin depozitosunun, bağlama, muayene ücretinin tahakkukunun yapılması,
  e)Su aboneliklerinin kullanıcılarının değişikliklerinde adına açma işleminin yapılması, yeniden su abone sözleşmesi yapılarak depozito ücretinin tahakkukunun yapılması,
  f)Aylık su tahakkuklarının yapılması,
  g)Kanalizasyon hizmetleri ile ilgili kanal temizleme, fosseptik temizleme işlemlerinin ücret tahakkuklarının yapılması,
  ğ)Su kesme ve bağlama ücretlerinin tahakkuklarının yapılması,
  h)Mühür koparma ve kaçak su cezalarının tahakkukunun yapılması,
  ı)Okunan ve/veya okunması mümkün olmayan endekslerde ortaya çıkan hatalar ile abonelerin anlaşmalı bankalar nezdinde vermiş olduğu otomatik ödemelerde ortaya çıkan eksik, fazla veya mükerrer tahakkukların düzeltilmesi,
  i)Kullanılmayan aboneliklerin geçici olarak kapatılması,

  DİĞER PERSONELİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI
  MADDE-17
  a)Başkanlığın amaçlarını ve genel stratejilerini, çalıştığı müdürlüğün uğraş alanlarının ilgilendiren boyutuyla öğrenilmesi ve buna uygun tutum, davranış sergilenmesi, 
  b)Görev alanı içinde bulunan faaliyetler için uzun, orta ve kısa vadeli planların hazırlanmasında amirinin direktiflerine uygun iş ve işlemlerin yapılması,
  c)Beceri ve mesleki bilgi açısından kendini geliştirmesi, bu amaçlı etkinliklere istekli olarak katılması,
  ç)Müdürlüğün verimliliğinin arttırılması ve işlerin daha kaliteli, düzenli ve süratli şekilde yürütülmesi için çalışma metotlarını geliştirilmesi, genel ahlaka ve adaba uygun hareket edilmesi,
  d)Faaliyetlerin devamlılığını sağlamak için, yapılan işlemlerle ilgili her türlü kaydın tutulması, gerekli belgelerin düzenlenmesi ve takip edilmesi , önemli olan evrakın usulüne uygun muhafaza edilmesi,
  e)Görev alanındaki faaliyetlerin durumunu ve neticeleriyle ilgili istatistikî bilgilerin tanzim edilmesi. Gerektiğinde bu bilgilerin amirlerine ve ilgililere sunulması,
  f)Vatandaşlardan gelen başvurularda onların yönlendirilmesi ve bilgilendirilmesi,
  g)Ayniyat kayıtlarının ve demirbaş zimmetlerinin titizlikle tutulması,
  h)Birime gelen evrakın ekleriyle birlikte tam olup olmadığını kontrol edilmesi, imza karşılığı alınması , gelen evrak defterine kaydedilmesi,
  ı)Birimden çıkan evrak, doküman vb. yazışmaların resmi yazışma kuralları yönergesi esaslarına uygunluğunu kontrol ettikten sonra, giden evrak defterine kaydederek, ilgili yere gönderilmesi,


  DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
  GÖREV VE HİZMETLERİN İCRASI

  GÖREVİN ALINMASI
  MADDE-18-Büro elemanları dışında kalan Müdürlüğün tüm elemanlarına verilen belgeler, dosyalar ve tüm işler zimmet defterine kaydedilerek ilgilisine verilir.

   

  GÖREVİN PLANLANMASI
  MADDE-19-Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür tarafından düzenlenen plan dâhilinde yürütülür.

  GÖREVİN YÜRÜTÜLMESİ
  MADDE-20-Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

   

  BEŞİNCİ BÖLÜM
  İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

  MÜDÜRLÜK BİRİMLERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ
  MADDE-21-
  1. Müdürlük dahilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon Müdür tarafından sağlanır. 
  2. Müdürlüğe gelen tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.
  3. Müdür, evrakları gereği için ilgili personele havale eder.
  4. Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin ölüm hariç her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir ve teslimini yapmaları zorunludur. Devir ve teslim yapılmadan görevden ayrılma işlemleri yapılmaz. 
  5. Çalışanın ölümü halinde, kendisine verilen yazı, belge ve diğer eşyalar birim amirinin hazırlayacağı bir tutanakla yeni görevliye teslim edilir.


  DİĞER KURUM VE KURULUŞLARLA KOORDİNASYON
  MADDE-22
  1. Müdürlükler arası yazışmalar Müdürün imzası ile yürütülür.
  2. Müdürlüğün, Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Kaymakamlık, Kamu Kurum ve Kuruluşları
  3. ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmaları ilgili memur, müdür ve Başkan Yardımcısının parafı, Belediye Başkanının veya yetki verdiği Başkan Yardımcısının imzası ile yürütülür.


   

   

   

   

  ALTINCI BÖLÜM
  EVRAKLARLA İLGİLİ İŞLEMLER VE ARŞİVLEME

  GELEN GİDEN EVRAKLA İLGİLİ YAPILACAK İŞLEM
  MADDE-23

  a)Müdürlüğe gelen evrakın önce kaydı yapılır. Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personel evrakın gereğini zamanında ve eksiksiz yapmakla yükümlüdür.
  b)Evraklar ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır. Gelen ve giden evraklar ilgili kayıt 
  defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir. Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri elektronik ortamda yapılır.

  ARŞİVLEME VE DOSYALAMA
  MADDE-24
  1. Müdürlüklerde yapılan tüm yazışmaların birer sureti konularına göre tasnif edilerek ayrı klasörlerde saklanır. 
  2. İşlemi biten evraklar arşive kaldırılır.
  3. Arşivdeki evrakların muhafazasından ve istenildiği zaman çıkarılmasından arşiv görevlisi ve ilgili amiri sorumludur.

   

  YEDİNCİ BÖLÜM
  DENETİM

  DENETİM-PERSONEL VE DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
  MADDE-25
  1. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü tüm personelini her zaman denetleme yetkisine sahiptir.
  2. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü 1.Disiplin Amiri olarak disiplin mevzuatı doğrultusunda işlemleri yürütür.
  3. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünde çalışan tüm personelin izin, rapor, ödüllendirme ve cezalandırma v.b. işlemlere ilişkin belgeleri kapsayan bir dosya tutulur.

   

  SEKİZİNCİ BÖLÜM
  ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

  YÖNETMELİKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER
  MADDE-27-İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde;

  13/07/2005 tarihinde 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu hükümleri,
  b)Ayrıca bu maddenin a fıkrasında yer alan kanunda bulunmayan hallerde ise yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur. 

   

  YÜRÜRLÜK
  MADDE-28-Bu yönetmelik; Boyabat Belediye Meclisinin onayından sonra Belediye internet sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

  YÜRÜTME
  MADDE-29-Bu yönetmelik hükümlerini Boyabat Belediye Başkanı yürütür.

  .